Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach

Strona archiwalna

 

 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
Numer ogłoszenia: 112229 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach Powierzchnia zabudowy istniejącej 87,35 m2, Powierzchnia zabudowy docelowej 170,92 m2, Powierzchnia użytkowa istniejąca 72,5 m2, Powierzchnia użytkowa docelowa 136,68 m2, Kubatura istniejąca 308,4 m3, Kubarura docelowa 701,3m3 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących 20,5 m2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych 148,0m2, Projektowana nawierzchnia sportowa boisko wielofunkcyjne 375 m2, Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej 662,5m2 Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl., wykonanie dokumentacji powykonawczej. b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. c) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. d) Projekt i organizację ruchu oraz oznakowanie budowy. e) Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni drogowej f) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. g) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: a) Projekt budowlany b) Projekt wykonawczy c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót d) Przedmiar robót opracowany przez firmę TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek , 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Parkowa 18/2.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.23.10-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN słownie dwadzieścia tysięcy złotych złotych i 00/100 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-06-05 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach a pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania, muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 w innym przypadku nie będą uznawane, oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 8.3 b-e zostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych o zakresie finansowym, charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego w pkt. 3 zamówienia. Robota to ma odpowiadać zakresowi finansowemu, charakterowi i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia. Jako zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i zakresem rzeczowo - finansowym zamawiający rozumie realizacje dotyczące wykonania remontu ,przebudowy, nadbudowy bądź budowy obiektu kubaturowego zarówno mieszkalnego, użyteczności publicznej, biurowego jak i przemysłowego. Jako roboty o porównywalnym zakresie finansowym zamawiający uzna te zadania, których każde posiada wartość nie niższą niż brutto 900.000,00 zł. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100 procent wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej a także: Dysponowanie Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. Dysponowanie Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie druk nr 20 potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument Oświadczenie Wykonawcy druk nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiedn do art. 44,50,56,60c,68,73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska.Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną podpisany pod słowem akceptuję przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla przejrzystości dokumentu zaleca się bez obowiązku wypełnienie miejsc wykropkowanych i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone uwierzytelnione notarialnie za zgodność z oryginałem
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, zastrzega się możliwość zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następującym zakresie i w następujących okolicznościach Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: a) wystąpienie siły wyższej np.powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, b) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w.w przypadku jest stwierdzenie przez zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Slawięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Slawięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 7 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 1. PDFSIWZ.pdf (244,15KB)
 2. PDFUMOWA b.pdf (101,63KB)
 3. PDFkarta gwarancyjna.pdf (42,55KB)
 4. PDFHARMONOGRAM.pdf (32,74KB)
 5. PDFPB_Sieroniowice_Strzelecka_Specyfikacja techniczna.pdf (758,13KB)
 6. PDFWzór zabezpieczenia - uzupełnienie.pdf (34,89KB)

Przedmiary

 1. PDFPB_Sieroniowice_Strzelecka_Przedmiar robot.pdf (211,04KB) (nieaktualny - aktualny w uzupełnieniach)
 2. PDFPrzedmiar_robót_plac_zabaw_Sieroniowice_16_01_10__new_.pdf (66,44KB)
 3. PDFPrzedmiar_robót_wyposażenie_Sieroniowice_16_01_10.pdf (69,00KB)

TOM I_Ekspertyza techniczna stanu istniejacego

 1. PDFPB_Sieroniowice_Strzelecka_Ekspertyza techniczna stanu istniejacego.pdf (1 015,14KB)

TOM II_Dokumentacja projektowa branży architektonicznej i konstrukcyjnej

 1. PDFI01_Sieroniowice_Strzelecka_Rzut parteru.pdf (402,05KB)
 2. PDFI02_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja frontowa.pdf (251,31KB)
 3. PDFI03_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacje boczne.pdf (251,09KB)
 4. PDFI04_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja tylna.pdf (247,44KB)
 5. PDFPB01A_Sieroniowice_Strzelecka_Szczegol proj nawierzchni zewn.pdf (401,83KB)
 6. PDFPB02_Sieroniowice_Strzelecka_Rzut fundamentow.pdf (545,67KB)
 7. PDFPB03_Sieroniowice_Strzelecka_Rzut parteru.pdf (1,49MB)
 8. PDFPB04_Sieroniowice_Strzelecka_Rzut wiezby.pdf (832,15KB)
 9. PDFPB05_Sieroniowice_Strzelecka_Rzut dachu.pdf (514,99KB)
 10. PDFPB06_Sieroniowice_Strzelecka_Przekroj AA.pdf (1,17MB)
 11. PDFPB07_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja frontowa.pdf (216,06KB)
 12. PDFPB08_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja frontowa_kolorystyka.pdf (288,77KB)
 13. PDFPB09_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja boczna 1.pdf (213,37KB)
 14. PDFPB10_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja boczna 1_kolorystyka.pdf (284,42KB)
 15. PDFPB11_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja tylna.pdf (215,90KB)
 16. PDFPB12_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja tylna_kolorystyka.pdf (295,23KB)
 17. PDFPB13_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja boczna 2.pdf (212,48KB)
 18. PDFPB14_Sieroniowice_Strzelecka_Elewacja boczna 2_kolorystyka.pdf (284,12KB)
 19. PDFPB15_Sieroniowice_Strzelecka_Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.pdf (430,91KB)
 20. PDFPB16_Sieroniowice_Strzelecka_Rzut przyziemia altany.pdf (337,28KB)
 21. PDFPB17_Sieroniowice_Strzelecka_Rzut wiezby altany.pdf (374,47KB)
 22. PDFPB18_Sieroniowice_Strzelecka_Rzut dachu altany.pdf (305,32KB)
 23. PDFPB19_Sieroniowice_Strzelecka_Przekroj AA, Elewacja szczytowa altany.pdf (494,43KB)
 24. PDFPB_info_bioz_2009.08.15.pdf (100,54KB)
 25. PDFPB_opis_tech_Sieroniowice.pdf (267,87KB)

TOM III_Dokumentacja projektowa branży instalacyjnej (kotłownia olejowa, instalacja c o, instalacja wodna)

CO, kotłownia

 1. PDF01_KOl CO.pdf (222,89KB)
 2. PDF02_KOl CO.pdf (144,07KB)
 3. PDF03_KOl CO.pdf (424,93KB)
 4. PDF04_KOl CO.pdf (292,04KB)
 5. PDFCO_wykaz materiałów.pdf (25,44KB)
 6. PDFKOl CO_opis.pdf (200,78KB)

Przyłącze wodne

 1. PDF02_przył wody.pdf (134,97KB)
 2. PDFOpis - przyl wody.pdf (178,44KB)

Woda, kanalizacja

 1. PDF01_WK.pdf (411,98KB)
 2. PDF02_WK.pdf (326,82KB)
 3. PDF03_WK.pdf (116,38KB)
 4. PDF04_WK.pdf (239,33KB)
 5. PDF05_WK.pdf (130,43KB)
 6. PDFOpis - WK.pdf (170,13KB)

TOM IV_Dokumentacja projektowa branży instalacyjnej (instalacje elektryczne)

 1. PDFPB00_Sieroniowice_Strzelecka_Opis techniczny.pdf (140,21KB)
 2. PDFPB00_Sieroniowice_Strzelecka_Opis techniczny_str tytulowa.pdf (77,84KB)
 3. PDFPB01_Sieroniowice_Strzelecka_Schemat ideowy zasilania_rozdzielnica.pdf (129,86KB)
 4. PDFPB02_Sieroniowice_Strzelecka_Schemat ideowy zasilania boiska.pdf (137,98KB)
 5. PDFPB03_Sieroniowice_Strzelecka_Plan instalacji oswietlenia.pdf (180,61KB)
 6. PDFPB04_Sieroniowice_Strzelecka_Plan instalacji uziemienia i odgromowa.pdf (141,60KB)
 7. PDFPB06_Sieroniowice_Strzelecka_Plan instalacji siły.PDF (243,45KB)

TOM V Wentylacja mechaniczna

 1. PDF01_WM- uzupelnienie.pdf (253,27KB)
 2. PDF02_WM- uzupelnienie.pdf (101,09KB)
 3. PDF03_WM- uzupełnienie.pdf (174,44KB)
 4. PDFWENT_opis- uzupełnienie.pdf (145,35KB)
 5. PDFWENT_wykaz materialow-nawiew-uzupełnienie.pdf (35,41KB)
 6. PDFWENT_wykaz materialow-wywiew- uzupelnienie.pdf (33,61KB)

Zagospodarowanie działki - uzupełnienie

 1. PDFZagospodarowanie działki.pdf (884,28KB)

Pytania i odpowiedzi

GT.271.2.2012

Ujazd, dnia 31.05.2012 r.

