Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014

 

 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej, Ujazd, ul. 3-go Maja 5,
     47-143 Ujazd tel. 77 4048715; fax 77 4048763
2.      Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest SIWZ: www.bip.ujazd.pl
4.      Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa oleju opałowego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014”
5.      Znak sprawy: KL 69/08/2012
6.      Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
      Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy (w tym transport i rozładunek) oleju opałowego
      w latach 2012-2014 w szacunkowej ilości 60 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego w:
·        Miejsko – Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe. Pojemność zbiornika na olej opałowy
     3 tys. litrów.
·        Hali Sportowej w Jaryszowie. Pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów.
·        Domu Kultury w Niezdrowicach. Pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów. 
            Poszczególne dostawy w ilości od 1000 do 4000 litrów będą realizowane według zamówienia składanego elektronicznie, telefonicznie lub faxem. Ostateczne rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie faktycznego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej ilości oleju opałowego. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.  
7.      Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
8.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9.      Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji całości zamówienia ustala się do 30 czerwca 2014 r.
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 
1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca złoży koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
2)     posiadania wiedzy i doświadczenia
3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
4)     dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5)     sytuacji ekonomicznej i finansowej
Za spełnienie warunków ppkt 2-5 Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, że na dzień składania ofert. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 3 do SIWZ. 
11. Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty – 100 %
13.   Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko – Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe, ul. 3-go Maja 5, 47-143 Ujazd, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2012 r. do godz. 10.00
 14.   Termin związania z ofertą: 30 dni
15.   Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
16.   Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje: nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
17.   Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się.
18.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
19.   Informacje o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 20 sierpnia 2012 r. pod numerem: 306450-2012
 
 
 
 

 Kl  69/08/2012                                                                              

 Ujazd 2012-08-27                                                  

 
 
 
 
Uczestnicy postępowania
 
 
Wyjaśnienia
      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014”
Na podstawie art. 38 ust Prawo zamówień publicznych Zamawiający składa poniższe wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
 
1.       Czy  lokalizacja zbiornika/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?
Odp: Lokalizacja zbiornika na olej opałowy wg załącznika:
·        Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe. Lokalizacja zbiornika przy drodze krajowej Pojemność zbiornika na olej opałowy 3 tys. litrów. Wymagana jest częściowo odciążona autocysterna z uwagi na parkowanie na chodniku przy drodze krajowej (zajęcie pasa ruchu drogi krajowej)
·        Hala Sportowa w Jaryszowie. Lokalizacja zbiornika na olej - za budynkiem na nieutwardzonej powierzchni. Pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów.
·        Dom Kultury w Niezdrowicach. Lokalizacja zbiornika na olej - za budynkiem. Teren wybrukowany kostką betonową. Pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów.
 
Dopuszczalna maksymalna cysterna o wymiarach 9,2m / 2,8 m/ 3,4 m (długość / szerokość / wysokość)
 
2.       Z uwagi na brak  jednolitej definicji dni roboczych prosimy o wyjaśnienie jakie dni należy rozumieć pod tym wyrażeniem użytym treści wzoru umowy. Czy są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.) ?
Odp: Dostawa oleju opalowego dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.       Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych?     
U wagi na dużą wartość umowy wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Dostawca  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia  w przypadku zaległości płatniczych  Zamawiającego. Takie zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”
Odp: Informujemy, iż nie przewidujemy zmian treści umowy.  
4.      Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. nr 68 poz. 360)?
Odp: Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej.
 
5.       Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 °C.               
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulującą ta kwestie. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:
  1. Odbiorca zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.
  2. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Odbiorcę, wówczas Odbiorca zobowiązany jest złożyć Dostawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.
  3. Odbiorca  w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Dostawcę wynikających z niedochowania przez Odbiorcę obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego. 
Odp: Informujemy, iż nie przewidujemy zmian treści umowy.  
 
 

 
Podmiot udostępniający: MGODK
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Kałużny
Data wytworzenia: 2012-08-20