Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd

Ujazd: Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka , gmina Ujazd
Numer ogłoszenia: 135764 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka , gmina Ujazd.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy drogi o długości 462,90 m i szer. 7,0 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0 m o nawierzchni z masy asfaltobetonowej oraz kanalizacją deszczową o długości 537,0 m wraz ze zbiornikiem retencyjno-chłonnym. Elementy i rodzaje robót:

 1.  Roboty przygotowawcze i ziemne - 1.297,26 m3.
 2.  Krawężniki i obrzeża - 501,00 mb
 3.  Nawierzchnia jezdni drogi głównej - 3.637,40 m2.
 4.  Nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej do zbiornika - 290,10 m2
 5.  Nawierzchnia chodnika - 982,30 m2
 6.  Roboty wykończeniowe - humusowanie 1.627,55 m2
 7.  Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne
 8.  kanalizacja deszczowa - roboty montażowe na dł. 537,00 mb.
 9.  Zbiornik retencyjno - chłonny o Vbz - 1.884,30 m3
 10.  Oznakowanie pionowe i poziome drogi.

3.1.Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl., wykonanie dokumentacji powykonawczej.
b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
c) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
d) Projekt i organizację ruchu oraz oznakowanie budowy.
e) Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni w drodze ul. Europejska
f) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
g) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

3.2. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

a) Projekt budowlany
b) Projekt wykonawczy
c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
d) Przedmiar robót Wszędzie tam gdzie w projekcie lub w przedmiarze występuje konkretny producent materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone projektem oraz STWiO. Do niniejszej SIWZ dołączona jest pełna dokumentacja projektowa Przedmiar(y) robót stanowi(ą) wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia powinien być realizowany w sposób umożliwiający równoległą realizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej. W celu spełnienia tego warunku , Zamawiający wspólnie z Inwestorem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne tj. Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Katowice ul. Wojewódzka 42 zorganizuje po wyłonieniu wykonawców inwestycji opisanej w niniejszej specyfikacji tj. budowy drogi gminnej oraz inwestycji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wspólne spotkanie mające na celu ustalenie ustalenie zasad koordynacji prac, w tym terminów realizacji oraz osoby odpowiedzialne za koordynację..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.21.50-8, 45.23.24.54-9, 45.23.30.00-9, 45.23.31.23-7, 45.23.31.50-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000.00 PLN słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-05-14 do godz. 12:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania, muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 w innym przypadku nie będą uznawane oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 8.3 b-e zostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, trzech robót budowlanych polegających na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacja burzową o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł w tym jedna z wykonanych robót powinna w swoim zakresie zawierać budowę kanalizacji burzowej z rur WIPRO wraz ze zbiornikiem retencyjno-chłonnym o pojemności co najmniej Vzb 1200,00 m3, z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponowanie Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie drogi, a także: Dysponowanie Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

   

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie druk nr 20 potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument.; Oświadczenie Wykonawcy druk nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiednio do art. 44, 50, 56, 60c, 68, 73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne.Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska.Wzór umowy zaakceptowany wraz z kartą gwarancyjną podpisany pod słowem akceptuję przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla przejrzystości dokumentu zaleca się bez obowiązku wypełnienie miejsc wykropkowanych i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone uwierzytelnione notarialnie za zgodność z oryginałem.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, zastrzega się możliwość zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następującym zakresie i w następujących okolicznościach: Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: wystąpienie siły wyższej tj.powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w ww przypadku jest stwierdzenie przez zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd, pokój nr 3..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd, pokój nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 1. PDFSIWZ.pdf (252,49KB)
 2. PDFUMOWA b.pdf (101,02KB)
 3. PDFkarta gwarancyjna.pdf (43,24KB)
 4. PDFharmonogram.pdf (33,27KB)

Dokumentacja drogi

 1. PDFOpis archit.-bud..pdf (44,08KB)
 2. PDFPlan sytuacyjny.pdf (756,08KB)
 3. PDFProfil podłużny.pdf (86,10KB)
 4. PDFPrzedmiar robót_droga.pdf (70,44KB)
 5. PDFprzekroje konstrukcyjne.pdf (215,56KB)
 6. PDFprzekroje poprzeczne 1.pdf (63,16KB)
 7. PDFprzekroje poprzeczne 2.pdf (66,08KB)
 8. PDFprzekroje poprzeczne 3.pdf (67,93KB)
 9. PDFRondo -plan warstwicowy.pdf (137,73KB)
 10. PDFSpecyfikacje Techniczne.pdf (725,46KB)

Dokumentacja kanalizacji deszczowej

 1. PDFSAG Olszowa przedmiar.pdf (152,10KB)
 2. PDFmapa poglądowa_droga i KD_PB.pdf (1,12MB)
 3. PDFKD_RYS.2.pdf (1,58MB)
 4. PDFKD_RYS.3.pdf (1,40MB)
 5. PDFKD_RYS.4.pdf (850,54KB)
 6. PDFKD_RYS.5.pdf (1,06MB)
 7. PDFKD_RYS.6.pdf (1,28MB)
 8. PDFKD_RYS.7.pdf (780,42KB)
 9. PDFKD_RYS.8.pdf (871,34KB)
 10. PDFKD_RYS.9.pdf (1,34MB)

STWIiOR kanalizacja deszczowa

 1. PDFStr. tyt._KSSE_STWiOR.pdf (88,27KB)
 2. PDFSAG-SST-K-01.pdf (249,06KB)
 3. PDFSAG-SST-K-02.pdf (207,34KB)
 4. PDFSAG-SST-Z-03.pdf (92,24KB)
 5. PDFSAG-SST-Z-04.pdf (134,40KB)
 6. PDFSAG-SST-Z-05.pdf (102,92KB)
 7. PDFSAG-SST-Z-06.pdf (114,46KB)

UWAGA!
Z załączonego przedmiaru dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe i zbiornikiem retencyjno chłonnym" opracowanego przez Psiedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ERGRA sp. z o.o. należy wyłączyć (nie wyceniać):
dział I - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
dział II - Kanalizacja sanitarna tłoczna
dział III - Przepompownia
dział IV - Wodociąg

Niniejsze postępowanie dotyczy wyceny:
dział V
- Kanalizacja deszczowa (pozycje przedmiaru od 92d.5.1 do 141d.5.3)

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2012-04-27