Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Ujazd: Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stale
Numer ogłoszenia: 6639 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stale.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont, przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku zabytkowego spichlerza zlokalizowanego w Ujeździe z przeznaczeniem na targowisko miejskie wraz z realizacją niezbędnych elementów infrastruktury technicznej w Ujeździe przy ul. Piotra Skargi 3. W zakres zamowienia wchodzą roboty budowlano- remontowe prowadzone pod nadzorem konserwatorskim , natomiast roboty ziemne są prowadzone pod nadzorem archeologicznym i obejmują:
 1. Wykonanie remontu izolacji pionowych ścian fundamentowych i piwnicznych,
 2. Remont sklepienia łukowego nad kondygnacją piwnicy,
 3. Remont ścian zewnętrznych,
 4. Remont pokrycia dachowego oraz ocieplenie połaci dachowych,
 5. Remont obróbek blacharskich oraz elementów odwodnienia dachu,
 6. Remont (wymiana , wykonanie elementów brakujących) w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,
 7. Wykonanie nowego stropu między-kondygnacyjnego w technologii współczesnej z wykorzystaniem istniejących elementów drewnianych z istniejących stropów drewnianych przeznaczonych do demontażu,
 8. Remont stropu drewnianego w poziomie poddasza wraz remontem i uzupełnieniem istniejących elementów konstrukcji drewnianej dachu,
 9. Wykonanie przebudowy stropu nad piwnicą,
 10. Wykonanie wyposażenia instalacyjnego (instalacja c.o, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna)
 11. Wykonanie lekkich elementów ścianek wewnętrznych związanych z docelowym podziałem pomieszczeń
 12. Rozbiórka wtórnej przybudówki do budynku (komórki gospodarcze),
 13. Rozbiórka fragmentu murowanego ogrodzenia
 14. Wykonanie rozbudowy obiektu o elementy konstrukcji pionowej, pomieszczenia techniczne i higieniczno-sanitarne,
 15. Wykonanie elementów zagospodarowania terenu (nawierzchnie utwardzone, elementy małej architektury)
 16. Wykonanie elementów infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu.
 17. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Piotra Skargi 1

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

 1. Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl., wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 2. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
 3. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
 4. Projekt i organizację ruchu oraz oznakowanie budowy.
 5. Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni drogowej
 6. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
 7. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.42.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-01-31 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania, muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ,w innym przypadku nie będą uznawane, oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. b-ezostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. W razie wpłaty wadium w drodze przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego o zachowaniu terminu wadium decyduje uznanie kwotą wadium rachunku bankowego Zamawiającego
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zamówień polegających na zrealizowaniu robót budowlanych w kubaturowych obiektach, w tym jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto, drugie zamówienie o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto. Jedno z zrealizowanych zadań musi być objętych nadzorem konserwatorskim Z dokumentów poświadczających należyte wykonanie zamówień jak wyżej jednoznacznie musi wynikać ich wartość brutto, okres realizacji oraz fakt, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone . Z dokumentów poświadczających należyte wykonanie jednego z zadań dodatkowo musi wynikać że robota ta była wykonana pod nadzorem konserwatorskim. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej ( w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych ) . Dodatkowo kierownik budowy musi posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych ( w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich , restauratorskich , robot budowlanych , badań konserwatorskich i architektonicznych , a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U.2011 nr 165 poz. 987 z dnia 2011.08.06 ) oraz legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert a także: - Dysponowanie Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. - Dysponowanie Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za wykonawców , spełniających warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna tych , któryż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i którzy : posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający , że wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 0000,00 zł zwanym dalej polisą , posiadają informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których wykonawcy posiadają rachunek , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową nie niższą niż 300 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy swoich zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument. Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiednio do art. 44,50,56,60c,68,73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (podpisany pod słowem =akceptuję=) przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla przejrzystości dokumentu zaleca się bez obowiązkuwypełnienie miejsc wykropkowanych i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone uwierzytelnione notarialnie za zgodność z oryginałem.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, zastrzega się możliwość zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następującym zakresie i w następujących okolicznościach: Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: wystąpienie siły wyższej np. powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest stwierdzenie przez zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego, urzędowej zmiany stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd , Sekretariat pok. 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Wojewodztwa Opolskiego 2007-2013 . Działanie Osi 3 : 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
Burmistrz Ujazdu
 
Tadeusz Kauch

Załączniki: (pliki zip spakowano programem 7zip)

 1. PDFSIWZ.pdf (278,57KB)
 2. PDFUJ_UMOWA.pdf (105,02KB)
 3. PDFKarta gwarancyjna.pdf (42,52KB)

  Wielobranżowy PB architektura
   
 4. PDF01_PB_wielobranzowy_STRONA_TYTULOWA.pdf (294,97KB)
 5. PDF02_PB_architektura_OPIS_TECHNICZNY.pdf (3,65MB)
 6. 00103_OCENA_TECHNICZNA_STANU_ISTNIEJACEGO.zip.001 (4,39MB)
 7. 00203_OCENA_TECHNICZNA_STANU_ISTNIEJACEGO.zip.002 (4,39MB)
 8. 00303_OCENA_TECHNICZNA_STANU_ISTNIEJACEGO.zip.003 (1,18MB)
 9. PDF04_INWENTARYZACJA_BUDOWLANA.pdf (1,05MB)
 10. ZIP05_PB_architektura_RYSUNKI.zip (4,97MB)

