Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.

Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na
terenie gminy Ujazd.
 
Numer ogłoszenia: 73957 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77
4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ujazd.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach
oświatowych na terenie gminy Ujazd..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest
zaprojektowanie i przebudowanie instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd, wykorzystując odnawialne źródła energii. Planuje się zaprojektowanie i wykonanie czterech instalacji w sześciu obiektach: instalacja nr 1- obiekt nr 1: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujeździe, obiekt nr 2: Publiczne Gimnazjum im. Św. Anny w Ujeździe; instalacja nr 2- obiekt nr 3: Publiczne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Ujeździe; instalacja nr 3- obiekt nr 4: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie, obiekt nr 5: Publiczne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Jaryszowie; instalacja nr 4- obiekt nr 6: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na w/w instalacje znajduje się w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych na stronie internetowej zamawiającego lub w siedzibie zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 71.00.00.00-8, 71.32.20.00-1, 45.10.00.00-8, 45.11.12.91-4, 45.12.10.00-1, 45.21.42.00-2, 45.21.42.10-5, 45.21.41.00-1, 45.23.11.12-3, 45.23.21.50-8, 45.23.24.60-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,- PLN
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.06.2013 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. b-e zostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek.
Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów
potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz zaprojektowanych w ciągu ostatnich 3-ech lat instalacji grzewczych wykorzystujących
odnawialne źródła energii (pompy ciepła), o łącznej mocy co najmniej 400 kW. Przynajmniej 1
zaprojektowana instalacja, powinna wykorzystywać pompy ciepła o mocy minimum 120 kW.
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat instalacji grzewczych wykorzystujących
odnawialne źródła energii (pompy ciepła), o łącznej mocy co najmniej 400 kW. Przynajmniej 1
wykonana instalacja, powinna wykorzystywać pompy ciepła o mocy minimum120 kW.
Wchodzące w skład zaprojektowanych i wykonanych instalacji - aplikacje pomp ciepła, powinny
wykorzystywać energię pobieraną z wymienników gruntowych, lub z wody - uzyskiwanej z
odwiertów głębinowych, lub ze zbiorników otwartych. W przypadku ofert wspólnych,
doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia
wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony
również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający
będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Do realizacji zamówienia
zapewnia kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w specjalnościach: instalacyjnej, lub instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych, oraz instalacji urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych. Kierownik/cy budowy
musi/szą posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub instalacyjno -
inżynieryjnej, w zakresie instalacji sanitarnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku, gdy
Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą:
posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży
budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji
zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o
zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub
posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, spełniać opisane wymagania odnośnie
doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących
wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie
złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie
systemem spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
_ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
_ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
_ oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
_ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
_ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
_ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
_ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
_ wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
_ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
_ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
_ inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie (załącznik nr 10) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do
postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiednio art. 44,50,56,60c,68,73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (podpisany pod słowem =akceptuję=) przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla przejrzystości dokumentu zaleca się (bez obowiązku) wypełnienie miejsc wykropkowanych i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 Ustawy PZP, zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w
stosunku do złożonej oferty w następującym zakresie i w następujących okolicznościach: Termin
wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących
niemożnością dotrzymania tego terminu: a) wystąpienie siły wyższej np. powódź, huragan, katastrofa
budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie,
uderzenie pojazdu lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów
technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu
umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, b) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Wartość zamówienia może ulec zmianie w razie zmian urzędowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr3..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 7 sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki - PDFSIWZ_13.05.2013.pdf (278,93KB)
2. Projekt umowy - PDFUMOWA_13.05.2013.pdf (133,96KB)
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -  PDFSTWiOR_13.05.2013.pdf (257,70KB)

PROGRAMY FUNKCJONALNO UŻYTKOWE

4. Instalacja numer 1 - PDFPFU_01.pdf (226,67KB)
5. Instalacja numer 2 - PDFPFU_02.pdf (147,28KB)
6. Instalacja numer 3 - PDFPFU_04.pdf (136,48KB)
7. Instalacja numer 4 - PDFPFU_05.pdf (118,05KB)

