Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony ba dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd

 
BURMISTRZ UJAZDU
ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony
 
na dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ujazd.
Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia nieruchomości o nr ew.:
 
- 241 o pow. 0,0713 ha, k.m. 1, KW OP1S/00056682/9, obręb Ujazd, składającej się
z łąk trwałych klasy III o pow. 0,0350 ha i IV o pow. 0,0240 ha oraz rowu
o pow. 0,0123 ha;
- 259 o pow. 0,4536 ha, k.m. 1, KW OP1S/00041850/0, obręb Ujazd, składającej się
złąk trwałych klasy IV o pow. 0,0896 ha i V o pow. 0,3310 ha oraz rowu o pow.
0,0330 ha;
- 1729 o pow. 0,0825 ha, k.m. 19, KW OP1S/00056693/9, obręb Ujazd, składającej się
z gruntu ornego klasy IIIa o pow. 0,0825 ha;
- 1733 o pow. 0,1076 ha, k.m.19, KW OP1S/00056693/9, obręb Ujazd, składającej się
z pastwiska trwałego klasy III o pow. 0,1076 ha;
- 334 o pow. 0,3792 ha, k.m.3, KW OP1S/00047533/4, obręb Ujazd, składającej się
z pastwiska trwałego klasy III o pow. 0,1906 ha, gruntu ornego klasy IVa o pow.
 0,0560 ha, IVb o pow. 0,1326 ha
- 335/3 o pow. 0,5652 ha, k.m.3, KW OP1S/00047533/4, obręb Ujazd, składającej się
z pastwiska trwałego klasy III o pow. 0,2482 ha, gruntów ornych klasy IVa o pow. 0,0500 ha, IVb o pow. 0,2670 ha.
 
Opis nieruchomości: działki gruntu przeznaczone do dzierżawy na cele rolne z dostępem do drogi publicznej i są wolne od obciążeń.
 
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- 241, ob. Ujazd – ZZ- tereny trwałych użytków zielonych-podstawowe przeznaczenie pod łąki i pastwiska.
Działka położona w strefie korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym oraz na terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oznaczonego symbolem PPK. 
- 259, ob. Ujazd - ZZ- tereny trwałych użytków zielonych-podstawowe przeznaczenie pod łąki i pastwiska.
Działka położona w strefie korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym oraz na terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oznaczonego symbolem PPK
- 1729, ob. Ujazd - RP- tereny rolne bez prawa zabudowy – podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe,
KUz- drogi zbiorcze
- 1733, ob. Ujazd -   RP- tereny rolne bez prawa zabudowy – podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe.
Działka położona jest a strefie korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym.
- 334, ob. Ujazd – RP- tereny rolne bez prawa zabudowy-podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe,
KUz- drogi zbiorcze;
- 335/3, ob. Ujazd - MM- tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, RP- tereny rolne bez prawa zabudowy, podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe, KUz- drogi zbiorcze.
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.
Miejsce odbycia przetargu ustala się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy   ul. Sławięcickiej 19, pok. nr 11.
 
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat:
LP
Obręb
Nr działki
Cena wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego netto
Wadium
10% ceny wywoławczej
Termin przetargu
1
Ujazd
241
17,00 zł
1,70 zł
07.08.2012 r. godz. 9.00
2
Ujazd
259
43,00 zł
4,30 zł
07.08.2012 r. godz. 10.00
3
Ujazd
1729
43,00 zł
4,30 zł
07.08.2012 r. godz.11.00
4
Ujazd
1733
38,00 zł
3,80 zł
07.08.2012 r. godz. 12.00
5
Ujazd
334
121,00 zł
12,10 zł
  07.08.2012 r. godz. 13.00
6
Ujazd
335/3
174,00 zł
17,40 zł
07.08.2012 r. godz. 14.00
 
Roczny czynsz dzierżawny netto osiągnięty w przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie tut. Urzędu najpóźniej w dniu przetargu 15 min przed terminem rozpoczęcia przetargu.
Kwit wpłaty wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu.
 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Wadium zwraca się do trzech dni po zakończeniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy ulega ono przepadkowi.
Kwota czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji raz w roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu
o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która przetarg wygra w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargu mającym na celu ustalić dzierżawcę w/w działek.
  Informacje na temat przetargu można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego  w Ujeździe, tel. 077/ 404 87 54.
 
                                                                                                                                              
Ujazd, dnia 3 lipca 2012 r.
 
 
                                                                Burmistrz Ujazdu
                                                            Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-07-03