Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Ujazd: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 43820 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej oraz budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków. Integralną częścią niniejszej SIWZ jest Program Funkcjonalno - Użytkowy, który zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace projektowe i wykonawcze (budowlane i montażowe) niezbędne do budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 1. Zakres prac projektowych obejmuje: 1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe. 2. Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano - wykonawczego budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe rozbudowy w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę - po 5 egzemplarzy każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 3. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich - po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 4. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży - po 2 egzemplarze każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 5. Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 6. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę . Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania zastosowanych w projekcie rozwiązań technicznych na każdym etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przed przekazaniem dokumentacji organowi wydającemu decyzję o pozwoleniu na budowę, przekazać ją Zamawiającemu, który następnie zwróci się do niezależnego specjalisty w zakresie technologii osuszania ścieków o wydanie opinii dotyczącej zawartych w projekcie rozwiązań technicznych i technologicznych. Wykonawca po zakończeniu prac projektowych zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego. 2. Zakres prac wykonawczych obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzonym wcześniej i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem budowlanym opracowanym na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, a także zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp, 2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania lub innego dokumentu równoznacznego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie istniejącej oczyszczalni ścieków tzn. bez jej wyłączania z eksploatacji. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1. Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl., wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 3. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4. Projekt i organizację ruchu oraz oznakowanie budowy. 5. Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni drogowej 6. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 7. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 74.23.20.00-4, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 29.83.20.00-0, 45.32.00.00-6, 29.56.60.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch projektów pełno branżowych w zakresie budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d oraz wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na budowie słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d, o wartości brutto co najmniej 1000 000,00 zł. Z dokumentów poświadczających należyte wykonanie zamówień jak wyżej jednoznacznie musi wynikać ich rodzaj , wartość , daty i miejsce wykonania , przepustowość oczyszczalni ścieków dla której była projektowania i budowana słoneczna suszarnia ustabilizowanych osadów komunalnych oraz fakt , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone . W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami odpowiedzialnymi za projektowanie dokumentacji i kierowanie robotami budowlanymi w branży: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, posiadającymi co najmniej 5 - letnie doświadczenie w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi W/w osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej , instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych ( w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych ) . oraz legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobami spoza terytorium RP, to osoby te muszą: posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia,nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Za wykonawców , spełniających warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna tych , któryż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i którzy : posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający , że wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 0000,00 zł zwanym dalej polisą posiadają informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których wykonawcy posiadają rachunek , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową nie niższą niż 300 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy swoich zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówiania
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument. Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP składane odpowiednio do art. 44,50,56,60c,68,73 ustawy PZP. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (podpisany pod słowem =akceptuję=) przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla przejrzystości dokumentu zaleca się (bez obowiązku) wypełnienie miejsc wykropkowanych i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone uwierzytelnione notarialnie za zgodność z oryginałem.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, zastrzega się możliwość zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następującym zakresie i w następujących okolicznościach: Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: a) wystąpienie siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, b) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest stwierdzenie przez zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego, c) urzędowej zmiany stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Reginalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

 1. PDFSIWZ.pdf (275,68KB)
 2. PDFUJ_UMOWA.pdf (98,07KB)
 3. PDFPROGRAM_FUNKCJONALNO-_UŻYTKOWY_-_WERSJA_OSTATECZNA.pdf (930,10KB)
 4. PDFkarta gwarancyjna.pdf (36,70KB)
 5. PDFZałącznik_nr_10_Harmonogram rzecz-finansowy.pdf (19,39KB)
 6. PDFWypis z MPZP..pdf (34,96KB)
 7. PDFWyrys z MPZP.pdf (118,94KB)
 8. PDFKoncepcja Planu Zagospodarowania terenu.pdf (514,24KB)
 9. PDFDok. badan geotechnicznych..pdf (4,40MB)
 10. PDFDecyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach..pdf (3,24MB)

ODPOWIEDZI:

1.PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_ z 07.02.2013.pdf (92,76KB)
 


Ogłoszenie powiązane:

 
Ogłoszenie nr 43820-2013 z dnia 2013-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ujazd
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej oraz budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków. Integralną częścią niniejszej SIWZ jest...
Termin składania ofert: 2013-02-22