  
Uczestnicy postępowania
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn ; Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
Nr ogłoszenia 112229 - 2012
 
W związku z wnioskiem jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych                                                                               
 1. W celu wykonania właściwej izolacji pionowej ścian fundamentowych należałoby otynkować te ściany wykonane z bloczków betonowych. Brak takiej pozycji w przedmiarze oraz brak takiej warstwy w projekcie. Czy izolację tę należy wykonać na nie otynkowanych ścianach fundamentowych ?
Odp. Izolację na projektowanych ścianach fundamentowych z bloczków betonowych projektujemy bez wcześniejszego tynkowania. Istniejące ściany fundamentowe należy oczyścić i wykonać warstwę wyrównawczą przed izolacją przeciwwilgociową.
 1. Z przedmiaru robót wynika, że wszystkie warstwy izolacyjne i elewacyjne ścian fundamentowych (izolacja p.wilg., folia wytłaczana, polistyren oraz wyprawa) należy wykonać tylko na nowych ścianach fundamentowych. Brak obmiaru istniejących ścian fundamentowych, które zgodnie z opisem należy odkopać i na których również należy wykonać powyższe warstwy.
Odp. Izolację ścian fundamentowych istniejących należy wykonać analogicznie do projektowanych po wcześniejszym oczyszczeniu i wykonaniu warstwy wyrównawczej – przedmiar uzupełniono
 1. Brak w przedmiarze i w dokumentacji technicznej wykonania izolacji poziomej ścian fundamentowych.
Odp. Izolacja pozioma ściany fundamentowych projektowanych – np. izolacja bitumiczno-polimerowa lub folia zbrojona – przedmiar uzupełniono
 1. Kolejność warstw izolacyjnych i elewacyjnych ścian fundamentowych zapisana w dokumentacji technicznej jest niewłaściwa. Rozumiemy, że jest to błąd pisarski ponieważ trudno byłoby wykonać wyprawę tynkarską na folii wytłaczanej. Prosimy o właściwą kolejność tych warstw zgodną z technologia ich wykonania.
Odp.Szczegół izolacji i wykonania warstw dodano jako rysunek A-12 Projektu Wykonawczego. Warstwy rozwiązane prawidłowo.
 1. Wykonanie nowych posadzek na gruncie (wszystkie warstwy zgodnie z projektem) dotyczy całego obiektu. Brak w przedmiarze rozbiórki, oprócz posadzki cementowej, pozostałych warstw podposadzkowych w istniejącym obiekcie do osiągnięcia właściwej ze względu na nowe warstwy głębokości. Natomiast w części nowo budowanej brak w przedmiarze wykopów pod te warstwy (około 40 cm).
Odp.Przedmiar uzupełniono
 1. Zgodnie z dokumentacją techniczną w całym obiekcie należy wykonać nowy stropodach. W przedmiarze robót występuje jedynie rozebranie pokrycia dachowego z papy i deskowania (to jest stropodach betonowy) Brak rozbiórki konstrukcji istniejącego stropodachu.
Odp.Istniejący stropodach do likwidacji. Nie ma projektowanego stropodachu. Jedynie dźwigary drewniane pomalowane do niezapalności oraz osłonięte od pomieszczeń sufitami podwieszanymi o klasie odporności pożarowej ujętej w ekspertyzie pożarowej i w projekcie wykonawczym. Przedmiar uzupełniono o likwidację istniejącego stropodachu oraz o warstwy sufitów podwieszanych.
 1. Brak w opisie technicznym oraz w przedmiarze sposobu wykonania ścian wiatrołapu, lakoniczny opis warstw ścianek SZ3 na rzucie jest nie wystarczający. Prosimy o szczegółowe rysunki tych ścian oraz dopisanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.
Odp.Warstwy oraz wymiary podane są na rzucie parteru oraz przekroju. Projektant wyda rysunki wykonawcze (szczegóły konstrukcyjne) na potrzeby realizacji robót budowlanych. Przedmiar uzupełniono
 1. Jaka powinna być właściwa grubość styropianu podposadzkowego ? Na przekroju zapisano 10 cm, natomiast w opisie technicznym 5 cm.
