Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe

Ujazd: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe.
Numer ogłoszenia: 232174 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budynek OSP w Starym Ujeździe. Planuje się przebudowę poddasza w istniejącym budynku w celu uzyskania funkcji świetlicy wiejskiej oraz budowę wiaty drewnianej dla celów rekreacyjno - kulturalnych, ponadto przewiduje się wykonanie robót w zakresie nawierzchni wokół obiektu oraz placu zabaw. Teren usytuowany przy ul. Czterdziestolecia na dz. nr 340, 350, 351, obecnie jest zabudowanym obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym - budynek OSP. Wokół obiektu znajdują się tereny o nawierzchni trawiastej i utwardzonej w postaci dojść pieszych, placów manewrowych i parkingu dla samochodów osobowych. Działka posiada wykonane przyłącza: wodne, Ks, Kd i elektryczne. Projektowane zagospodarowanie działki przewiduje: - utwardzenie wjazdów do garaży zlokalizowanych w parterze budynku, kostką betonową o gr. 8 cm, oraz wykonanie dojść pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm, - wykonanie wiaty - altany za budynkiem OSP służącej do organizowania spotkań i imprez wiejskich. Pozostałe elementy zagospodarowania wraz z bilansem terenu nie ulegają zmianie. BILANS TERENU a) pow. działki - 3522,0 m2; b) pow. zabudowy istniejącej - 140,0 m2; c) pow. wiaty drewnianej - 110,0 m2; d) pow. terenu utwardzonego - 337,5 m2; e) pow. zieleni - 2934,5 m2. Istniejący budynek jest obiektem Ochotniczej Straży Pożarnej, wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej. Poddasze użytkowane jest jako świetlica OSP. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i modernizację przestrzeni poddasza w celu uzyskania funkcji świetlicy wiejskiej, w skład której wejdą następujące pomieszczenia: pomieszczenie biurowe, pomieszczenie na zebrania wiejskie z aneksem kuchennym i garderobą. Na parterze zlokalizowane są istniejące pomieszczenia OSP wraz z sanitariatem ogólnodostepnym..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.22.30.00-6, 45.41.00.00-4, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.23.60.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.32.40.00-4, 45.34.00.00-2, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,- PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-07-20 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 8.3 b-e, zostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia lub nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych o zakresie finansowym, charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego w pkt. 3 zamówienia. Robota ta ma odpowiadać zakresowi finansowemu, charakterowi i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia. Jako zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i zakresem rzeczowo - finansowym zamawiający rozumie realizacje dotyczące wykonania remontu ,przebudowy, nadbudowy bądź budowy obiektu kubaturowego zarówno mieszkalnego, użyteczności publicznej, biurowego jak i przemysłowego.. Jako roboty o porównywalnym zakresie finansowym zamawiający uzna te zadania, których każde posiada wartość nie niższą niż brutto 480.000,00 zł. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia lub nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia lub nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument. Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiednio art. 44,50,56,60c,68,73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (podpisany pod słowem =akceptuję=) przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla przejrzystości dokumentu zaleca się (bez obowiązku) wypełnienie miejsc wykropkowanych i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
15.4. Zamawiający Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następującym zakresie i w następujących okolicznościach: 1.) Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: a) wystąpienie siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, b) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest stwierdzenie przez zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego. 2.)Wartość zamówienia może ulec zmianie w razie zmian urzędowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 7 sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 1. PDFSIWZ-staryujazd.pdf (240,72KB)
 2. PDFUMOWA b.pdf (96,08KB)
 3. PDFWzór zabezpieczenia - uzupełnienie.pdf (35,16KB)
 4. PDFkarta gwarancyjna.pdf (43,04KB)
 5. PDFHARMONOGRAM.pdf (27,13KB)
 6. PDFPrzedmiar.pdf (3,44MB)
 7. ZIPDok. Architektoniczno-Budowlana.zip (586,46KB)
 8. PDFProjekt zagospodarownia.pdf (434,06KB)
 9. ZIPInwentaryzacja.zip (1,62MB)
 10. PDFWiOR - Stary Ujazd.pdf (64,75KB)
 11. ZIPZestawienie materiałów cz.1.zip (5,73MB)
 12. ZIPZestawienie materiałów cz.2.zip (2,90MB)
 13. PDFZestawienie Sprzętu Ruchomego.pdf (29,73KB)
 14. PDFPlac zabaw.pdf (1,93MB)


 

GT.271.3.2012                                                                         

  Ujazd 16.07.2012.

