Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.

 

Ujazd: Budowa wiaty - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym
Numer ogłoszenia: 324942 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wiaty - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa otwartej wiaty rekreacyjnej wiaty wraz z posadzką betonową , pokrytą blachodachówką oraz przyłącza energetycznego . Wymiary waity : 6,70 m x 11,20 m , wysokość 4,54 m - powierzchnia zabudowy wiaty - 70,63 m2, - powierzchnia posadzki w obrębie wiaty - 156,22 m2, - przyłącze energetyczne ze skrzynką poniarową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.21.13.20-8, 45.26.10.00-4, 45.10.00.00-8, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych o zakresie finansowym, charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego w pkt. 3 zamówienia. Robota to ma odpowiadać zakresowi finansowemu, charakterowi i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia. Jako zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i zakresem rzeczowo - finansowym zamawiający rozumie realizacje dotyczące wykonania otwartej wiaty drewnianej o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2. posadowionej na posadzce betonowej lub z kostki betonowej . Jako roboty o porównywalnym zakresie finansowym zamawiający uzna te zadania, których każde posiada wartość nie niższą niż brutto 50 000,00 zł. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   - Dysponowanie Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie o specjalności konstrukcyjno- budowlanej W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie druk nr 20 potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument Oświadczenie Wykonawcy druk nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiedn do art. 44,50,56,60c,68,73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska.Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną podpisany pod słowem akceptuję przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla przejrzystości dokumentu zaleca się bez obowiązku wypełnienie miejsc wykropkowanych i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone uwierzytelnione notarialnie za zgodność z oryginałem

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, zastrzega się możliwość zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następującym zakresie i w następujących okolicznościach: Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: 1. Wystąpienie siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 2. Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest stwierdzenie przez zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd , pok. 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojewodztwa Opolskiego 2007-2013 Program LEADER.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - PDFSIWZ.pdf (222,88KB)
  2. Harmonogram rzeczowo-finansowy - PDFHARMONOGRAM.pdf (21,42KB)
  3. Projekt umowy - PDFUMOWA b.pdf (93,78KB)
  4. Karta gwarancyjna - PDFkarta gwarancyjna.pdf (42,32KB)
  5. Wzór zabezpieczenia - PDFWzór zabezpieczenia - uzupełnienie.pdf (41,66KB)
  6. Przedmiar robót, specyfikacja techn. - ZIPPRZEDMIAR_STWiO.zip (517,39KB)
  7. Projekt budowlany cz1. - ZIP01_PROJEKT_BUDOWLANY_cz1.zip (2,02MB)
  8. Projekt budowlany cz2.  - ZIP01_PROJEKT_BUDOWLANY_cz2.zip (3,41MB)


 

Ujazd, dn. 07.09.2012 r

 

GT.271.4.2012

 

                                                                                 

Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Budowa wiaty – miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym„ nr ogłoszenia 324942-2012 , data zamieszczenia 31.08.2012.

     

W związku z wnioskiem jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

Pytanie 1

„Dokumenty wymienione w tabeli nr 1 (pkt. 11.1) punkcie 1; w tabeli nr 2 (pkt. 11.2) punktach 2,3; w tabeli nr 3 (pkt. 11.3) punktach 1 - 4 muszą być dostarczone w formie oryginałów, jak również zobowiązania podmiotów trzecich w zakresie udostępnienia swoich zasobów.  Pozostałe dokumenty mogą być kserokopiami poświadczonymi przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokumenty takie jak zaświadczenia Urzędu Skarbowego, ZUS-u i KRUS-u muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy „

 

Pytanie wykonawcy : Które z wymienionych dokumentów muszą być załączone muszą być dostarczone w formie oryginałów , a które w formie kopii za zgodność z oryginałem ?

 

Odpowiedź :

Druki zamieszczone do SIWZ tj. druk nr 7, druk nr 15, druk nr 17, druk nr 20,  druk nr 2,  Formularz oferty, Istotne postanowienia umowy  muszą być  załączone do oferty w formie oryginału. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań tj referencje, lub bezusterkowe protokoły odbioru, umowy , faktury  mogą być załączone w formie kopii zatwierdzonej za zgodność z oryginałem   

                                                               

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji  istotnych      warunków zamówienia .

 

 

                                                             Burmistrz Ujazdu

                                                             Tadeusz Kauch


 

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomczyk
Data wytworzenia: 31.08.2012