Odp.Należy przyjąć grubość izolacji posadzki 10cm. Przedmiar uzupełniono
 1. Na rzucie parteru, w projekcie branży architektonicznej, w pomieszczeniu kotłowni widnieje komin spalinowy wraz z przewodem wentylacyjnym typu Schiedel (którego brak w przedmiarze), natomiast w projekcie branży instalacyjnej powyższy komin jest tylko spalinowy jedno kanałowy (i taki jest w przedmiarze robót instalacyjnych), natomiast przewód wentylacyjny jest osobnym elementem. Jaki komin należy uwzględnić w wycenie ?
Odp .Do wyceny należy przyjąć komin spalinowy typu Schiedel z przewodem wentylacyjnym. Na rysunkach wszystkich branż jest przyjęty komin z wentylacją. Przedmiar uzupełniono
 1. Brak rysunków konstrukcyjnych wieńców, podciągów oraz nadproży uniemożliwia właściwą wycenę tych elementów. W przedmiarze robót policzono jedynie wieniec obwodowy, brak pozostałych wieńców oraz ich zbrojenia widocznych chociażby na przekroju. Brak w przedmiarze robót wykonania otworów okiennych i drzwiowych oraz dostawy i założenia nadproży, nie określono również ich rodzaju. 
Odp. Rysunek wieńcy znajduje się na przekroju architektury. Nadproża do wykonania jako systemowe (prefabrykowane). Przedmiar uzupełniono
 1. Brak rysunków konstrukcyjnych wykonawczych dźwigarów dachowych.
Odp. Geometria wiązarów dachowych rozwiązana w projekcie budowlanym.
Projektant wyda (w razie konieczności) rysunki wykonawcze (szczegóły konstrukcyjne) na potrzeby realizacji robót budowlanych.
 1. Prosimy o wyjaśnienie systemu pokrycia dachowego. Pokrycie z blachy trapezowej na pełnym deskowaniu wg. typowych rozwiązań i tak wymaga zastosowania kontrłat i łat. Natomiast alternatywne pokrycie z blachy trapezowej na łatach z profili metalowych na konstrukcji drewnianej (dźwigary kratowe) nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia. Czy można zastosować pokrycie z blachy trapezowej na łatach drewnianych, co jest zgodne ze sztuką budowlaną ?
Odp. Nie wszystkie rodzaje blach trapezowych wymagają łat i kontrłat. Zaproponowano alternatywne rozwiązanie na rys. A-13.
 1. Podana w przedmiarze robót powierzchnia impregnacji drewna konstrukcyjnego dachu jest powierzchnią rzutu poziomego, jest to niewłaściwe z punktu widzenia zasad kosztorysowania tych robót. Powierzchnię tę należy policzyć w rozwinięciu jako rzeczywistą powierzchnię impregnacji. Prosimy o zmianę w przedmiarze robót.
Odp. Przedmiar poprawiono
 1. Zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną w warstwach stropodachu występują dwie warstwy folii (paroprzepuszczalna i paroszczelna). W przedmiarze robót jest tylko 1 warstwa w pozycji 44, brak drugiej warstwy.
Odp. Rozwiązanie w projekcie budowlanym prawidłowe. Przedmiar poprawiono
 1. Zapisane w dokumentacji technicznej stropy podwieszane nie spełniają wymagań odporności ogniowej (dla kotłowni REI 60 , pozostałe pomieszczenia REI 30)
Odp. Wg atestów ITB (załącznik do odpowiedzi) podwójna płyta GKF 12,5mm typ DF na dwupoziomowym ruszcie stalowym CD60 (np. system formy Norgips) spełnia parametr EI30/REI30, natomiast potrójna płyta GKF 12,5mm typ DF na dwupoziomowym ruszcie stalowym CD60 (np. system formy Norgips) spełnia parametr EI60/REI60. Powyższe należy przyjąć do realizacji
 1. Brak w przedmiarze robót prac związanych z wieżą (ściany wewnętrzne, zewnętrzne, dach, otwory okienne). Brak pozycji w przedmiarze robót.
Odp. Przedmiar poprawiono
 1. Gdzie ma być odprowadzony drenaż, brak rysunku.
Odp. Na narożnikach budynku zastosować studzienki drenażowe fi400. Do rozsączenia w terenie należy przyjąć studnię chłonną (np. firma Aquatechnika typ Rewatec, pojemność 900 litrów).
