Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce

Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym o wartości powyżej 14.000,00 eu oraz o wartości poniżej progów unijnych zawartych w Dz.U. Nr 282, poz. 1649 z dnia 16 grudnia 2011 na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem
 terenu w Zimnej Wódce”
 1. Nazwa i adres zamawiającego :
Gmina Ujazd, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19
 1. Tryb zamówienia ;
Przetarg nieograniczony realizowany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ:
http://www.bip.ujazd.pl/ w dziale ogłoszenia – przetargi.
 1. Sposób uzyskania i cena SIWZ;
Dokumentację przetargową można odebrać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego ( pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub przesyłką pocztową na koszt odbiorcy. Koszt dokumentacji przetargowej – bezpłatna.
Dodatkowo SIWZ można pobrać z następującej strony internetowej
http://www.bip.ujazd.pl/ - dział Ogłoszenia – przetargi.
 1. Określenie przedmiotu zamówienia :
            Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które należy wykonać w zadaniu o nazwie:
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem
             terenu w Zimnej Wódce
 
            Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
 
45000000-7 Roboty budowlane.
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych.
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.
45410000-4 Tynkowanie.
45262300-4 Betonowanie.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
45236000-0 Wyrównywanie terenu.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej.
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego.
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45232460-4 Roboty sanitarne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45213312-3 Parkingi
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
 
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:
I. Zagospodarowanie terenu.
II. Roboty remontowe budowlane wewnętrzne.
III. Roboty sanitarne.
IV. Instalacja wewnętrzna z tablicą bezpiecznikową
V. Zasilanie.
VI. Wyposażenie.
VII. Budowa placu zabaw przy budynku.
VIII. Budowa ogrodzenia.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią przedmiary robót wraz z
dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót opracowanymi przez Biuro inżynierskie S. Kaczorowski, H. Górczyński, z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Wolności 94. oraz Biuro Nadzoru Budowlanego ul. Bolesława Krzywoustego 14F/8, 47-232 Kędzierzyn Koźle
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
6.      Termin realizacji zamówienia :
 
Rozpoczęcie robót : z dniem podpisania umowy
Zakończenie robót: w terminie 179 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 03 września 2012 r.
 
7. Opis warunków uczestnictwa oraz sposób oceny spełnienia tych warunków:
Wykonawca przystępujący do przetargu powinien spełniać następujące wymagania:
 
1. Sytuacja finansowa:
a)       wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia, określonymi co najmniej na sumę 700 000.00 zł, co winno jednoznacznie wynikać z dokumentów określonych w pkt. IV. 1.4.8/ SIWZ. W sytuacji, w której wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów winien spełnić zobowiązania wynikające z art. 26 ust 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez dostarczenie zamawiającemu dokumentów zawartych w niniejszym przepisie – odpowiednio wypełniony załącznik „a” i „b” załączony do SIWZ, oraz dokumenty podmiotu udostępniającego zgodnie z pkt. . IV. 1.4.8 SIWZ.
b)       posiadać średnio roczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie wykonawstwa robót w wysokości 1.000.000,00 zł, potwierdzony jak w pkt. IV-1.4.7/ SIWZ.
 
2.   Potencjał kadrowy:  
2.1. Zatrudniać lub dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno – budowlanej wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,
- instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,
Wymagany kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Wymagany kierownik robót w zakresie sieci , instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Wymagany kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych powinien
posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Powyższe wymagania muszą być udokumentowane jak w pkt IV 1.4.4/ SIWZ,
W sytuacji, w której wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania
Zamówienia będących w dyspozycji innych podmiotów winien spełnić zobowiązania wynikające z art. 26 ust 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez dostarczenie zamawiającemu dokumentów zawartych w niniejszym przepisie – odpowiednio wypełniony załącznik „a” i „b” do oferty, oraz dokumenty tych osób zgodnie z pkt. . IV. 1.4.4. SIWZ
 
3.   Doświadczenie zawodowe:
Wykonawca musi udowodnić poprzez przedstawienie w załączniku określonym w pkt.
IV.1.4.6/ SIWZ oraz dołączenie dokumentów określonych w pkt. IV.1.4.6/ SIWZ, potwierdzających
zrealizowanie w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej dwa zadania o zakresie finansowym, charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego w pkt. I zamówienia. Zadanie to ma odpowiadać zakresowi finansowemu, charakterowi i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia. Jako zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i zakresem rzeczowo – finansowym zamawiający rozumie realizacje dotyczące wykonania remontu bądź budowy obiektu kubaturowego zarówno mieszkalnego, użyteczności publicznej, biurowego jak i przemysłowego. Jako referencje dotyczące realizacji z ostatnich 5 lat zamawiający uzna te referencje, które dotyczą realizacji tych zadań, których zakończenie miało miejsce nie wcześniej jak w roku 2007. Jako roboty o porównywalnym zakresie finansowym zamawiający uzna te zadania, których każde posiada wartość nie niższą niż brutto 700.000,00 zł.
W sytuacji, w której wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych
 podmiotów winien spełnić zobowiązania wynikające z art. 26 ust 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez dostarczenie zamawiającemu dokumentów zawartych w niniejszym przepisie – odpowiednio wypełniony załącznik „a” i „b” do oferty, oraz dokumenty tych podmiotów w zakresie zgodnym z pkt. . IV. 1.4.6. SIWZ
 
