Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Ujazd: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
Numer ogłoszenia: 241702 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W ramach świadczonej usługi nadzór inwestorski sprawowany będzie nad wykonaniem robót budowlanych modernizacji boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej 2. W ramach zadania wykonane zostaną między innymi następujące roboty budowlane : - budowa zadaszonej trybuny mieszczącej 1000 osób wraz z zapleczem socjalnym dla sportowców zawierającym szatnie i pomieszczenia towarzyszące. Jest to obiekt o pow. zabudowy 915,54 m2, powierzchni użytkowej 1348,50 m2 i kubaturze 2350 m3. Wymiary budynku : wysokość 7,70 m, szerokość : 12,36 m , długość 80,88 m. - automatyczny system nawadniania boiska sportowego - rozwiązanie oparte na dwunastu zraszaczach, wraz z czujnikiem deszczu. - oświetlenie , monitoring oraz ogrodzenie boiska, - zadaszona scena widowiskowa - obiekt jedno - kondygnacyjny, nie podpiwniczony o pow. zabudowy 153,81 m2 i kubaturze 495,29 m3. Wymiary sceny : wysokość : 5,75m, szerokość : 8,53-17,43 m , długość 13,45 m. - zamontowanie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci - parkingi dla samochodów osobowych - rozbiórka obiektu starej szatni i WC 3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia pn: Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej opisany za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia opisuje 1.Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na przyłącze wod-kan, energetyczne 2.Projekt budowlany- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej. 3.Projekt wykonawczy- projekt zagospodarowania działki. 4.Projekt wykonawczy- modernizacja boiska sportowego budowa trybun z zapleczem socjalnym. 5.Projekt wykonawczy- instalacji elektrycznej trybuny- szatnie w Ujeździe. 6.Projekt wykonawczy- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe przyłącza wod-kan i instalacja nawadniająca płytę boiska. 7.Projekt wykonawczy- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wewnętrzne instalacje wod-kan i instalacyjna w obiekcie pod trybunami. 8.Projekt wykonawczy- modernizacja boiska sportowego budowa zadaszonej sceny widowiskowej. 9.STWiOR - branża budowlana. 10.STWiOR - branża instalacyjna.4.Wymieniona dokumentacja dotyczy inwestycji objętej usługą nadzoru, dostępna jest na stronie Zamawiającego: www.bip.ujazd.pl w zakładce Przetargi tytuł postępowania Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszące 5.Zamawiający zastrzega, że umowa na wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta dopiero po wyłonieniu Wykonawcy na roboty budowlane. 6.Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji zadania określony w następujący sposób: termin przekazania terenu robót wraz z kompletną dokumentacją techniczną: 7 dni od daty podpisania umowy, termin rozpoczęcia robót: od daty przekazania terenu robót, termin zakończenia robót nadzorowanej inwestycji został określony na dzień 15.09.2014r. Powyższa usługa nadzoru inwestorskiego sprawowana będzie do chwili spisania protokołu końcowego bez uwag. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru budowlanego powyższej inwestycji, zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych - 60 miesięcy. 7.Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 8.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmuje : a)reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; b)uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót; c) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; d)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych; e)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych pisemnie, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; f)żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; g)przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót; h)potwierdzanie ilości wykonanych robót; i)potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze; j)uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji; k)organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w których będą uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania, w tym także na wniosek Zamawiającego; l)wykonywanie innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych; m)nadzór nad realizacją poszczególnych etapów robót zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę szczegółowym Harmonogramem prac budowlanych W przypadku, gdy szczegółowy Harmonogram prac budowlanych nie spełnia wymagań umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz wnosi do Wykonawcy o skorygowanie szczegółowego Harmonogramu prac budowlanych; 10.Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w czynnościach przekazywania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy. 11.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco kontroli ilościowej i jakościowej wykonanych prac oraz za kontrolę pod względem zgodności wykonania robót budowlanych z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, oraz specyfikacjach technicznych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. ( zał. nr 3)
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli udokumentuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch nadzorów w zakresie wznoszenia lub remontów kubaturowych obiektów o konstrukcji żelbetowej lub żelbetowo stalowej o kubaturze co najmniej 2000m3 i wartości co najmniej 2,5 mln złotych , w tym nadzór - jednego zadania w zakresie wznoszenia lub remontów kubaturowych obiektów o konstrukcji żelbetowej w ilości co najmniej 200 m3 w jednym budynku o kubaturze co najmniej 2 000 m3 i wartości co najmniej 2,5 mln złotych wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia Wykonawca załączy Wykaz zrealizowanych usług nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi (sporządzony wg wzoru załącznik nr 9) wykonanych okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem przez zamawiających (na wykazie lub odrębnymi dokumentami), że nadzory te zostały wykonane należycie. Załączone do wykazu dokumenty muszą obowiązkowo potwierdzać, co najmniej takie dane zawarte w wykazie jak: nazwa zadania, zamawiający, okres realizacji. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zadań mogą być referencje lub bezusterkowe protokoły odbioru. Dokumentami potwierdzającymi czas realizacji i wartość mogą być umowy, faktury itp. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. (zał. nr 3)
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. ( zał. nr 3)
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi za pomocą weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest: wykazać, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a)konstrukcyjno-budowlanej; b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - która będzie kierowała robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. ( zał. nr 3)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; 2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy; 3) Zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie usług, ze względu na: a) przedłużenie procedury przetargowej; b) zmiany stanu prawnego; 4) Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 5) Zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku zmiany obowiązujących, w tym w zakresie przepisów; 6) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 7) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności; 8) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe ,ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd , pok. 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe ,ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd , sekretariat pok. 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- PDFSIWZ INSP NADx.pdf (219,09KB)
2. Wykaz zrealizowanych zamówień- PDFZał nr 9 WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN.pdf (28,69KB)
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wersja edytowalna- DOCXSIWZ INSP NAD..docx (84,41KB)
4. Wykaz zrealizowanych zamówień wersja edytowalna- DOCZał nr 9 WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN.doc (36,00KB)

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomczyk
Data wytworzenia: 2013-06-24