Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Budowa wiaty- miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.

 

Ujazd dnia 18.09.2012r.

GT.271.4.2012

                                      

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

 

Budowa wiaty – miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.


Numer ogłoszenia w BZP : 324942 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012,

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (DZ.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  dla zadania pn.:

Budowa wiaty – miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.

wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę tj.:

 

Firma Inżynierska „ALOG” mgr inż. Gerard Gola

Ul. Kozielska 24

47-208 Reńska Wieś

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto :  82.247,63 zł.

słownie: osiemdziesiątdwa tysiące dwieścieczterdzieścisiedem złotych 63/100 groszy.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

(Cena 100%)

2

Firma Inżynierska „ALOG” mgr inż. Gerard Gola

Ul. Kozielska 24

47-208 Reńska Wieś

 

100,00

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne

„LECH” Leszek Żuk

Ul. Wierzbowa 97, 42-660 Kalety

83,92

W toku postępowania nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnych ofert.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 informuję, iż umowa w sprawie zamówienia może być zawarta , zgodnie z art.94 ust.1. pkt. 2 w terminie nie krótszym niż 5 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                           BURMISTRZ UJAZDU

                                                                          TADEUSZ KAUCH 

Podmiot udostępniający: Ref. Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomczyk Katarzyna
Data wytworzenia: 2012-09-18