Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części działki pod garaże oraz pod komercyjną działalność gospodarczą, na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd

   
BURMISTRZ UJAZDU
na podstawie art. 37 ust. 4 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 1997, Nr 115, poz. 741 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony
na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd:
1. z przeznaczeniem pod posadowienie garaży nietrwale związane z gruntem:
a) 24 m2 z działki o nr ew. 884/8 z k.m. 6, położonej w Ujeździe przy ul. Słonecznej,
b) 18m2 z działki o nr ew. 884/8 z k.m. 6, położonej w Ujeździe przy ul. Słonecznej,
Działka o nr ew. 884/8 o pow. 0,0351 ha zapisana w KW OP1S/00057207/3 i jest wolna
od obciążeń. Położona jest na osiedlu mieszkaniowym o zabudowie wielorodzinnej
w miejscowości Ujazd, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe.
 
2. z przeznaczeniem na cele prowadzenia komercyjnej działalności gospodarczej:
a) 561/3 z k.m. 3, o pow. 0,0120 ha, zapisana w KW OP1S/00041829/4 i jest wolna
od obciążeń. Położona w Ujeździe przy ul. Pl. 1 Maja, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako tereny przemysłowe. 
 
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- 884/8 ob. Ujazd: MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
KS – podstawowe przeznaczenie terenu pod obiekty i urządzenia obsługi transportu samochodowego – stacji paliw, usług związanych z obsługą i naprawą pojazdów, garaży dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów. 
 
- 561/3 ob. Ujazd: położona jest na terenie oznaczonym symbolem: place i przestrzenie publiczne.
Działkę obejmuje również strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej typu „A”.
 
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.
Miejsce odbycia przetargu ustala się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy   ul. Sławięcickiej 19, pok. nr 11.
 
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat:
LP
Obręb
Nr działki
Cena wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego netto
Wadium
10% ceny wywoławczej
Termin przetargu
1
Ujazd
24 m2
z działki 884/8
24,00 zł
2,40 zł
08.10.2012 r. godz. 10.00
2
Ujazd
18 m2
z działki 884/8
18,00 zł
1,80 zł
08.10.2012 r. godz. 11.00
3
Ujazd
561/3
1 200,00 zł
120 zł
08.10.2012 r. godz.12.00
 
Kwota czynszu dzierżawnego netto nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniupodatkiem VAT23%.
Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na podstawie załącznika da zarządzenia Nr 0050.47.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Ujazd.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie tut. Urzędunajpóźniej w dniu przetargu 15 min przed terminem rozpoczęcia przetargu lub na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy o/Ujazd nr konta:
24 8907 1021 2003 0006 3470 0004. Jeżeli wadium będzie wpłacone w formie przelewu
za datę wniesienia wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na podane wyżej konto.
 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Wadium zwraca się do trzech dni po zakończeniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy ulega ono przepadkowi.
Kwota czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji raz w roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu
o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która przetarg wygra w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargu mającym na celu ustalić dzierżawcę w/w działek.
            Informacje na temat przetargu można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Ujeździe, tel. 077/ 404 87 54.
 
                                                                                                                                              
Ujazd, dnia 6 września 2012 r.
 
 
                                                                Burmistrz Ujazdu
                                                           Tadeusz Kauch

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gos[p. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-09-06