4    Potencjał sprzętowy:
Wykonawca musi dysponować sprzętem budowlanym i środkami transportowymi niezbędnymi do wykonywania robót.
Wymagane jest posiadanie lub dysponowanie następującymi narzędziami i urządzeniami: ubijak spalinowy, betoniarka wolnospadowa, samochód samowyładowczy, wyciąg, spawarka, piła do cięcia płytek co należy udokumentować jak pkt IV 1.4. 5/ SIWZ.
UWAGA: W przypadku gdy oferent nie dysponuje własnym sprzętem budowlanym i środkami transportowymi niezbędnymi do wykonywania zamówienia, powinien do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu wymaganego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie druku nr III SIWZ, wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował. Ponadto w sytuacji, w której wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innego podmiotu winien spełnić zobowiązania wynikające z art. 26 ust 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez dostarczenie zamawiającemu dokumentów zawartych w niniejszym przepisie – odpowiednio wypełniony załącznik „a” i „b’ SIWZ.
 
5        Wykonawstwo robót
      Wykonawca może w tylko i wyłącznie w zakresie określonym w ofercie powierzyć
      wykonanie części zamówienia objętego zamówieniem podwykonawcy.
      Oferent jest zobowiązany w złożonej ofercie złożyć oświadczenie, w którym należy
       podać czy, a jeżeli tak to jaką część zamówienia zamierza powierzyć
       podwykonawcom. Brak oświadczenia oznaczać będzie, że wykonawca
       wykona cały zakres zamówienia siłami własnymi.
 
6. Ubezpieczenie:
Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie      prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 800 000,00 zł, w okresie realizacji zamówienia, co winno wynikać z dokumentu określonego w pkt. IV.1.4.9/ SIWZ.
 
7. Gwarancja:
Wykonawca powinien udzielić na przedmiot zamówienia 3 lata gwarancji.
 
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 Cena ofert – 100%
 
9.   Miejsce i termin składania ofert :
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd - w sekretariacie pokój nr 7 - w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. do godz. 12:15.
 
10.  Miejsce i termin otwarcia ofert :
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 31 stycznia 2012 r o godz. 12:30 do Sali Narad Rady Miejskiej w Ujeździe przy ul. Sławęcickiej 19, 47-143 Ujazd.
 
11. Wadium : 17 000,00 PLN.
 
12. Termin związania z ofertą :30 dni.
 
13.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
 
14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
 
15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
 
16. Zamawiający może unieważnić przetarg, jeżeli zaistnieją warunki określone w art. 93.ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
17. Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu  Zamówień Publicznych w dniu 16 stycznia 2012.
 
 18. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :
              Krzysztof Panek tel. 077 4048757
 
 
 
 

 

PK.271.1.2012                                                                                                                 Ujazd dnia 20.01.2012 r.
 
 
 
                                                                                  UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
                                                                                       Wg. rozdzielnika
 
 
Dot: Odpowiedzi na zadane pytania uczestników w postępowaniu przetargowym
przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu
Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce”.
 
 
W związku z wnioskiem uczestników przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i
modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w
Zimnej Wódce”Zamawiający wyjaśnia w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
 
 1. Prosimy o podanie typu opraw kinkietowych.
Odp. Przykładowekinkiety np.: ES SYSTEM typ: wallglass 2x26W EVG lub równoważne.
 
 1. W przedmiarze w pozycji 107 i 150 jest mowa o obudowach lub rozdzielniach a nie ma żadnego schematu. Proszę o wyjaśnienie lub dołączenie schematów rozdzielni.
Odp.Zgodnie z projektem poz. 2.5.2.4 str. 17 projektu elektrycznego.
 
 1. Prosimy o podanie rodzaju opraw do oświetlenia zewnętrznego pozycja 152
Odp.Np. oprawa uliczna Power led 60W z wysięgnikiem lub równoważna o podobnych parametrach.
 
 1. W pozycji 127 przedmiaru mowa jest o aparatach do 2,5kg prosimy o podanie co to są za aparaty?
Odp. Montaż wentylatorów łazienkowych typu WC 100m3- z wyłącznikiem
Czasowym. 
 
 1. Zamawiający w §5 ust.5 „wzoru umowy” pisze o zakazie obrotu wierzytelnościami wynikającymi z umowy. Czy oznacza to, iż umowa zawarta z wykonawcą, nie będzie mogła stanowić zabezpieczenia kredytu obrotowego? W ostatnim czasie banki udzielają kredytów zabezpieczanych umowami z Zamawiającymi z sektora Jednostek Samorządu Terytorialnego, zabezpieczenie takie w żadnym stopniu nie ogranicza praw Zamawiającego, stanowiąc jednocześnie potencjalnemu wykonawcy możliwość sfinansowania zadania, tym bardziej, iż przy półrocznym terminie realizacji Zamawiający przewiduje tylko jedną fakturę częściową. Z uwagi na podstawową zasadę Prawa Zamówień Publicznych – równego traktowania wykonawców, Zamawiający nie powinien stosować zapisów, które utrudniają prowadzenie działalności, a co za tym idzie ograniczać konkurencję, co de facto jest również niekorzystne dla Zamawiającego. Prosimy o rozważenie usunięcia tego zapisu z umowy.
Odp. Zamawiający w żadnym przypadku nie stosuje przepisów utrudniających uczciwą konkurencję.
Zamawiający wprowadza następującą zmianę do umowy:
W §5 ust.5 wzoru umowy miejsce zapisu:
Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy”
Zamawiający wprowadza następujący zapis:
„Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy, za wyjątkiem tego, ze Wykonawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz banku, celem dokonania zabezpieczenia na rzecz banku spłaty jego wierzytelności wynikających z umowy kredytowej zawartej z Wykonawcą. O planowanym wykonaniu cesji wierzytelności Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed podpisaniem z bankiem umowy cesji wierzytelności”.
 
