Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach


 

 

Ujazd dnia 15.06.2012r.
GT.271.2.2012
                     
 
 
 
INFORMACJA
 
 
o wyborze najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach

Numer ogłoszenia w BZP : 112229 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012,

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (DZ.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
 
wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez  firmę :
 
Firma Inżynierska „ALOG” mgr inż. Gerard Gola
Ul. Kozielska 24
47-208 Reńska Wieś
 
Cena wybranej oferty wynosi brutto:  822.092,98 zł.
słownie: osiemsetdwadzieściadwa tysiące dziewiećdziesiątdwa złote 98/100 groszy.
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Punktacja
(Cena 100%)
3
Firma Inżynierska „ALOG” mgr inż. Gerard Gola
Ul. Kozielska 24
47-208 Reńska Wieś
 
100,00
2
 Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
 „BUDOMEX”
Ul. Raciborska 20
48-100 Głubczyce
91,46
4
Przedsiębiorstwo Robót Remontowo- Budowlanych
„RYMAR” R.Szejna, M.Biała, Spółka Jawna
Ul. Przyjaźni 45,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
87,90
1
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
Zakład Robót Budowlanych
„PERFEKT” – Sikorski Andrzej
Ul. Kościuszki 40
48-135 Dzierżysław
85,30

 
W toku postępowania nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnych ofert.
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 informuję, iż umowa w sprawie zamówienia może być zawarta , zgodnie z art.94 ust.1. pkt. 2 w terminie nie krótszym niż 5 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie faksem otrzymania niniejszego pisma na nr 77 4048763.
 
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch