Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd

 
Ogłoszenie o przetargu pn:
Usuwanie wyrow zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd”
Numer ooszenia: 281950- 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd,ul. Sławięcicka 19,47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel.0-77
 
4048750, 4048757, 4048757,f aks 0-77 4637081.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ujazd.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd.
II.1.2) Rodzaj zamówieniausługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowe faliste oraz płaskie) z 65 budynków (w tym 63 budynki gospodarcze / wiaty oraz 2 mieszkalne) oraz 22 pryzm znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd w woj. Opolskim. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:
1. Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów oraz ścian budynków mieszkalnych i gospodarczych, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - łączna przewidywana powierzchnia ścian i dachów do zdjęcia 4299,58m2 z 63 budynków gospodarczych / wiat oraz 2 budynków mieszkalnych ( w tym płyty faliste - 3830,63 m2 a płyty płaskie 468,95m2),
2.Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 2371,51m2 z 22 pryzm ( w tym płyty faliste –2071,51m2, a płyty płaskie 300,00m2),
3. Łączny tonaż wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi ok.103,6616 Mg, przy przyjęciu wskaźnika 16kg/m2 dla płyt falistych i 12 kg/m2 płyt płaskich.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wslny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakczenie: 15.11.2012.
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  I TECHNICZNYM
 
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia10.08.2012r. do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości: 2.000,00zł (słownie:dwa tysiące złotych).
III.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spniania tego warunku
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówipublicznych (złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ) oraz wykaże, że posiada:
a) decyzję marszałka województwa właściwego według miejsca siedziby lub zamieszkania wytwórcy odpadów zatwierdzającą program gospodarki odpadami o kodach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.Nr 112, poz.1206): wszystkie odpady z podgrupy 1706: Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 z  późn. zm.) lub posiadają podpisaumowę na transport odpadów z podgrupy 1706 z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z podgrupy 1706,
c) decyzję dla właściciela sadowiska, na krym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie wraz z stosownym oświadczeniem składowiska o gotowości przyjęcia odpadów z aktualną datą.
III.3.2Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spniania tego warunku
 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówipublicznych (złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ) oraz wykaże w załączniku nr 5 do SIWZ, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu sadania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie usługi, związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest o wartości minimum 65000,00 zł brutto każda, potwierdzone dokumentami, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.W sytuacji, w
której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów winien spełnić zobowiązania wynikające z art. 26 ust 2b ustawy Prawo ZamówiPublicznych poprzez dostarczenie zamawiającemu dokumentów zawartych w niniejszym przepisie - odpowiednio wypełniony załącznik 3 oraz 6 SIWZ oraz dokumenty tych podmiotów w zakresie zgodnym z pkt. 4.1.2 SIWZ.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spniania tego warunku
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówipublicznych (złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ). Wykonawca podpisujący w/w oświadczenie oświadcza z peł świadomością że ma dostęp lub dysponuje środkami ochrony osobistej pracowników takimi jak: kombinezony ochronne przed pyłkami azbestowymi, maskami ochronnymi górnych dróg oddechowych, rękawicami ochronnymi oraz sprzętem zabezpieczającym przed upadkiem podczas wykonywania demontaży takim jak: szelki, liny, kaski ochronne. Wsytuacji, w której Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów winien spełnić zobowiązania wynikające z art.26 ust 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez dostarczenie zamawiającemu dokumentów zawartych w niniejszym przepisie - odpowiednio wypełniony załącznik 3 oraz 6 SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spniania tego warunku
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodniez art.44 ustawy Prawo zamówipublicznych (złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ). Wykonawca podpisujący w/w oświadczenie oświadcza z peł świadomością że ma dostęp lub dysponuje przeszkolonymi i wykwalifikowanymi pracownikami niezbędnymi do wykonania niniejszego zawienia. W sytuacji, w krej Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów winien spełnić zobowiązania wynikające z art. 26 ust 2b ustawy Prawo ZamówiPublicznych poprzez dostarczenie zamawiającemu dokumentów zawartych w niniejszym
 
                    przepisie - odpowiednio wypełniony załącznik 3 oraz 6 SIWZ.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spniania tego warunku
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówipublicznych (złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ). Wykonawca podpisujący w/w oświadczenie oświadcza z peł świadomością, ze ma dostęp lub dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia, określonymi co najmniej na sumę 100 000.00 zł. W sytuacji, w krej Wykonawca będzie polegał na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów winien spełnić zobowiązania wynikające z art. 26 ust 2b ustawy Prawo ZamówiPublicznych poprzez dostarczenie zamawiającemu dokumentów zawartych w niniejszym przepisie - odpowiednio wypełniony załącznik 3 oraz 6 SIWZ.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  -  koncesję, zezwolenie lub licencję
 
 
    - wykaz wykonanych,    a    w    przypadku    świadczeń    okresowych    lub    ciągłych    również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w pospowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przeożyć:
     - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
 
    - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2  ustawy, wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o dopuszczenie do udziału w pospowaniu o udzielenie zawienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy
 
     - aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzysk przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej n3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
     - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu UbezpieczSpołecznych lub  Kasy Rolniczego  Ubezpieczeni Społecznego  potwierdzająceż wykonawc ni zaleg zopłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej n3 miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczeni do  udziału  w pospowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
    - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na  potencj innych  podmiotów,  które  będą  brały  udzi w  realizacji  części  zamówienia, przedkład takż dokument dotycząc teg podmiotu   zakresie  wymagany dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
 
Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    -  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w pospowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
     - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony niewcześniej n 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
    -  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w pospowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u krych ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
 
SEKCJAIV:PROCEDURA
 
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
Zmiany do umowy możliwe są jedynie w razie:
a) Wystąpienia okoliczności, krych nie można bo przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
b) Zmiana umowy nie będzie niekorzystna dla Zamawiającego. Zmiana umowy może naspić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności na uzasadniony pisemny wniosek jednej ze stron.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na krej jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ujazd.pl/ w dziale ogłoszenia-przetargi. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
 
Ujeździe,Ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2012 godzina 12:15, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, Ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd - sekretariat pokój nr 7.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu / programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że zamówienie nie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej natomiast będzie finansowane ze środków Wojedzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kre miały być przeznaczone na sfinansowanie cości lub części zamówienia: nie
 
Podmiot udostępniający: Urząd miejski w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2012-08-02