 1. Proszę o wyjaśnienie punktu IV pkt. 5 SIWZ. Czy Oferent może wstawiać dowolne pozycje do kosztorysu, czy tylko pozycje o charakterze ogólnym? W związku z tym, iż nie wolno zmieniać ilości w pozycjach przedmiarowych, czy można w przypadku znalezienia błędu w przedmiarze, dodać identyczną
pozycję z ilością „uzupełniającą” do rzeczywistej ilości wynikającej z
dokumentacji?
Odp. Zgodnie z SIWZ oferent ma prawo do wstawienia do kosztorysu ofertowego dowolnych dodatkowych pozycji, których realizacja nie została ujęta w przedmiarach Zamawiającego, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. O fakcie takim powinien powiadomić Zamawiającego zadając pisemnie odpowiednie zapytanie do SIWZ. Procedura taka pozwoli na poinformowanie przez Zamawiającego innych wykonawców o obowiązku dodania danej pozycji do oferty. Nie wolno natomiast bez zgody Zamawiającego zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować istniejących pozycji w oryginalnym przedmiarze Zamawiającego. W przypadku znalezienia błędu w przedmiarze oferent jest zobowiązany powiadomić zamawiającego o tym fakcie co pozwoli na jego korektę.
 
 1. Czy pozycje 5-8 z przedmiaru są prawidłowe? Podbudowy jest więcej o 196,25 m2 niż nawierzchni z kostki. Natomiast z projektu zagospodarowania wynika, że nawierzchni (dojścia piesze) jest ok. 289 m2, a dojazdów i stanowisk parkingowych ok. 421 m2. Prosimy o korektę przedmiaru gdyż zgodnie z rozdz. IV pkt. 5 SIWZ w kosztorysie ofertowym nie może ulec zmianie ilość jednostek przedmiarowych.
Odp. Pozycję przedmiarową nr 8 należy zmienić z ilości 76.5m2 na ilość równą 272.75m2. Pozycja przedmiarowa nr 7 jest prawidłowa. Pozycja przedmiarowa nr 5 i 6 jest prawidłowa.
 
 1. Czy miejsca parkingowe należy wykonać z płyt ażurowych wg dokumentacji (zagospodarowanie terenu)? Prosimy o dodanie takiej pozycji do przedmiaru.
Odp. W przedmiarze zamiast płyt ażurowych ich powierzchnię zastąpiono kostką betonową o gr 8 cm. W związku z powyższym należy wszystkie miejsca parkingowe oraz dojazdy wykonać z kostki betonowej gr 8 cm. Nie stosuje się płyt ażurowych.
 
 1. Prosimy o dokładny opis (typ, parametry) platformy dla osób niepełnosprawnych, gdyż z opisu dokumentacji wynika, że ma to być zewnętrzna platforma zamontowana na biegu schodów zewnętrznych znajdujących się przy wejściu głównym, natomiast wg przedmiaru platforma dźwigowa z drzwiami
automatycznymi (winda).
Odp.  Założono urządzenie do podnoszenia osób niepełnosprawnych np.: „GARAVENTA LIFT” ,typ OPAL podnośnik hydrauliczny do 3 m z dwoma przystankami lub równoważny. Szczegółowe dane dostępne na stronie internetowej: http://www.garaventalift.pl/produkty/podnosniki-pionowe.
 
 1. Prosimy o dokładny opis ogrodzenia. Czy ogrodzenie ma być z paneli systemowych czy z siatki? Czy przewiduję się wykonanie cokołu wzdłuż ogrodzenia? Czy bramy i furtki mają być z blachy (jakiej?)?
Odp. Ogrodzenie powinno być wykonane z siatki w ramach z kątowników (ocynk malowany proszkowo). Siatka powlekana koloru zielonego. Słupki stalowe ocynk malowane proszkowo kolor zielony. Ogrodzenie wraz z cokołem. Bramy i furtki stalowe o profilu zamkniętym, ocynkowane malowane proszkowo na zielono. Dopuszcza się również ogrodzenie systemowe o parametrach jak powyżej np. systemu BEKAERT.
 