 

Uczestnicy postępowania.

  

Dot. zadania  : Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe.

 

Nr ogłoszenia: 232174-2012 data zamieszczenia 03.07.2012.

 

W związku z wnioskami wykonawców zamawiający udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Brak projektu zagospodarowania terenu przy remizie i wiacie – proszę o zamieszczenie.

Odp. Projekt zagospodarowania terenu został zamieszczony dnia 10.07.2012.

 

 1. Brak charakterystyki urządzeń placu zabaw- proszę umieszczenie wytycznych, co do rodzaju urządzeń i ich parametrów technicznych.

      Odp. Urządzenia placu zabaw, przykładowo firmy WERAN.

Huśtawka podwójna – http://www.placezabaw.info/index.php?co=hustawki&pokaz=6311

Zjeżdżalnia -      http://www.placezabaw.info/index.php?co=przeplotnie&pokaz=7101

Karuzela z kierownicą – http://www.placezabaw.info/index.php?co=karuzele&pokaz=4101

Zestaw sprawnościowy- http://www.placezabaw.info/index.php?co=zestawy_zabawowe&pokaz=9101

Tablica informacyjna - http://www.placezabaw.info/index.php?co=urzadzenia_komunalne&pokaz=5550

Konkretne urządzenia firmy WERAN podano celem przybliżenia parametrów urządzeń placu zabaw. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych urządzeń innego producenta.

 

 1. Brak projektu instalacji odgromowej – proszę o zamieszczenie.

Odp. Instalacje odgromową należy wykonać wg wytycznych  do projektowania i Norm Branżowych na istniejącym dachu wraz z pomiarami skuteczności w formie protokołów.

 

 1. Brak projektu instalacji p.poż i oddymiania – proszę o zamieszczenie.

Odp. Należy przewidzieć zabudowę okna dachowego oddymiającego z siłownikiem i czujką dymową miejscową wraz z niezależnym zasilaniem przed wyłącznikiem głównym.

 

 1. Występują znaczne rozbieżności między projektem budowlanym, a przedmiarem w zakresie rodzaju robót, sposobu wykonania i wielkości, który zakres jest przedmiotem zamówienia?

Odp. Przedmiotem do kalkulacji robót jest przedmiar zaktualizowany dnia 16 lipca 2012.

 

 1. Brak przekrojów obiektów z zaznaczeniem grubości warstw, sposobu wykonania przegród i ich wykończenia – proszę o zamieszczenie.

Odp.  Grubości warstw podkładów nie ujętych w opracowaniu projektowym należy przyjąć wg przedmiaru  robót.

 

 1. Według projektu zagospodarowania terenu parkingi i ciągi piesze w kierunku projektowanej wiaty kolidują z obecnie  istniejącą zielenią (drzewka ozdobne) wzdłuż linii parkingu. Czy Zamawiający we własnym zakresie usunie te drzewka – brak odpowiednich pozycji w przedmiarze robót ?

Odp. Od strony budynku remizy strażackiej wykonawca przesadzi 3 drzewka ozdobne w inne miejsce wskazane przez inwestora na przedmiotowej działce. Przesadzenie w/w drzewek należy ująć w kosztach ogólnych. Przy pozostałych drzewkach należy zostawić pas zieleni o szer. 1,5m. Powierzchnia całkowita nawierzchni utwardzonej kostką brukową nie ulega zmianie.

 

 1. Z czego biorą się obmiary działu 1 dotyczące robót ziemnych, warstw podbudowy oraz nawierzchni z kostki, zbyt mała szczegółowość na planie zagospodarowania terenu nie pozwala na weryfikację tych obmiarów ? Prosimy o dokładny plan wykonania wszystkich utwardzeń, bądź potwierdzenie prawidłowości podanych obmiarów, które mają decydujące znaczenie przy ryczałtowym rozliczeniu.