  PW architektura
   
 11. PDF01_PW_architektura_OPIS_TECHNICZNY.pdf (337,35KB)
 12. 00102_PW_architektura_RYSUNKI.zip.001 (4,29MB)
 13. 00202_PW_architektura_RYSUNKI.zip.002 (3,36MB)

  PB konstrukcja
   
 14. PDF01_PB_konstrukcja_OPIS_TECHNICZNY.pdf (648,18KB)
 15. 00102_PB_konstrukcja_RYSUNKI.zip.001 (4,39MB)
 16. 00202_PB_konstrukcja_RYSUNKI.zip.002 (4,34MB)

  PB Sanitarne - Instalacje wewnętrzne
   
 17. ZIP01_PB_sanitarne_wewnetrzne_OPIS_TECHNICZNY.zip (4,61MB)
 18. PDF02_PB_sanitarne_wewnetrzne_RYSUNKI.pdf (1,90MB)

  PB Sanitarne - Przyłącza
   
 19. 00101_PB_sanitarne_zewnetrzne_OPIS_TECHNICZNY.zip.001 (4,29MB)
 20. 00201_PB_sanitarne_zewnetrzne_OPIS_TECHNICZNY.zip.002 (3,94MB)
 21. PDF02_PB_sanitarne_zewnetrzne_RYSUNKI.pdf (4,83MB)

  PB Elektryczne - Instalacje wewnętrzne
   
 22. PDF01_PB_elektryczne_OPIS_TECHNICZNY.pdf (4,25MB)
 23. PDF02_PB_elektryczne_RYSUNKI.pdf (4,68MB)

  PW Elektryczne - Instalacje wewnętrzne
   
 24. PDF01_PW_elektryczne_OPIS_TECHNICZNY.pdf (1,16MB)
 25. PDF02_PW_elektryczne_RYSUNKI.pdf (3,70MB)

  PBW Architektura - Modernizacja kotłowwni
   
 26. PDF01_PW_architektura_MODERNIZACJA_KOTLOWNI.pdf (2,73MB)
 27. PDF02_PW_sanitarne_MODERNIZACJA_KOTLOWNI.pdf (1,45MB)

  Szczegółowe specyfikacje techniczne WiOR
   
 28. PDFUjazd_Targowisko_miejskie_Specyfikacje_techniczne.pdf (511,03KB)

  Przedmiar robót - nieaktualne
   
 29. PDFUjazd_Targowisko_miejskie_Przedmiar_robot.pdf (214,24KB)
 30. ATHUjazd_Targowisko_miejskie_Przedmiar_robot.ath (217,73KB)

  Prezentacja graficzna
   
 31. JPEG01_prezentacja_graficzna_PLANSZA.jpeg (405,25KB)
 32. JPEG02_prezentacja_graficzna_WIDOK_OGOLNY.jpeg (845,75KB)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 6639-2013 z dnia 2013-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ujazd
Przedmiotem zamówienia jest remont, przebudowa , rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku zabytkowego spichlerza zlokalizowanego w Ujeździe z przeznaczeniem na targowisko miejskie wraz z realizacją niezbędnych elementów infrastruktury...
Termin składania ofert: 2013-01-31

Numer ogłoszenia: 9793 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6639 - 2013 data 11.01.2013 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest: Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stale.
 • W ogłoszeniu powinno być: Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe


Zmiana SIWZ 2013-01-17

PDFZmiana SIWZ 1.pdf (63,37KB)


Odbowiedzi na pytania

2013-01-18

 1. PDFOdpowiedzi z 16.01.2013.pdf (56,60KB)
 2. PDFDruk_nr_10x.pdf (13,52KB)

Odpowiedzi na pytania

2013-01-25

 1. PDFUjazd_Targowisko_miejskie_Przedmiar_robot_24.01.2013.pdf (216,31KB)
 2. PDFUjazd_Targowisko_miejskie_PRZETARG_ODPOWIEDZI_24.01.2013.pdf (99,21KB)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 6639-2013 z dnia 2013-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ujazd
Przedmiotem zamówienia jest remont, przebudowa , rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku zabytkowego spichlerza zlokalizowanego w Ujeździe z przeznaczeniem na targowisko miejskie wraz z realizacją niezbędnych elementów infrastruktury...
Termin składania ofert: 2013-01-31

Numer ogłoszenia: 14459 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6639 - 2013 data 11.01.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
III.1.

W ogłoszeniu jest:
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-01-31 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania, muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ,w innym przypadku nie będą uznawane, oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. b-ezostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. W razie wpłaty wadium w drodze przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego o zachowaniu terminu wadium decyduje uznanie kwotą wadium rachunku bankowego Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być:
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-02-07 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania, muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ,w innym przypadku nie będą uznawane, oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. b-ezostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. W razie wpłaty wadium w drodze przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego o zachowaniu terminu wadium decyduje uznanie kwotą wadium rachunku bankowego Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4.

W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd , Sekretariat pok. 7..

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd , Sekretariat pok. 7..

PDFPowiadomienie_o_przedłużeniu_terminu_składania_ofert.pdf (34,43KB) 


Odpowiedzi na pytania

2013-02-01

 1. PDFUjazd_Targowisko_miejskie_PRZETARG_ODPOWIEDZI_31.01.2013.pdf (61,62KB)
 2. PDFUjazd_Targowisko_miejskie_Przedmiar_robot_31.01.2013.pdf (218,48KB)

 Odpowiedzi na pytania

2013-02-04

 1. PDFOdpowiedzi z 04.02.2013.pdf (39,79KB)

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2013-01-13