 1. Prosimy o szczegółowy opis wyposażenia placu zabaw. Jaki powinien być zestaw sprawnościowy, typ zjeżdżalni, z jakich materiałów mają być urządzenia placu zabaw (drewno, metal) co powinna zawierać tablica informacyjna?
Odp. W skład wyposażenia placu zabaw wchodzi:
- huśtawka łańcuchowa podwójna,
- zjeżdżalnia,
- karuzela z kierownicą,
- zestaw sprawnościowy,
- tablica informacyjna placu zabaw,
- piaskownica,
- ławki stalowe z oparciem.
Przykładowe równoważne wyposażenie placu zabaw znajduje się na następującej stronie internetowej http://www.placezabaw.info/.
Urządzenia placu zabaw powinny być wykonane jako stalowe ocynkowane oraz powinny posiadać zestaw atestów i dopuszczeń do użytkowania. Tablica informacyjna powinna zawierać regulamin placu zabaw.
 
 1.  Ile sztuk ławek powinno być i jakiej długości? W opisie i na rysunku zagospodarowania są 2 szt., w specyfikacji wyposażenia 8 szt., a w przedmiarze 8 m.
Odp. Zamówienie obejmuje 8 sztuk ławek o długości każdej 2m (UWAGA: proszę o dokonanie korekty ilości wartości przedmiarowej w pozycji 19 przedmiaru z 8 m na 16m. Ławki stalowe lub żeliwne z oparciem. Sześć ławek zlokalizowanych jest przed budynkiem Domu spotkań, natomiast dwie przy placu zabaw. Powyższe wynika z rysunku zagospodarowania działki przed budynkiem oraz rysunku zagospodarowania placu zabaw.
           
 1. Czy pozycje ujęte w specyfikacji wyposażenia 6 i 8 są tożsame z poz. 19, 21 i 22 przedmiaru i należy je tylko raz wycenić czy są to różne pozycje?
Odp. Pozycja 8 specyfikacji wyposażenia jest tożsama z pozycją 19 przedmiaru podobnie jak pozycja 6 specyfikacji z pozycją 21 i 22 przedmiaru.
 
 1. O jaki sprzęt chodzi w pozycji 18 przedmiaru? Czy pozycja 18 jest w jakikolwiek sposób powiązana z poz. 17 przedmiaru (jakie stojaki drewniane?)
Odp. Pozycja 18 i 17 przedmiaru są z sobą powiązane. Chodzi tutaj montaż urządzeń placu zabaw w gruncie. W tulejach będą montowane urządzenia placu zabaw. Tuleje będą montowane w gruncie.
 
 1. Jakie stoły, ile sztuk jest zawartych w pozycji 20 przedmiaru?
Odp. Pozycja 20 przedmiaru to drewniane stoły z bali znajdujące się na zewnątrz budynku. Jest to pozycja tożsama z pozycją nr 18 specyfikacji wyposażenia. Czyli są to stoły w ilości 4 sztuk o wymiarach 1m x 3m.
 
 1. W przedmiarze brak jest montażu okien. W dokumentacji jest zapis: „wymiana starej stolarki parteru na nową drewnianą z zachowaniem istniejącego podziału”. Prosimy o korektę przedmiaru.
Odp. Zgodnie z przedmiarem nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej na nową.
 
 1. Prosimy o dołączenie zestawienia stolarki (okiennej i drzwiowej)
Odp. Zgodnie z powyższym punktem nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej na nową. Stolarka drzwiowa natomiast winna w zakresie podziału oraz doświetli wyglądać identycznie jak stolarka drzwiowa istniejąca. Na obecnym etapie Zamawiający nie ma możliwości dołączenia zestawienia stolarki drzwiowej. Proszę Wykonawcę o wykonanie wizji lokalnej istniejącej stolarki i na tej podstawie wykonanie wyceny nowej.
 
 1. Prosimy o dokładne opisanie elementów specyfikacji wyposażenia (np. parametry urządzeń takich jak lodówka, czy kuchnia elektryczna z piekarnikiem, komputery – jakie oprogramowanie, jaki monitor?, typ żaluzji okiennych). Prosimy o szczegółowy opis wszystkich pozycji specyfikacji wyposażenia.
Odp.
Lodówka – nowa:
            Wysokość około 190 cm +- 10cm
            Szerokość około 60 cm +- 10cm
            Głębokość około 67 cm +- 10cm
            Zastosowane technologie: Silver Nano, Multiflow, Tryb wakacyjny,  
            Klasa energetyczna A++
            Alarm otwartych drzwi, Wyświetlacz elektroniczny
 
Kuchenka elektryczna z piekarnikiem – nowa.
            Szerokość 60 cm
Głębokość 60 cm
Wysokość 85 cm
Typ płyty: ceramiczna
Typ piekarnika: elektryczny
Funkcje piekarnika: ogrzewanie dolne, rozmrażanie, nawiew powietrza +
grill + ogrzewanie dolne, termoobieg, grill, oświetlenie, ogrzewanie górne +
dolne, ogrzewanie górne + grill
 