Odp. Obmiar prac ziemnych i nasypowych wynika z różnic stanu istniejącego (obowiązkowa wizja lokalna) oraz planu zagospodarowania terenu i konieczności zmiany kierunku odwodnienia parkingu przed remizą związaną z koniecznością reprofilowania spadków w celu likwidacji obecnego zrzutu wód opadowych na prywatny teren w sąsiedztwie.

 

 1. Gdzie mają być wykonane występujące w przedmiarze robót nasypy pozycja 5, 6 oraz ich brukowanie z poz. 7 ?  (nie zaznaczono na planie).

Odp. Nasyp i utwardzenie skarpy przewidziano w północno-wschodnim narożniku działki na styku z działką budowlanej nr 352.

 

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdziliśmy, obniżenie terenu i znaczny spadek od parkingu w kierunku projektowanych utwardzeń wokół wiaty i samej wiaty. Brak w dokumentacji przekrojów poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni oraz planu z określeniem spadków tych utwardzeń. W przedmiarze robót przyjęto na całej powierzchni łączną grubość warstw podbudowy 30 cm. Co będzie jeżeli w wyniku niwelacji okaże się że warstwy te muszą być znacznie grubsze ? Czy zamawiający dopłaci za te prace dodatkowo ?

Odp. W kosztorysie nakładczym przewidziano kaskadowe zejście terenów utwardzony w celu uniknięcia nadmiernych ingerencji w naturalny spadek terenu i zakłócenie systemu naturalnego odwodnienia powierzchniowego. Wtoku realizacji należy przewidzieć wykonywanie prac na różnych poziomach z zachowaniem warunków technicznych przyjętych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „w sprawie  warunkach technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz U Nr 10 poz. 46 wraz z późniejszymi zmianami.

 

 1. Z rzutu fundamentów wiaty wynika że marek dla zamocowania drewnianych słupów powinno być 20 szt. Skąd zatem 35 szt. tulei w pozycji 27 przedmiaru ? Czy pozostałe 15 szt. dotyczy ustawienia urządzeń placu zabaw ? W której pozycji występuje dostawa urządzeń placu zabaw ? Prosimy o określenie wymaganych parametrów tych urządzeń, (z. zestaw sprawnościowy – jaki ?)

Odp. Tak w kosztorysie nakładczym przewidziano 20 szt. kotew dla montażu wiaty pozostałe 15 szt. dotyczy zakotwienia zestawu sprawnościowego , karuzeli, zjeżdżalni i huśtawki. Zestaw proponowanego niezbędnego sprzętu placu zabaw podano w punkcie 2 ( bez narzucania dostawcy jedynie w formie standardu).

 

 1. Zgodnie z przedmiarem robót wywóz ziemi i gruzu przewidziany jest na odległość 6 km i bez opłaty za jej składowanie. Czy zamawiający wskaże nieodpłatne miejsce wywozu ziemi i gruzu w tej odległości  ?

Odp. Zamawiający wskaże nieodpłatnie miejsce składowania ziemi natomiast oferent winien przewidzieć w kosztorysie wywóz gruzu na najbliższe możliwe składowisko komunalne oraz jego odpłatną utylizację.

 

 1. Przekrój A-A wiaty nie posiada opisu warstw posadzkowych oraz warstw dachu występujących w obiekcie. Czego wobec tego dotyczą następujące pozycje poz. 36 boazeria z listew i 37 lakierowanie tej boazerii ? (gdzie występują te elementy) Czego dotyczy poz. 38 pokrycie dachu papą skoro nie ma w przedmiarze deskowania połaci dachowej ?

Odp. Przewidziano zabudowę całości powierzchni zadaszonej boazerią drewnianą wraz z lakierowaniem Lakierobejcą  zabudowę izolacji wilgotnościowej membrany z papy izolacyjnej a następnie zabudowa kontrłat 20x40 oraz łat 30x50 dla pokrycia dachówkowego, nie przewiduje się deskowania konstrukcji.

