Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.

GT.271.4.18.2013
                                                                           
                                                                                                          Ujazd, dnia 02.07.2013 r.
                                                                                                       
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm ), zwanej dalej ustawą , Zamawiający – Gmina Ujazd informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 211928 -2013 , data zamieszczenia 03.06.2013 na
 „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
 
Wybrano ofertę złożoną przez :
Konsorcjum Firm :
  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROFEKTUS” sp.z.o.o
Ul. Wiejska 8,47-143 Niezdrowice
2.   Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski
Ul. Wiejska 8,47-143 Niezdrowice
 
Cena oferty brutto  zł    3 496 440,82 zł.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena – 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
Informacje o złożonych ofertach
Numery ofert i Wykonawcy
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty
Termin wykonania
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
„RAWBUD” – RAWICZ sp.zo.o
Masłowo, ul. Śląska 88 k/Rawicza
63-900 Rawicz
3 797 461,62
30.08.2014
60 mcy
zgodnie z IPU
2
ENERGOPOL TRADE OPOLE sp.z.o.o
45-446 Opole, ul. Gosławicka 2
4 366 500,00
30.08.2014
60 mcy
zgodnie z IPU
3
 „OPEX” S.A
45-309 Opole, ul. Ozimska 153
4 638 749,84
30.08.2014
60 mcy
zgodnie z IPU
4
 Firma Wielobranżowa Budownictwo-Produkcja-Handel "RAJBUD"
Ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica
3 826 810,51
30.08.2014
60 mcy
zgodnie z IPU
5
Konsorcjum : 1.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROFEKTUS” sp.z.o.o , 47-143 Niezdrowice   ul.Wiejska 8
 
2. Zakład Ogólnobudowlany            Artur Kiowski
Ul. Wiejska 8,47-143 Niezdrowice
 
 
3 496 440,82
30.08.2014
60 mcy
zgodnie z IPU
6
Firma Inżynierska „ALOG”
 Mgr inż. Gerard Gola
47-208 Reńsak Wieś, ul. Kozielska 24
4 091 499,45
30.08.2014
60 mcy
zgodnie z IPU
 
Na postawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy informuję , że w tym samym postępowaniu   wykluczono wykonawcę
 
Oferta wykluczona
Lp.
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1
Nr oferty: 4
Firma Wielobranżowa Budownictwo-Produkcja-Handel "RAJBUD"
Ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica
Art. 24. ust.2 pkt 2
Oferta została wykluczona, ponieważ  Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert .Opinia bankowa została wystawiona wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 
Na postawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy , informuję , że w tym samym postępowaniu odrzucono ofertę wykonawcy.
 
Oferta odrzucona
Lp.
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1
Nr oferty: 4
Firma Wielobranżowa Budownictwo-Produkcja-Handel "RAJBUD"
Ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica
Art. 89. ust.1 pkt 5
Oferta została odrzucona ponieważ  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Cena (koszt) Punktacja ( cena 100%)
1
Nr oferty: (5)
Konsorcjum : 1.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROFEKTUS” sp.z.o.o , 47-143 Niezdrowice   ul.Wiejska 8
 
2. Zakład Ogólnobudowlany            Artur Kiowski
Ul. Wiejska 8,47-143 Niezdrowice
 
100 ,00   
2
Nr oferty: (1)
RAWBUD” – RAWICZ sp.zo.o
Masłowo, ul. Śląska 88 k/Rawicza
63-900 Rawicz
92,07
3
Nr oferty: (6)
Firma Inżynierska „ALOG”
 Mgr inż. Gerard Gola
47-208 Reńsak Wieś, ul. Kozielska 24
85,46
4
Nr oferty: (2)
ENERGOPOL TRADE OPOLE sp.z.o.o
45-446 Opole, ul. Gosławicka 2
 
80,07
5
Nr oferty: (3)
„OPEX” S.A
45-309 Opole, ul. Ozimska 153
75,37
 
 
Ponadto informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.                                                              BURMISTRZ UJAZDU

                                                           Tadeusz Kauch

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomczyk
Data wytworzenia: 2013-07-02