Typ żaluzji – nowe żaluzje okienne pionowe.
Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego, monitorów oraz drukarek:
Komputery nowe nieużywane:
System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 32bit PL, pakiet biurowy Microsoft Office 2007 lub wersja nowsza działająca w w/w windowsie (wersja pełna licencjonowana), procesor Intel® Core™2 Quad Q9550 (2.83 GHz, 12 MB L2 Cache, 1333 MHz FSB) z chipsetem Intel Q45;
Podzespoły PC: DDR2 2 x 2 GB 800MHz, dysk twardy o pojemności min. 500 GB SATA II, kabel zasilający, klawiatura, mysz, napęd DVD+/-RW, ATX 450W.
Monitory nowe nieużywane:
przekątna                                                    -min. 24 cali
rozdzielczość nominalna                                   -min. 1920-1080 pikseli
jasność                                                        -min. 300 cd/m2
wielkość plamki                                        -max. 0.27 mm
czas reakcji plamki                                              -max. 2.00 ms
ilość wyświetlanych kolorów                -nie mniej niż 16.70 mln.
kolor obudowy                                          -czarny
Drukarki nowe nieużywanane
Funkcje drukarki:                                                 - drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie.
Parametry drukowania:
Prędkość druku w czerni (A4)               -powyżej 20 stron / minutę
Technologia druku:                                 - monochromatyczny druk laserowy, możliwość drukowania dwustronnego (z obsługą przez sterownik)
Jakość druku w czerni (tryb best)       - do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa1200 dpi)
Parametry skanowania:
Typ skanera                                    - skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
Optyczna rozdzielczość skanowania - do 1200 dpi
Maks. format skanowania                       - 21,6 x 29,7 cm
 
Parametry kopiowania:
Prędkość kopiowania (format A4)        - do 23 kopii/min (jeden arkusz na stoliku, wiele kopii, prędkość kopiowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów do 14,5 kopii/min)
Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) - do 600 x 600 dpi
 
Parametry faksowania:
            Szybkość faksu                            - od 33,6 kb/s (3 sekundy na stronę)
      Rozdzielczość (w czerni, best) - maksymalnie 300 x 300 dpi (półtony włączone)
      Autom. ponow. wybieranie numeru - Tak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Uczestnicy przetargu wg rozdzielnika
2.        A/a
 

 

 
 
 
PK.271.1.2012                                                                                                                  Ujazd dnia 25.01.2012 r.
 
 
 
                                                                                  UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
                                                                                                          Wg. rozdzielnika
 
 
Dot: Odpowiedzi na zadane pytania uczestników w postępowaniu przetargowym
przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu
Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce”.
 
 
W związku z wnioskiem uczestników przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i
modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w
Zimnej Wódce”Zamawiający wyjaśnia w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
 
 
 1. W wyniku wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono, że istniejąca stolarka okienna na obiekcie jest w bardzo złym stanie technicznym. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający nie przewiduje jej wymiany. Według naszej oceny należy ja wymienić na okna drewniane. Do wymiany zastosować przez analogię KNR 0-19 0930/11 w ilości : 1,25 m x 2,35 m x 15 szt = 44,06 m2
Odp.Rzeczywiście stan okien drewnianych na parterze jest bardzo zły. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zdanie jakie wyraził w odpowiedzi na pytania przetargowe opublikowane w dniu 20.01.2012r (pytanie nr 16 i 17 pisma nr PK-271.1.2012 z dnia 20.01.2012r). Istniejące okna drewniane należy wymienić na nowe okna drewniane w kolorze białym o podziałach identycznych w stosunku do okien istniejących zgodnie z dokumentację projektową. Górna krawędź okna łukowa – jak w chwili obecnej. Ilość okien do wymiany – 15 sztuk. W związku z powyższym proszę oferentów o dodanie do przedmiaru następującej dodatkowej pozycji przedmiarowej:
- należy stworzyć dodatkowy dział nr 8 w przedmiarze o nazwie: „Roboty dodatkowe niezbędne w 2012 roku”
- w dziale tym dodać pozycję nr 185: KNR 0-19 0930-11 (Analog) Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne drewniane klejone o pow. ponad 2.5m2 (obmiar: 1.25mx2,35mx15szt=44,062m2)
 
 1. Czy Zamawiający przewiduje wymianę okien na parterze? Prosimy o dodatnie pozycji w przedmiarze związanych z demontażem starych i montażem nowych oraz określenie ilości, wymiarów i rodzaju okien. Czy mają być wymienione podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne, i z jakiego materiału?
Odp. Patrz odpowiedź powyżej w pkt. 1. Wymianie podlegają tylko podokienniki wewnętrzne zgodnie z pkt 60 oraz 63 przedmiaru. Materiał nowych podokienników – PCV kolor biały.
 
 1. Czy Zamawiający przewiduje wymianę instalacji centralnego ogrzewania? Proszę o dodanie pozycjiprzedmiarowych związanych z tymi robotami.
Odp.Tak Zamawiający przewiduje wymianę instalacji C.O. W związku z powyższym proszę oferentów o dodanie do przedmiaru następujących dodatkowych pozycji przedmiarowych w stworzonym zgodnie z pkt 1 dodatkowym dziale nr 8 o nazwie: „Roboty dodatkowe niezbędne w 2012 roku”
 
- poz. nr 186: KNR-W 4-02 0520-05 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 typ T,TA – ilość elementów do 12 (obmiar: 15 kpl.)
- poz 187: KNR-W 4-02 0512-01 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm (obmiar: 15 szt.)
- poz. 188: KNR-W 4-02 0506-02 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm (obmiar: 15x1x2=30m)
- poz 189: KNR-W 4-02 0505-01 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm (obmiar: 15*2=30 szt.)
- poz 190: KNR-W 2-15 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm (obmiar: 15 szt.)
- poz 191: KNR-W 2-15 0412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (obmiar: 15 szt.)
- poz. 192: KNR-W 2-15 0412-06 Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm (obmiar: 15 szt.)
 