 

 1. Zgodnie z rzutem wiaty powierzchnia zabudowy pz = 110 m2 dlaczego zatem podkłady z ubitych materiałów sypkich poz. 46 i podkłady betonowe poz. 47 liczone są z powierzchni 52,45 m2 , a gruntowanie poz. 48   52,25 m2 x 2 ?

Odp. W przedmiarze w poz. 46 do 52 dokonano poprawy przedmiaru zakładając wykonanie podkładu z kruszywa zawibrowanego  gr 20 cm oraz podkładu betonowego B15 gr 10 cm oraz warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej z wbudowaniem siatki zbrojeniowej zgrzewanej fi 6 mm o oczkach 15 x 15 cm oraz posadzki tarasowej z drewna impregnowanego ciśnieniowo – deski ryflowane na podkładach legarowych 95,59 m2.

 

 1. Czego dotyczy podkład ze styrobetonu z pozycji 49 o ilości 363,5 m2 x 0,1 = 36,35 m3 ? Niezrozumiałe są również obmiary oraz położenie następnych warstw z pozycji 50 i 51 (145,4 m2), oraz pozycji 52 (171,80m2) ?

Odp. Jak w pyt. nr 14.

 

 1. Zgodnie z przekrojem wiaty ściany murowane maja wysokość 2 m i występują w czterech narożach o długościach około 2,40 m w każdym kierunku. W przedmiarze robót pozycja 42 obmiar tych ścian to 28 x 1,5 = 42 m2. Czy obmiar ten jest prawidłowy ponieważ ma on wpływ na wycenę następnych pozycji takich jak tynki , fluatowanie i malowanie z pozycji 43, 44 i 45. ?

Odp. ściany osłonowe wiaty winny być wykonane na wysokość 2,0 m o wymiarach (2,75+2,5] 4 szt. co stanowi 42,0 m2 i zostało powielone w dalszych pozycjach.

 

 1. Zgodnie z zakresem prac remontowych w opisie technicznym obudowie podwójnymi płytami GKF podlegają wszystkie elementy drewniane. W przedmiarze robót występują jedynie ścianki działowe z płyt gips-karton na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo w ilości 104,15 m2. Czy ilość ta jest wystarczająca do wykonania wszystkich nowych ścian zasłaniających częściowo elementy drewniane, oraz do obudowy pozostałych elementów takich jak płatwie słupy miecze i zastrzały wraz z podwalinami występujące w przestrzeni poddasza ?

Odp. Z uwagi na upływ czasu pomiędzy przedmiarem a ogłoszeniem przetargu widoczne są uszkodzenia tynków ścian szczytowych oraz zmianę przepisów pożarowych dla obiektów użyteczności publicznej do kosztorysu dołączono dział prace dodatkowe gdzie ujęto zabudowę ścian szczytowych oraz płatwi pośrednich wraz z mieczami szkieletem ocynkowanym wraz z montażem płyt gipsowych ognioodpornych GKF.

 

 1. Istniejąca obudowa poddasza z płyt gips-karton wykazuje spękania w miejscach połączeń poszczególnych płyt, w miejscach połączeń z konstrukcją drewnianą i ścianami, co może wskazywać na sztywne połączenie obudowy poddasza z więźba dachową. Jakiekolwiek ponowne szpachlowanie tych połączeń nie daje gwarancji, że w przyszłości się znów nie pojawią. Przedmiar robót nie zakłada prac związanych z wymianą bądź naprawą tych pęknięć przed malowaniem poddasza. Czy zamawiający nie zakłada wykonania tych prac ?

Odp. Jak w pyt nr 17.

 

 1. Zgodnie z projektem budowlanym elewacja zewnętrzna budynku nie jest przedmiotem tego zadania. W przedmiarze robót występują natomiast w pozycjach 79 i 80 nowe tynki elewacyjne. Prosimy o precyzyjne określenie jakiego rodzaju tynki należy wykonać na elewacji, czy tak jak w opisie pozycji  „ Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej” ? Ponadto istniejąca wyprawa tynkarska elewacji w znacznym stopniu nie trzyma się podłoża. Do wykonania nowej warstwy elewacji należałoby najpierw zerwać wszystkie nie związane z podłożem warstwy, następnie wykonać warstwę wyrównującą z. z  kleju i na tak przygotowane podłoże nakładać nowe tynki elewacyjne. Prosimy o odniesienie się do tego tematu i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót, oraz wyjaśnienie dziwnych mnożników (0,5299, 0,4701) w obliczeniach powierzchni dotyczących tych pozycji i wielu innych.