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

Instalacja numer 1.
8. PDFRys 01_01A.pdf (1,45MB)
9. JPEGRys 01_01B.jpeg (873,21KB)
10. PDFRys 01_02.pdf (1,65MB)
11. PDFRys 01_03.pdf (133,46KB)
12. JPEGRys 01_04.jpeg (1,41MB)
13. JPEGRys 01_05.jpeg (985,34KB)
14. JPEGRys 01_06.jpeg (1,06MB)
15. JPEGRys 01_07.jpeg (490,30KB)
16. JPEGRys 01_08.jpeg (646,54KB)
17. JPEGRys 01_09.jpeg (622,85KB)
18. JPEGRys 01_10.jpeg (550,70KB)
19. JPEGRys 01_11.jpeg (595,28KB)
20. JPEGRys 01_12.jpeg (753,33KB)
21. JPEGRys 01_13.jpeg (775,95KB)
22. JPEGRys 01_14.jpeg (712,36KB)

Instalacja numer 2.
23. PDFRys 02_01.pdf (710,90KB)
24. PDFRys 02_02.pdf (798,40KB)

25. PDFRys 02_03.pdf (373,36KB)
26. PDFRys 02_03A.pdf (77,41KB)
27. JPEGRys 02_04.jpeg (319,03KB)
28. JPEGRys 02_05.jpeg (396,05KB)

Instalacja numer 3.
29. PDFRys 04_01.pdf (1,24MB)
30. PDFRys 04_02.pdf (1,34MB)
31. PDFRys 04_03.pdf (82,56KB)
32. JPEGRys 04_04.jpeg (592,18KB)
33. JPEGRys 04_05.jpeg (833,79KB)
34. JPEGRys 04_06.jpeg (658,24KB)
35. JPEGRys 04_07.jpeg (598,75KB)
36. JPEGRys 04_08.jpeg (385,30KB)

Instalacja numer 4.
37. PDFRys 05_01.pdf (1,06MB)
38. PDFRys 05_02.pdf (1,15MB)
39. PDFRys 05_03.pdf (75,58KB)

40. JPEGRys 05_04.jpeg (376,42KB)
41. JPEGRys 05_05.jpeg (670,02KB)
42. JPEGRys 05_06.jpeg (273,20KB)
43. JPEGRys 05_07.jpeg (574,55KB)
44. JPEGRys 05_08.jpeg (362,21KB)

Uzupełnienie informacji dot. przyłączy energetycznych (22.05.2013):
45.PDFWytyczne do przyłaczy energetycznych..pdf (31,41KB)
46.PDFObiekt 01.pdf (1,59MB)
47.PDFObiekt 02.pdf (304,09KB)
48.PDFObiekt 04.pdf (1,28MB)
49.PDFObiekt 05.pdf (1,10MB)


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 73957-2013 z dnia 2013-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ujazd
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i przebudowanie instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd, wykorzystując odnawialne źródła energii. Planuje się zaprojektowanie i wykonanie czterech instalacji w...
 Termin składania ofert: 2013-06-12Numer ogłoszenia: 211654 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73957 - 2013 data 13.05.2013 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

W ogłoszeniu jest: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,- PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.06.2013 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. b-e zostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp..

W ogłoszeniu powinno być: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,- PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.06.2013 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. b-e zostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013, godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 7 sekretariat...

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013, godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 7 sekretariat...


ZAŁĄCZNIKI:

50. Odpowiedzi na zapytania oferentów - PDFOdpowiedzi_03.06.2013.pdf (105,92KB)
51. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - PDFZawiad_o_przedl_terminu.pdf (31,09KB)

52. Rzut kotłowni i magazynu oleju, do dpowiedzi nr 7 - PDFRys 01_15.pdf (127,55KB)

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mateusz Klyta
Data wytworzenia: 13-05-2013