Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.

Ujazd: Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
Numer ogłoszenia: 211928 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego boiska sportowego do piłki nożnej w Ujeździe o łącznej powierzchni 8 549,35 m2, w tym boisko sportowe o pow. 7480,00 m2. W skład zadania wchodzi : - budowa zadaszonej trybuny mieszczącej 1000 osób wraz z zapleczem socjalnym dla sportowców zawierającym szatnie i pomieszczenia towarzyszące. Jest to obiekt o pow. zabudowy 915,54 m2, powierzchni użytkowej 1348,50 m2 i kubaturze 2350 m3. Wymiary budynku : wysokość 7,70 m, szerokość : 12,36 m , długość 80,88 m. - automatyczny system nawadniania boiska sportowego - rozwiązanie oparte na dwunastu zraszaczach, wraz z czujnikiem deszczu. - oświetlenie , monitoring oraz ogrodzenie boiska, - zadaszona scena widowiskowa - obiekt jedno - kondygnacyjny, nie podpiwniczony o pow. zabudowy 153,81 m2 i kubaturze 495,29 m3. Wymiary sceny : wysokość ; 5,75m, szerokość : 8,53-17,43 m , długość 13,45 m. - zamontowanie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci - m.in.: wielokąt sprawnościowy, piaskownica sześcioboczna, zestaw zabawowy, huśtawki wagowe oraz huśtawka podwójna - parkingi dla samochodów osobowych - rozbiórka obiektu starej szatni i WC Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl., wykonanie dokumentacji powykonawczej. b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. c) Projekt i organizację ruchu oraz oznakowanie budowy. d) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. e) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000.00 PLN słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych PLN.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania, muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 w innym przypadku nie będą uznawane, oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. b-e zostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. W razie wpłaty wadium w drodze przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego o zachowaniu terminu wadium decyduje uznanie kwotą wadium rachunku bankowego Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia,nie spełnia.
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zadania w zakresie wznoszenia lub remontów kubaturowych obiektów użyteczności publicznej o konstrukcji żelbetowej lub żelbetowo stalowej o kubaturze co najmniej 2000m3 i wartości co najmniej 2,5 mln złotych , w tym - jednego zadania w zakresie wznoszenia lub remontów kubaturowych obiektów użyteczności publicznej o konstrukcji żelbetowej w ilości co najmniej 200 m3 w jednym budynku o kubaturze co najmniej 2 000 m3 i wartości co najmniej 2,5 mln złotych wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia.
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Dysponowanie Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych . Dodatkowo kierownik budowy musi legitymować się minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert a także dysponowanie Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. Dysponowanie Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia.
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Za wykonawców , spełniających warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna tych , któryż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i którzy : posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający , że wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 zł zwanym dalej polisą posiadają informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których wykonawcy posiadają rachunek , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową nie niższą niż 1 000 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy swoich zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia . Ocena dokonana będzie systemem spełnia, nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiedn do art. 44,50,56,60c,68,73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku nr 1 z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (wzór umowy i karty gwarancyjnej podpisany słowem =akceptuję=) przez osobę reprezentującą Wykonawcę Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, zastrzega się możliwość zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następującym zakresie i w następujących okolicznościach: Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: Wystąpienie siły wyższej powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest stwierdzenie przez zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego. Zmiany urzędowej stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzą Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, Sekretariat pok. nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 

ZAŁĄCZNIKI:
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- PDFSIWZ.pdf (275,29KB)
2. Projekt umowy - PDFUmowa.pdf (93,54KB)
3. Karta gwaranycjna- PDFkarta gwarancyjna.pdf (36,30KB)
4. Harmonogram rzeczowo- finansowy- PDFHarm_do_przetarg_boisko.pdf (32,67KB)
5. Harmonogram rzeczowo- finansowy- wersja edytowalna - XLSHarm_do_przetarg_boisko.xls (30,00KB)
 