Numer ogłoszenia: 24639 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43820 - 2013 data 01.02.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej oraz budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków. Integralną częścią niniejszej SIWZ jest Program Funkcjonalno - Użytkowy, który zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia . Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace projektowe i wykonawcze ( budowlane i montażowe ) niezbędne do budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie . 1. Zakres prac projektowych obejmuje: 1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe . 2. Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano - wykonawczego budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe rozbudowy w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę - po 5 egzemplarzy każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 3. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich - po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 4. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży - po 2 egzemplarze każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 5. Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 6. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę . Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania zastosowanych w projekcie rozwiązań technicznych na każdym etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przed przekazaniem dokumentacji organowi wydającemu decyzję o pozwoleniu na budowę, przekazać ją Zamawiającemu, który następnie zwróci się do niezależnego specjalisty w zakresie technologii osuszania ścieków o wydanie opinii dotyczącej zawartych w projekcie rozwiązań technicznych i technologicznych. Wykonawca po zakończeniu prac projektowych zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego. 2. Zakres prac wykonawczych obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzonym wcześniej i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem budowlanym opracowanym na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, a także zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp, 2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania lub innego dokumentu równoznacznego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie istniejącej oczyszczalni ścieków tzn. bez jej wyłączania z eksploatacji. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1. Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl., wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 3. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4. Projekt i organizację ruchu oraz oznakowanie budowy. 5. Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni drogowej 6. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 7. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego...
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej oraz budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków. Integralną częścią niniejszej SIWZ jest Program Funkcjonalno - Użytkowy, który zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia . Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace projektowe i wykonawcze ( budowlane i montażowe ) niezbędne do budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie . 1. Zakres prac projektowych obejmuje: 1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe Obowiązek ten powstanie wyłącznie w przypadku gdy wykonawca wykroczy poza zakres załączonej decyzji środowiskowej RG.OŚ.6220.8.2011. 2. Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano - wykonawczego budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe rozbudowy w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę - po 5 egzemplarzy każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 6. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę . Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania zastosowanych w projekcie rozwiązań technicznych na każdym etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przed przekazaniem dokumentacji organowi wydającemu decyzję o pozwoleniu na budowę, przekazać ją Zamawiającemu, który następnie zwróci się do niezależnego specjalisty w zakresie technologii osuszania ścieków o wydanie opinii dotyczącej zawartych w projekcie rozwiązań technicznych i technologicznych. Wykonawca po zakończeniu prac projektowych zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego. 2. Zakres prac wykonawczych obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzonym wcześniej i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem budowlanym opracowanym na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, a także zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp, 2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania lub innego dokumentu równoznacznego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie istniejącej oczyszczalni ścieków tzn. bez jej wyłączania z eksploatacji. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1. Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl., wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 3. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4. Projekt i organizację ruchu oraz oznakowanie budowy. 5. Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni drogowej 6. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 7. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: o Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch projektów pełno branżowych w zakresie budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d oraz wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na budowie słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d, o wartości brutto co najmniej 1000 000,00 zł. Z dokumentów poświadczających należyte wykonanie zamówień jak wyżej jednoznacznie musi wynikać ich rodzaj , wartość , daty i miejsce wykonania , przepustowość oczyszczalni ścieków dla której była projektowania i budowana słoneczna suszarnia ustabilizowanych osadów komunalnych oraz fakt , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone . W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia..
 • W ogłoszeniu powinno być: o Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch projektów pełno branżowych w zakresie budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d oraz wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej roboty budowlanej polegających na budowie słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d, o wartości brutto co najmniej 1000 000,00 zł. Z dokumentów poświadczających należyte wykonanie zamówień jak wyżej jednoznacznie musi wynikać ich rodzaj , wartość , daty i miejsce wykonania , przepustowość oczyszczalni ścieków dla której była projektowania i budowana słoneczna suszarnia ustabilizowanych osadów komunalnych oraz fakt , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone . W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: 22.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 7..
 • W ogłoszeniu powinno być: 25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 7..
 

 


Odpowiedzi nr2.

PDFODPOWIEDZI NR 2.pdf (98,21KB)

Uzupełnienia załączników:

1. Załączniki: 7.1; 7.2 - PDFZalaczniki_7.1_7.2.pdf (589,75KB)

2. Lokalizacja rozdzielni do zasilania suszarni - PDFLokalizacja rozdzielni EE.pdf (565,03KB)


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 43820-2013 z dnia 2013-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ujazd
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej oraz budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków. Integralną częścią niniejszej SIWZ jest...
Termin składania ofert: 2013-02-22

Numer ogłoszenia: 27829 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43820 - 2013 data 01.02.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·             Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
·             W ogłoszeniu jest: 25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Slawięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 7.
·             W ogłoszeniu powinno być: 28.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Slawięcicka 19, 47-143 Ujazd, 
              pok. nr 7.
 

 
 
Pismo: GT.271.2.9.2013                                                                         Ujazd, dnia: 2013-02-20
 
 
Do wszystkich wykonawców w postępowaniu
 
Z A W I A D O M I E N I E
o przedłużeniu terminu składania ofert
 
Szanowni Państwo,
W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe „
W związku z procedurą udzielania odpowiedzi na zadane pytania i działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o 3 dni.
Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony
z dnia 2013-02-25  na dzień 2013-02-28. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2013-02-25
na dzień 2013-02-28.
Ponadto informujemy, że zmianie ulega także termin wnoszenia wadium z dnia 2013-02-25 na dzień 2013-02-28
Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch
 

ODPOWIEDZI NR 3.
FORMULARZE W WERSJI EDYTOWALNEJ:
 

ODPOWIEDZI NR 4. 
POPRAWIONY FORMULARZ OFERTY I POSTANOWIENIA UMOWY
 
Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2013-02-01