Projektant wyda stosowny rysunek na potrzeby realizacji robót budowlanych.
 1. Brak w przedmiarze robót wyłazu dachowego wraz z obudową szachu i klapą w stropie podwieszanym oraz drabiny wyłazowej.
Odp. Przedmiar uzupełniono
 1. Brak szczegółów wykonania wentylacji typu Z w filarkach międzyokiennych oraz pozycji w przedmiarze robót odnośnie wyceny tych elementów.
Odp. Belkę nad podwójnymi oknami należy wykonać jako ciągłą i umieścić pomiędzy oknami wentylację typu Z. Szczegół do wyjaśnienia na etapie realizacji.
Przedmiar uzupełniono
 1. Nawierzchnia sportowa akrylowa z żywicy jest nawierzchnią o grubości około 2 mm. Z tego powodu wymaga bardzo precyzyjnie wykonanego podkładu z dokładnością do 3 mm na łacie 3 m. W praktyce wykonanie takiego podkładu betonowego jest bardzo trudne, natomiast w wersji asfaltowej niewykonalne. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę w/w nawierzchni na nawierzchnię poliuretanową ELTAN N gr 13 mm na podkładzie betonowym lub na warstwie ET gr 3,5 cm i podbudowie z kruszywa ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju nawierzchni.
 1. W SIWZ wymagane są uprawnienia dla kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. W przedmiotowym zadaniu nie występują sieci, dlaczego wobec tego wymagane są uprawnienia do sieci ? Czy kierownikiem robót w branży instalacyjnej może być osoba nie posiadająca uprawnień do sieci ?
Odp. Tak. Zamawiający wymaga zatrudnienie kierownika robót w branży instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń. Kierownikiem robót w branży instalacyjnej nie może być osoba, która nie posiada powyższych uprawnień.  
 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdziliśmy występowanie w miejscu przewidzianej rozbudowy szamba podziemnego. Nic na ten temat niema w dokumentacji i przedmiarze robót.
Odp. Szambo podziemne do likwidacji. Przedmiar uzupełniono
 1. Brak w przedmiarze kominków wentylacyjnych z aneksu kuchennego oraz WC. Ponadto według naszego doświadczenia usytuowanie tych kominków oraz ich wysokość nie zapewniają odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej.
Odp. Usytuowanie wentylacji grawitacyjnej oraz długość przewodów została skorygowana na załączonych rysunkach Projektu Wykonawczego. Przedmiar uzupełniono
 
 Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Uzupełnienia

 1. PDFpr sieroniowice rewizja 1.pdf (181,98KB)
 2. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Elewacja boczna 2.pdf (93,37KB)
 3. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Elewacja boczna.pdf (93,47KB)
 4. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Elewacja frontowa.pdf (109,33KB)
 5. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Elewacja tylna.pdf (102,18KB)
 6. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Przekroj A-A.pdf (445,77KB)
 7. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Rzut dachu.pdf (170,02KB)
 8. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Rzut fundamentow.pdf (179,63KB)
 9. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Rzut parteru.pdf (499,38KB)
 10. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Rzut wiezby, dzwigar dachowy.pdf (260,54KB)
 11. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Szczegol izolacji fundamentowprojektowanych.pdf (183,52KB)
 12. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Szczegol pokrycia dachu.pdf (116,95KB)
 13. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_szczegoly proj nawierzchni zewn.pdf (169,62KB)
 14. PDFSieroniowice_Swietlica wiejska_PW_Zestawienie stolarki drzwiowej iokiennej.pdf (233,88KB)

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2012-05-21