Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.

Ujazd: Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie
Numer ogłoszenia: 213918 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej o długości 268,00 m i szer. 5,0 m z jednostronnym chodnikiem i kolektorem kanalizacji burzowej o dł. 253,00 mb. W związku z koniecznością odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji burzowej w drodze powiatowej nr 1441O oraz włączeniem się drogą gminną w szczególności nawiązaniem się wysokości drogi powiatowej zakres zadania obejmuje zarurowanie odcinka rowu o dł. 54,00 mb oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową na pow. 179,50 m2 W związku z prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych z ul. Polnej w celu zniwelowania szkodliwego wpływu inwestycji na przyległą drogę gminną ul. 18 Marca zostanie zarurowany odcinek rowu o dł. 78,00 mb. Oznakowane zostanie skrzyżowanie ul. Polnej z ul. 1 Maja oraz wyznaczone przejście dla pieszych koło hali sportowej. Szczegółowy zakres robót 1.Przebudowa konstrukcji jezdni drogi gminnej o szer. 5,00 mb, odcinek o dł. 32,00 mb - całkowita przebudowa konstrukcji; odcinek o dł. 236,00 mb - wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa. 2. Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego klasy C-30/37 o grubości 20,0 cm - na pow. 1.305,00 m2 3. Budowa chodnika prawostronnego o szer. 1,25 mb i dł. 70,0 mb oraz o szer. 1,53 mb na dł. 178,00 mb na pow. 294,50 m2 z kostki betonowej o gr. 6,0 cm ograniczonego z jednej strony krawężnikiem, a z drugiej strony obrzeżem betonowym oraz zjazdów do posesji na pow. 91,60 m2. z kostki betonowej o gr. 8,0 cm. 4. Zarurowanie istniejącego rowu przydrożnego poprzez wybudowanie kolektora z rur żelbetowych VIPRO wraz ze studniami wpustowymi - 11 szt. i rewizyjnymi - 15,00 szt. - w drodze gminnej ul. Polnej - o dł. 253,00 mb - w drodze gminnej ul. 18 marca - o dł. 78,00 mb - w drodze powiatowej - o dł. 54,00 mb 5.Ułożenie odwodnienia liniowego z elementów prefabrykowanych typ AS 200 o dł. 8,65 mb. 6.Ułożenie ścieku betonowego jednostronnego opaskowego o dł. 59,50 mb o szer. 0,40 mb z lokalizacją za chodnikiem poza terenem zabudowy. 7. Odtworzenie nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą powiatową z masy asfaltobetonowej na pow. 179,50 m2. 8. Ustawienie oznakowania pionowego i poziomego : 9 szt. znaków drogowych : B-43 - 2 szt. B-44 - 2 szt. A-6 a - 2 szt, A-7 - 1 szt. , D-6 - 2 szt. oraz malowanie przejścia dla pieszych. 9. Utwardzenie jednostronnego pobocza kruszywem łamanym o szer. 0,50 mb (opaska bezpieczeństwa). Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a. Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl., wykonanie dokumentacji powykonawczej. b. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. c. Projekt i organizację ruchu oraz oznakowanie budowy. d. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. e. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: a. Projekt budowlany b. Projekt wykonawczy c. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót d. Przedmiar robót.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.30.00-2, 45.11.10.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.20.00-2, 45.23.32.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o      Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o      Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, w tym: - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie drogi o nawierzchni betonowej na pow. co najmniej 1.000,00 m2 - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie drogi o dowolnej nawierzchni wraz z kanalizacją burzową na długości co najmniej 200,00 mb wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.
·   III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o      Dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami: - mechaniczna układarka do betonu - 1 szt. - przecinarki do betonu - 1 szt. - walec wibracyjny o masie powyżej 10 ton - 1 szt. - równiarka samojezdna - 1 szt. - koparka o pojemności łyżki powyżej 0,6m - 1 szt. W przypadku ofert wspólnych , sprzęt oferowany przez Wykonawców występujących wspólnie podlega sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o      Dysponowanie Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie drogi, a także: W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie druk nr 20 potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument. Oświadczenie Wykonawcy druk nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiednio do art. 44,50,56,60c, 68,73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku nr 1 z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (wzór umowy i karty gwarancyjnej podpisany słowem akceptuję przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone uwierzytelnione notarialnie za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany w umowie w stosunku do złożonej oferty w zakresie terminu wykonania robót objętych umową mogą ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: a. wystąpienie siły wyższej np. powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, b. wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. c. urzędowej zmiany stawki podatku VAT Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić jedynie, gdy nie będzie ona niekorzystna dla Zamawiającego na pisemny, umotywowany wniosek jednej ze Stron za zgodą drugiej Strony umowy, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe, 47 - 143 Ujazd ul. Sławięcicka 19 pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe , 47-143 Ujazd ul. Sławięcicka 19, pokój nr 7 sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- PDFSIWZ.pdf (265,39KB)
2. Projekt umowy- PDFUMOWA..pdf (95,91KB)
3. Karta gwarancyjna- PDFkarta gwarancyjna.pdf (36,51KB)
4. Harmonogram rzeczowo- finansowy- DOCharmonogram.doc (41,00KB)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
5. PDFprzedmiar robót I.pdf (206,90KB)
6. PDFprzedmiar robót II.pdf (72,22KB)
7. ZIPMateriały do przetargu - ul. 1-go Maja.zip (511,34KB)
8. ZIPMateriały do przetargu - ul. Polna.zip (1,99MB)
9. ZIPMateriały do przetargu ul. Zwycięstwa.zip (969,61KB)
10. ZIPSpecyfikacje Techniczne - PDF.zip (1,64MB)

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kalla
Data wytworzenia: 2013-06-04