 1. Czy Zamawiający przewiduje montaż drzwi przesuwnych czteroskrzydłowych w ilości 2 szt. zgodnie zprzedmiarem czy 1 szt. zgodnie z opisem i rysunkami? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie np.drzwi harmonijkowych? Czy drzwi mają być przeszklone?
Odp. Zamawiający przewiduje montaż drzwi przesuwnych czteroskrzydłowych w ilości 2 sztuk zgodnie z przedmiarem poz. 68. Zamawiający nie dopuszcza drzwi harmonijkowych. Należy zamontować drzwi bez przeszkleń.
 
 1. W przedmiarze brak pozycji dotyczących rozbiórki i przygotowania wejścia w miejscu platformy dlaniepełnosprawnych.
Odp.W związku z powyższym proszę oferentów o dodanie do przedmiaru następujących dodatkowych pozycji przedmiarowych w stworzonym zgodnie z pkt 1 dodatkowym dziale nr 8 o nazwie: „Roboty dodatkowe niezbędne w 2012 roku”
- poz. 193: KNR –W 4-01 0348 – 02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cem-wap – dostosowanie wejścia dla platformy (Obmiar: 1,50 m x 1,20 m x 0,30 m = 0,54 m3),
- poz. 194: KNR 4 – 01 0708 – 03 Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat III na zaprawie cem-wap na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szerokości do 40 cm (obmiar: 1,20 x 2 = 2,40 m).
W przedmiarze w poz. nr 73 i 74 ujęto wykonanie fundamentu pod platformę dla niepełnosprawnych.
 
 1. Brak zasilania elektrycznego platformy dla niepełnosprawnych.
Odp. Zasilanie elektryczne platformy dla niepełnosprawnych ujęte jest w pozycji 137 przedmiaru.
 
 1. Wątpliwości budzi możliwość korzystania z obiektu osób niepełnosprawnych, gdyż toalety nie są do tegoprzystosowane. Brak normowej przestrzeni manewrowej 150 x 150 cm.
Odp. Pomieszczenie nr 2 - WC męskie + niepełnosprawni posiada wymiar 1.9m x 1,98m zgodnie z dokumentacją papierową projektu. Wkradł się tutaj błąd projektanta gdyż w wersji elektronicznej rysunku „rzut parteru” przez nieuwagę nie zlikwidował ścianki dzielącej pomieszczenie wc na 2 pomieszczenia – wyburzenie tej ścianki natomiast przewiduje przedmiar. W rzeczywistości w dokumentacji oryginalnej papierowej, na podstawie której otrzymano pozwolenie na budowę brak jest tam tej ścianki. Na stronie internetowej w opublikowanym ogłoszeniu o przetargu w załącznikach opublikowano plik pn. „SkanWC”, który przedstawia rzeczywistą wielkość WC dla niepełnosprawnych.
 
 1. Czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejących luksferów, a w ich miejscu wzniesienie ściankidziałowej i montażu drzwi EI30? Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru.
Odp. Odp. Zamawiający przewiduje rozbiórkę luksferów, po czym wzniesienie w ich miejscu ścianki działowej z cegły. W związku z powyższym proszę oferentów o dodanie do przedmiaru następującej dodatkowej pozycji przedmiarowej w stworzonym zgodnie z pkt 1 dodatkowym dziale nr 8 o nazwie: „Roboty dodatkowe niezbędne w 2012 roku”
- poz. nr 195: KNR –2-02 0121 – 06 (analog) Rozbiórka ścianki działowej z pustaków szklanych wymiar pustaka 25x25x8 współczynnik do R=0,4 (obmiar: 2,60 m x 3,0 m = 7,80 m2). Prace murarskie i tynkarskie są ujęte w pozycjach przedmiaru o nr 47, 51, 54, 57, 58. Drzwi EI30 zawarte są w pozycji 67 przedmiaru, dodatkowo powinny być to drzwi zamykane na klucz antywłamaniowe.
 
 1. W odpowiedzi nr 15 z dnia 20.01.2012 Zamawiający określił, że stoły z bali będą znajdować się nazewnątrz budynku mają być o wym. 1m x 3m w ilości 4 szt. Prosimy o zmianę pozycji 20 przedmiaru na12 m2.
Odp. Proszę oferentów w swych ofertach o korektę pozycji przedmiarowej nr 20 z ilości obmiarowej 3m2 na ilość 12m2.
 
 1. Nawiązując do odpowiedzi nr 15 z dnia 20.01.2012 Zamawiający napisał, że stoły z pozycji 18specyfikacji wyposażenia są tożsame z poz. 20 przedmiaru. Czy Zamawiający przewiduje wyposażenie wnętrza budynku w stoły? Proszę o dodanie pozycji przedmiarowej o określenie ilości, wymiarów i typu.
Odp. Na etapie przetargu Zamawiający nie przewiduje wyposażenia wnętrza budynku w stoły.
 