Odp. W czasie wykonywania przedmiaru tynki elewacyjne jeszcze nie wykazywały odspojenia lecz jedynie uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowej statyki budynku. W przypadku odspojenia istniejących tynków w pozycjach 79 i 80 należy przewidzieć prawidłowe przygotowanie podkładów. Niezrozumiały podział elewacji współczynnikami został wprowadzony z uwagi na rozdział użytkowników Ochotniczą Straż Pożarną i Gminę (dla ułatwienia rozdziału kosztów).

 

 1. Podobnie jak Tynki elewacyjne w projekcie nie występuje ankrowanie tego budynku, natomiast przedmiar zawiera takie prace w pozycji 72, 73, 74, 75, 76 i 77. Prosimy o określenie miejsca wykonania ankrowania, które ściany i na jakim poziomie, oraz precyzyjne określenie średnicy i długości ściągów oraz grubości i powierzchni blach .

Odp. W kosztorysie przyjęto akrylowanie wszystkich zarysowań ścian zewnętrznych. Przyjęto montaż ściągów na poziomie kondygnacji, zakładana średnica ściągów  stalowego fi 28 mm oraz blach  kotwiących gr 10 mm o wymiarach 300 x 500 mm.

 

 1. Na elewacji budynku widoczne jest pęknięcie rozdzielające część starą i część dobudowaną budynku. W naszej ocenie zarówno ankrowanie jak i wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej bez zastosowania odpowiedniej listwy maskującej nie spowoduje stałego usunięcia tego problemu. Czy zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie ? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Tak montaż listwy dylatacyjnej należy przyjąć jako rozwiązanie prawidłowe.

 

 1. W zakresie prac remontowych występuje wykonanie klap dymowych na klatce schodowej, brak takiej pozycji w przedmiarze robót , występuje natomiast w pozycji 61 okno połaciowe. Czy ta pozycja dotyczy klapy dymowej, jakiej, czym sterowanej ? Brak w przedmiarze robót wykonania zachu  pomiędzy stropem klatki schodowej a klapą dymową, oddzielającego od poddasza ponad jętkami.

Odp. Przewidziano montaż klapy oddymiającej w najwyższym  punkcie klatki schodowej jako kpl. wraz z siłownikiem i czujką dymową punktową. Kalkulacja oferenta winna obejmować całość zagadnienia.

 

 1. Brak w przedmiarze robót wykonania wydzielonego dojścia do przestrzeni poddasza nad jętkami zgodnie z zakresem prac z opisu technicznego. Czy dojście to nie jest przedmiotem przetargu ?

Odp. Tak w uzgodnieniu z Inwestorem ustalono nie realizowania dostępu do przestrzeni ponad jętkami.

 

 1. Zgodnie z przedmiarem robót rozbiórce podlegają istniejące rynny PCV poz. 62 i 63, oraz montaż nowych z blachy cynkowej poz. 68, 69, 70 i 71 . Czy nowe rynny i zbiorniczki na pewno maja być wykonane z blachy cynkowej czy może tytan-cynk? Prosimy również o wyjaśnienie współczynników (0,5299 i 0,4701) występujących w obliczeniach ilości tych elementów gdyż ich obmiar wydaje się być nie kompletny.

Odp. Tak  z uwagi na brak Katalogów Nakładów Rzeczowych na rynny i rury tytan-cynkowe przyjęto katalog z pozycji obróbek cynkowych. Współczynnik jak w odpowiedzi z pytania nr 19.

 

 1. Co z istniejącymi rurami spustowymi z PCV ? Brak pozycji w przedmiarze robót odnośnie ich wymiany.

Odp. Istniejące rury spustowe z PCV należy również wymienić na rury tytan-cynkowe. Dodano pozycję w przedmiarze. 

