Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie II Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na cele rolne.

BURMISTRZ UJAZDU
w oparciu o:
art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997, Nr 115, poz. 741 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)
 
Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony
 
na dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ujazd o nr ew.:
- 847 o pow. 0,3327 ha, k.m. 5, KW 57152, obręb Ujazd, składającej się zPsII-0,0197 ha, RIIIa- 0,0700 ha, RIIIb- 0,2430 ha;
- 474/2 o pow. 0,0580 ha, k.m. 2, KW 34120, obręb Jaryszów, składającej się z RV- 0,0580 ha;
 
Opis: działki gruntu przeznaczone do dzierżawy na cele rolne z dostępem do drogi publicznej.
Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- 847, ob. Ujazd – tereny zieleni izolacyjnej- ZI;
- 474/2, ob. Jaryszów - tereny gruntów rolnych - R;
 
Miejsce przetargu ustala się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, pok. nr 11.
 
Termin przetargu:
LP
Obręb
Nr działki
Cena wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego netto
Wadium
10% ceny wywoławczej
Termin przetargu
1
Ujazd
847
188,00 zł
18,80 zł
      28.02.2012r. godz.1000
2
Jaryszów
474/2
7,00 zł
0,70 zł
28.02.2012r. godz. 1100
 
Roczny czynsz dzierżawny netto osiągnięty w przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie tut. Urzędu najpóźniej w dniu przetargu.
Kwit wpłaty wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu.
 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż1 % wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych i wynosi 1 zł.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą która przetarg wygra w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargu mającym na celu ustalić dzierżawcę w/w działek.
            Informacje na temat przetargu można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego  w Ujeździe, tel. 077/ 404 87 54.
                                                                                                                                               
Ujazd, dnia 25 stycznia  2012r.
 
                                                                Burmistrz Ujazdu
                                                            Tadeusz Kauch


 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-01-25