 1. W części pomieszczeń przewiduje się wykonanie deski podłogowej. Prosimy o podanie typu iparametrów?
Odp. Deska podłogowa o następujących minimalnych parametrach - lub lepszych
- minimum 4 warstwy lakieru utwardzanego UV,
- drewno dąb, kolor np.: Dąb avangarde lub dąb złoty (dopasować do koloru stolarki drzwiowej),
- grubość deski min 15 mm,
- twardość drewna dostosowana do wymagań stawianym w budynkach użyteczności publicznej.
 
 1. Brak w przedmiarze wykonania płyty betonowej pod platformę dla niepełnosprawnych.
      Prosimy o dopisanie pozycji „Podkłady betonowe na podłożu gruntowym” KNR-2-02 1101-01
      1,37 m x 1,50 m x 0,10 m = 0,20 m3
Odp. Patrz pkt. 5 niniejszego pisma.
 
 1. Brak w przedmiarze wyburzenia ścianki na podeście wejściowym gdzie będzie zatrzymywać się platforma dla niepełnosprawnych, oraz obróbki ościeży po wyburzeniu powyższej ścianki.   Proponujemy dopisanie pozycji: KNR –W 4-01 0348 – 02 Rozebranie ścian 1,50 m x 1,20 m x 0,30 m = 0,54 m3, oraz KNR 4 – 01 0708 – 03 Wykonanie tynków zwykłych kat III na ościeżach 1,20 x 2 = 2,40 m
Odp. Patrz pkt. 5 niniejszego pisma.
 
 1. W dokumentacji technicznej występują drzwi o odporności ogniowej. W której pozycji
      przedmiaru są te drzwi, czy nie należy dopisać dodatkowej pozycji ?
Odp. Drzwi EI30 zawarte są w pozycji 67 przedmiaru. Nie należy ich dopisywać jako oddzielnej pozycji.
 
 1. Opisane powyżej drzwi p.poż znajdują się w ściance z luksferów nie posiadającej odporności ogniowej. Proponujemy rozebranie tej ścianki i postawienie w to miejsce ścianki z cegły pełnej gr 12 cm wraz z otynkowaniem, gładziami i malowaniem na podstawie następujących pozycji: KNR –2-02 0121 – 06 (jako analogia) Rozebranie ścianki z luksferów z zastosowaniem współczynników R=0,5; M=0; S=0 w ilości 2,60 m x 3,0 m = 7,80 m2KNR 2-02 0120 – 02 Ścianki działowe gr 12 cm w ilości 2,60 m x 3,0 m – 0,90 m x 2,0 m = 6,0 m2KNR 2-02 0803 – 03 Tynki wewnętrzne III kat w ilości 6,0 m x 2 = 12,00 m2KNR–W 2-02 0830-04 Gładzie gipsowe 12,00 m 2KNR–W 2-02 1510–03 Dwukrotne malowanie 12 m 2
Odp. Patrz pkt. 8 niniejszego pisma.
 
 1. Przy wymianie okien skrzynkowych na jednoramowe zachodzi konieczność pomurowania pod parapety wewnętrzne. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o dopisanie KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian 1,20 m x 0,3 m x 0,12 m x 15 szt = 0,648 m3
Odp. Nie dochodzi do zmniejszenia okien stąd nie jest potrzebne kalkulowanie dodatkowych prac w tym zakresie.
 
 1. Prosimy o podanie materiału z jakiego mają być wykonane ościeżnice i drzwi. W których drzwiachmają być naświetla? Czy przy wys. otworu 2,20 i 2,30 na pewno ma być naświetle jak tak, to jakiejwysokości?
Odp. Ościeżnice oraz drzwi z drewna klejonego. Naświetla jedynie w drzwiach zewnętrznych (poz. 67 – 2.9 x 1.5m oraz poz. 179, 180 – 2.4x1.5m). Powierzchnia naświetli w drzwiach identyczna jak w chwili obecnej w drzwiach dotychczas zabudowanych.
 
 1. Ilość drzwi wg dokumentacji to 13 szt. wg przedmiaru ilość ościeżnic to 11 a liczba skrzydeł 9 szt. Czy wszystkie drzwi zaznaczone na rys. należy wymienić? Prosimy o korektę przedmiaru.
Odp. Należy wymienić wszystkie drzwi z wyjątkiem drzwi zewnętrznych przy wejściu do części komunalnej budynku (pomieszczenie gospodarcze). Ilość drzwi do wymiany razem 16 szt. W związku z powyższym proszę oferentów o dodanie do przedmiaru następujących dodatkowych pozycji przedmiarowych w stworzonym zgodnie z pkt 1 dodatkowym dziale nr 8 o nazwie: „Roboty dodatkowe niezbędne w 2012 roku”
- poz. 196: KNR - W 4-01 0353 - 05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 (obmiar: 1x2.2m=2.2m).
- poz 197: KNR – W 2-02 1027 – 05 (analog) Drzwi zewnętrzne lub wewnętrzne lite o powierzchni ponad 1.5m2 (obmiar: 1x2.2m=2.2m2).
 
 1. Czy we wszystkich drzwiach należy zachować istniejący wygląd i podział
Odp. Tak we wszystkich drzwiach należy zachować istniejący podział i wygląd.
 