 

 1. Gdzie mają być wykonane występujące w dziale 3 Roboty budowlane w remizie pozycja 54 (64,30 m2) i 58 (104,50 m2) Posadzki z płytek GRESS ? Brak wszystkich wymiarów na rzucie poddasza uniemożliwia sprawdzenie tych przedmiarów.

Odp. Przewidziano zabudowę posadzki typu Gres na całości adaptowanego poddasza poz 58 oraz w części parterowej 64,3 m2 (remiza).

 

 1. Brak przekroju oraz wymiarów na rzutach uniemożliwia sprawdzenie innych pozycji związanych z gruntowaniem, gładziami oraz malowaniem, co ma decydujące znaczenie przy ryczałtowej cenie zadania. Prosimy o dostarczenie rysunków bądź deklarację poprawności przedmiarów z zakresem do wykonania w ramach tego przetargu.

Odp. Przedmiar robót był prowadzony z natury i do kalkulacji ofertowej należy przyjąć obmiar podany do kalkulacji , nie dysponujemy dokumentacja graficzną przekroju.

 

 1. Brak w przedmiarze robót instalacyjnych, robót budowlanych związanych z podłączeniem instalacji kanalizacyjnej i wodnej takich jak przekucia ścian stropów wykucia bruzd oraz zamurowania. Brak określenia miejsca włączenia tych instalacji i ich przebiegu uniemożliwia precyzyjną wycenę. Prosimy o uzupełnienie tych informacji oraz dodanie do przedmiaru robót pozycji związanych z tym zakresem

Odp. Nie przewiduje się żadnych przekuć przez przegrody z uwagi na możliwość podłączenia instalacji do pionów istniejących na poddaszu.

 

 1. Gdzie ma być zamontowana umywalka z poz. 100, oraz jedna bateria z poz. 94 przedmiaru robót (nie ma takich urządzeń na poddaszu) ?

Odp. Zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia na poddaszu należy zabudować zarówno zlew jak i umywalkę z podejściami.

 

 1. Zgodnie z opisem technicznym wentylację wszystkich pomieszczeń poddasza zapewniają kominy wentylacyjne śr. 110 wykonane z blachy ocynk. gr. 0,5 mm , natomiast w przedmiarze robót w pozycji 101 występują przewody kołowe z płyt winidurowych śr. 100 w ilości 1 m2 . Z jakiego materiału mają być wykonane te przewody oraz jakiej długości ? Ponadto w opisie jest mowa o obudowaniu ich w przestrzeni nad jętkami płytą GKF o odporności ogniowej EI30, brak takich pozycji w przedmiarze robót, oraz brak rozwiązania zarówno w projekcie jak i w przedmiarze sposobu wykonania tych kominów ponad połacią dachową.

Odp. Przewidziano wykonanie wentylacji grawitacyjnej z rur PE jako czerpni powietrza zewnętrznego do pomieszczenia poddasza oraz wykorzystanie istniejących kominów jako wyloty wentylacji grawitacyjnej.

 

 1. Zgodnie ze SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczania ceny, lecz przy braku kompletnej dokumentacji oraz ryczałtowej cenie zadania, nawet dokonując wizji lokalnej niemożliwym jest określenie precyzyjnej ceny oferty. Czy w związku z powyższym zamawiający nie dopuszcza rozliczenia kosztorysowego tego zadania ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia kosztorysowego.

 

 1. Zgodnie z §5 pkt 2 umowy rozliczenie częściowe, realizowane będzie po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót. Czy chodzi tu o elementy wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym ? Czy zamawiający dopuszcza rozszerzenie przez oferenta  ilości elementów w harmonogramie ? Podany tam podział praktycznie sprowadza fakturowanie do jednej ewentualnie dwóch faktur w czasie całego cyklu realizacji.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozszerzenia ilości elementów w harmonogramie.

 

Załączniki do odpowiedzi z dnia 16.07.2012.

1.  PDFzaktualizowany przedmiar.pdf (137,19KB) - zaktualizowany przedmiar robót 

2. PDFzestawienia materiałów.pdf (121,10KB) - zaktualizowane zestawienie materiałów 


 

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2012-07-03