DOKUMENTACJA TEHNICZNA:
6. Przedmiar robót- ZIPprzedmiary boisko ujazd.zip (2,02MB)
 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
(pliki podzielono programem 7zip ze względu na maks. rozmiar zamieszczanych plików w bip) 
24. 002Projekt budowlany cz4 -modernizacja boiska sport.w Ujeździe.PDF.002 (3,77MB)
25. 001Projekt wykon.instal.elektr.trybuny-szatnie w Ujeździe.PDF.001 (5,00MB)
26. 002Projekt wykon.instal.elektr.trybuny-szatnie w Ujeździe.PDF.002 (1,37MB)
27. 001Projekt wykon.-modern.boiska sport.bud.trybun z zapleczem so.PDF.001 (5,00MB)
28. 002Projekt wykon.-modern.boiska sport.bud.trybun z zapleczem so.PDF.002 (5,00MB)
29. 003Projekt wykon.-modern.boiska sport.bud.trybun z zapleczem so.PDF.003 (5,00MB)
30. 004Projekt wykon.-modern.boiska sport.bud.trybun z zapleczem so.PDF.004 (5,00MB)
31. 005Projekt wykon.-modern.boiska sport.bud.trybun z zapleczem so.PDF.005 (4,73MB)
32. 001Projekt wykon.modernizacja boiska sportowego bud zadasz scen.PDF.001 (5,00MB)
33. 002Projekt wykon.modernizacja boiska sportowego bud zadasz scen.PDF.002 (2,94MB)
34. 001STWiOR - branża budowlana.PDF.001 (5,00MB)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 211928-2013 z dnia 2013-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ujazd
Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego boiska sportowego do piłki nożnej w Ujeździe o łącznej powierzchni 8 549,35 m2, w tym boisko sportowe o pow. 7480,00 m2. W skład zadania wchodzi : - budowa zadaszonej trybuny...
Termin składania ofert: 2013-06-19

 
Numer ogłoszenia: 112211 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211928 - 2013 data 03.06.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, Sekretariat pok. nr 7..
·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, Sekretariat pok. nr 7..

ZAŁĄCZNIKI:
 
47. Odpowiedzi na pytania oferentów 14.06.2013 - PDFOdpowiedzi z dnia 12.06.2013 r.pdf (57,87KB)
48. Powiadomienie o przedłużeniu terminu - PDFPowiadomienie_o_przedłużeniu_terminu_składania_ofert.pdf (34,90KB)
49. Zmiana w SIWZ - PDFZmiana SIWZ 1.pdf (37,32KB)
50. Umowa po korekcie- PDFUmowa po korekcie.pdf (93,57KB)
 

ZAŁĄCZNIKI:
 
51. Odpowiedzi na pytania oferentów 17.06.2013 - PDFOdpowiedzi_17.06.2013.pdf (86,91KB)
52. Przedmiary w wersji edytowalnej - ZIPprzedmiary-ath.zip (33,53KB)
 
 
UWAGA !
Zmienia się klasę betonu konstrukcyjnego z B25 na B37 (C30/37).
Ze względu na zastosowania betonu szczelnego lub hydrotechniczengo uwzględniającego jego parametry techniczne należy zastosować wyższą klase betonu niż podana w dokumentacji technicznej. Zmiana podyktowana jest jest dostosowaniem istaniejącej konstrukcji pod względem stanów granicznych do aktualnie obowiązujących norm obciążenia.
 

 GT.271.4.9.2013                                                                                
Ujazd , dnia 17.06.2013 r
 
 
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
o sygn. GT.271.4.2013
 
 
 
P O W I A D O M I E N I E
o zmianach w SIWZ
 
 
   Szanowni Państwo,
          Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na realizację zadaniaModernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Zamiana 1
Zmienia się w dokumentacji budowlanej , przedmiarach oraz w STWiOR klasę betonu konstrukcyjnego z B25 na B37 (C30/37).
 
Ze względu na zastosowania betonu szczelnego lub hydrotechniczengo uwzględniającego jego parametry techniczne należy zastosować wyższą klase betonu niż podana w dokumentacji technicznej. Zmiana podyktowana jest jest dostosowaniem istaniejącej konstrukcji pod względem stanów granicznych do aktualnie obowiązujących norm obciążenia.
 

 
Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomczyk
Data wytworzenia: 2013-06-03