 1. Czy ościeżnice mają być kasetonowe czy zwykłe ?
Odp. Należy zamontować ościeżnice z drewna klejonego opaskowe gładkie w kolorze skrzydeł z możliwością łatwego utrzymania czystości.
 
 1. Czy kraty z poz. 69 i 181 mają być nowe czy i mają być wstawione w miejsce istniejących jeżeli takto brak pozycji dot. demontażu jeżeli nie to w jakim miejscu mają być zamontowane? Czy ilości ww/w pozycjach są właściwe?
Odp. Zakłada się tylko demontaż istniejących krat przy wejściu do budynku poz. nr 59 przedmiaru ( w miejscu przystanku platformy dla niepełnosprawnych). Przewiduje się zabudowę nowych krat zabezpieczających drzwi i okna ganku przy wejściu głównym do budynku poz. 69 przedmiaru oraz zabudowę krat przy drzwiach od strony klatki schodowej lokatorskiej poz 181 przedmiaru.
 
 
 
 
 
UWAGA: Na stronie internetowej w miejscu gdzie znajduje się ogłoszenie o przetargu w załącznikach zamieszczono:
- plik o nazwie „skanWC”
- nowy druk „NoweZestawienieRzeczowoFinansowe” w którym dodano dodatkowy dział kosztorysu o nazwie „Roboty dodatkowe niezbędne w 2012 roku”.
 
 
 
 
 
Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
 
                                                                                                                                    Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch
 
 
 
Otrzymują:
1.        Uczestnicy przetargu wg rozdzielnika
2.        A/a


 

PK.271.1.2012                                                                                                                                   Ujazd dnia 31.01.2012 r.
 
 
Dot: informacja z otwarcia ofert.
 
W dniu 31.01.2012r o godz. 12:30 na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn:
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z
 zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce” dokonano otwarcia następujących
 ofert:
 

Nr oferty
 
 
Nazwa oferenta oraz jego adres
Wartość oferty brutto [PLN]
Oferta nr 1
„CONCEPT” Damian Dratwiński
Ul. Torowa 1/6
42-200 Częstochowa
569253,74
Oferta nr 2
Firma Inżynierska
„ALOG”
mgr inż. Gerard Gola
47-208 Reńska Wieś
Ul. Kozielska 24
651181,10
Oferta nr 3
Zakład Remontowo-Usługowy „DOMEK” Barbara Chwołka
63-630 Kępno
ul. Walki Młodych 68
710258,66
Oferta nr 4
Zakład Wielobranżowy
„GOLBUD”
Ul. Karola Miarki 36
47-220 Kędzierzyn Koźle
811754,83
Oferta nr 5
K+D Budownictwo Sp. zo.o.
47-303 Krapkowice
Ul. Kilińskiego 1
763685,49
Oferta nr 6
Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
„BUDOMEX „ Sp. zo.o.
48-100 Głubczyce,
ul. Raciborska 20
507948,81
Oferta nr 7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
REMONTOWO - BUDOWLANYCH
RYMAR
R.Szejna, M. Biała Spółka Jawna
ul. Przyjaźni 45A
47 – 225 Kędzierzyn Koźle
772049,73

                                                                                                    Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch. 
 

 

PK.271.1.2012                                                                                                                                                      Ujazd dnia 10.02.2012r.
 
 
 
Adresaci wg rozdzielnika
 
 
dot. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania pn.: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego”
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
            Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowę i modernizację pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu
w Zimnej Wódce” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego”najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę
 
Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
„BUDOMEX „ Sp. zo.o.
48-100 Głubczyce,
ul. Raciborska 20
 
Cena wybranej oferty wynosi: 412.966,51 zł netto
                                                     507.948.81 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena (100%)
pkt.
Razem
pkt.
1
„CONCEPT” Damian Dratwiński
Ul. Torowa 1/6
42-200 Częstochowa
356,92 pkt.
356,92 pkt.
2
 Firma Inżynierska
„ALOG”
mgr inż. Gerard Gola
47-208 Reńska Wieś
Ul. Kozielska 24
312,00 pkt.
312,00 pkt.
3
Zakład Remontowo-Usługowy „DOMEK” Barbara Chwołka
63-630 Kępno
ul. Walki Młodych 68
286,04 pkt.
286,04 pkt.
4
Zakład Wielobranżowy
„GOLBUD”
Ul. Karola Miarki 36
47-220 Kędzierzyn Koźle
250,28 pkt.
250,28 pkt.
5
K+D Budownictwo Sp. zo.o.
47-303 Krapkowice
Ul. Kilińskiego 1
266,04 pkt.
266,04 pkt.
6
Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
„BUDOMEX „ Sp. zo.o.
48-100 Głubczyce,
ul. Raciborska 20
400,00 pkt.
400,00 pkt.
7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
REMONTOWO - BUDOWLANYCH
RYMAR
R.Szejna, M. Biała Spółka Jawna
ul. Przyjaźni 45A
47 – 225 Kędzierzyn Koźle
263,16 pkt.
263,16 pkt.

 
Z postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców.
 
W toku postępowania nie odrzucono żadnych ofert.
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie faksem otrzymania niniejszego pisma na nr 77 4048763.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1        Adresaci wg rozdzielnika
2        A/a

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2012.01.16