Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ?Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie?

Ujazd dnia 02.07.2013r.

GT.271.5.2013

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na

„przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie”

Numer ogłoszenia w BZP : 213918 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (DZ.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami)

 

zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie”

 

wybrana została najkorzystniejsza  oferta złożona przez :

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1, Jaryszów 47 – 143 Ujazd

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto :  727.030,16 zł.

słownie : siedemsetdwadzieściasiedemtysięcytrzydzieści  16/100 złotych.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

(Cena 100%)

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1, Jaryszów 47 – 143 Ujazd

 

100,00

 

W toku postępowania nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnych ofert.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 informuję, iż umowa w sprawie zamówienia może być zawarta , zgodnie z art.94 ust.2. pkt. 1a w terminie krótszym niż 5 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta.

 

  

BURMISTRZ UJAZDU

Tadeusz Kauch 
 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kalla
Data wytworzenia: 2013-07-02