Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd

RG.271.1.2012                                                                                                          Ujazd dnia 29.08.2012r.
 
 
 
 
dot. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd”
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
            Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę
 
Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
 
Cena wybranej oferty wynosi: 70 235,99 zł zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena (100%)
        pkt.
Razem
pkt.
1
„EKO-MIX”
Konstanty Spurek
50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 163
27,00 pkt.
27,00 pkt
2
Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
40,00 pkt.
40,00 pkt.
3
PPHU DEX-TRANS
Robert Pach
26-212 Smyków, Gliniany Las 22
32,44 pkt
32,44 pkt
4
Firma LEO
Dagmar Malkusz
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 60
28,20 pkt.
28,20 pkt.
7
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. 41-700 Ruda Śl. ul. Kokotek 33
oraz 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Zaolszany 8, 44-120 Pyskowice
26,00 pkt
26,00 pkt
8
REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Dąbrowie Górniczej
ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza
33,84 pkt
33,84 pkt
 
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty :
 
Lp.
Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAK-MET
Stanisław Juśkiewicz
55-200 Oława, ul. Kasztanowa 2
 
Oferta została odrzucona w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177 z póź. zm.)
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 9.5 tj:
„Oferta powinna obejmować całość zamówienia”
w związku z powyższym wykonawca powinien wycenić całość zamówienia. Niemniej jednak nie uczynił tego, gdyż w ofercie podał niezgodną z SIWZ ilość usługi niepełnej do wykonania, w której skład wchodził załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych. Przewidywana ilość płyt luzem to 2371,51 m2 a nie jak wpisał wykonawca 2071,51 m2.
W związku z powyższym oferta została odrzucona.
2
Oferta nr 6
Firma Handlowo-Usługowa
Zygfryd Dapa
Ostrożnica, ul. Kościelna 23
47-280 Pawłowiczki
 
Oferta została odrzucona w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.)
Zgodnie z zapisami SIWZ:
- pkt.3.1.1.b oraz pkt. 4.1.1.b SIWZ oferent powinien przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty tj. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub podpisaną umowę na transport odpadów z podgrupy 17 06 z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z podgrupy 17 06,
- pkt. 3.1.1.c oraz pkt. 4.1.1.c SIWZ oferent powinien przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty tj. decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
Pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 14.08.2012 r., który działał na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oferent nie dostarczył Zamawiającemu w/w dokumentów będących dokumentami warunkującymi udział w w/w postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, gdyż oferta nie zawiera w/w dokumentów.
Mając na uwadze powyższe oferta została odrzucona.
 
Z postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców.
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.
 
 
 
Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch
 
 
 
Podmiot udostępniający: Gmina Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2012-08-29