Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.

GT.271.6.15.2013
                                                                                                                Ujazd, dnia 08.07.2013 r.
                                                                                                                                                             
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm ), zwanej dalej ustawą , Zamawiający – Gmina Ujazd informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 241702 -2013 , data zamieszczenia 24.06.2013 r na
 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robot budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
 
Wybrano ofertę złożoną przez :
 
ALD sp.zo.o , 45-861 Opole, ul. Dambonia 155/72
 
Cena oferty brutto  zł    28 000,00 zł.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena – 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Informacje o złożonych ofertach
Numery ofert i Wykonawcy
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty
1
ADAPTEQ ENGINEERING Jolant Piasecka, 05-092 Łomianki, ul. Szczęśliwa 16
 
147 600,00
2
Zakład Projektowania Usług Inwestycyjnych „PROBUDDEX”, 53-021 Wroclaw, ul. Kasztelana 6
 
 51 045,00
3
 Biuro Usług Technicznych „KOBUD” Reinhold Kalus, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. ŻYCZLIWA 5
 
 36 000,00
4
 Działalność Handlowo-Usługowa Tadeusz Kopij, 47-225 Kędzierzyn –Koźle, ul. Tuwima 6A/15
 
 58 917,00
5
POWIERNICTWO KORDEK® Biuro Usługi Budownictwa Stanisław Kordek, 84-230 Rumia, ul. Gdańska
47/31
 43 542,00
6
Wielobranżowy Zaklad Inwestycji Rolniczych sp z o.o, 42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 11a
 
 57 700,00
7
H&H Projekty Budowlane Nadzory i Wykonawstwo mgr inż. Janusz hamryszak, 43-330 zasole Bielsńskie, ul. Słoneczna 19
 32 000,00
8
Piotr Kołodziej, ul. Czterdziestolecia 60, 47-143 Stary Ujazd
 
 49 000,00
9
„INWESTDIM” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp.zo.o, 45-062 Opole, ul. Kościuszki 31
 
 41 697,00
10
ALD sp.zo.o , 45-861 Opole, ul. Dambonia 155/72
 
 28 000,00
11
Projektowanie Nadzor Budowlany Wycena Nieruchomości mgr inż. Wiesław Hajduk, 70 786 Szczecin, ul. Botaniczna 13 A
 53 000,00
 
Na postawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy informuję , że w tym samym postępowaniu   wykluczono wykonawców
 
Oferty wykluczone
Lp.
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1
Nr oferty: 1
ADAPTEQ ENGINEERING Jolant Piasecka, 05-092 Łomianki, ul. Szczęśliwa 16
 
Art. 24. ust.2 pkt 4
Oferta została wykluczona , ponieważ wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, a mianowicie nie udokumentował
1)posiadania wiedzy i doświadczenia tj. nie udokumetowal sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,   co najmniej dwóch nadzorów   w zakresie wznoszenia lub remontów kubaturowych obiektów o konstrukcji żelbetowej lub żelbetowo stalowej o kubaturze co najmniej 2000m3 i wartości co najmniej 2,5 mln złotych , w tym nadzór
- jednego zadania w zakresie wznoszenia lub remontów kubaturowych obiektów   o konstrukcji żelbetowej w ilości co najmniej 200 m3 w jednym budynku    o kubaturze co najmniej 2 000 m3 i wartości co najmniej  2,5 mln złotych wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca nie wykazał,że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:
przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 
a)       konstrukcyjno-budowlanej;
b)       instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
2.
Nr oferty: 8
Piotr Kołodziej, ul. Czterdziestolecia 60, 47-143 Stary Ujazd
 
 
Oferta została wykluczona , ponieważ wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, a mianowicie nie udokumentował
1)posiadania wiedzy i doświadczenia tj . Wykonawca  nie udokumentował referencjami   sprawowania nadzoru  inwestorskiego.
 
 
Na postawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy , informuję , że w tym samym postępowaniu odrzucono ofertę wykonawców.
 
 
Oferty odrzucone
Lp.
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1
Nr oferty: 1
ADAPTEQ ENGINEERING Jolant Piasecka, 05-092 Łomianki, ul. Szczęśliwa 16
 
Art. 89. ust.1 pkt 5
Oferta została odrzucona ponieważ  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
2
 
Nr oferty: 2
Piotr Kołodziej, ul. Czterdziestolecia 60, 47-143 Stary Ujazd
 
Art. 89. ust.1 pkt 5
Oferta została odrzucona ponieważ  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Cena (koszt) Punktacja ( cena 100%)
1
Nr oferty: (10)
 
ALD sp.zo.o , 45-861 Opole, ul. Dambonia 155/72
 
100 ,00
2
Nr oferty: (7)
H&H Projekty Budowlane Nadzory i Wykonawstwo mgr inż. Janusz hamryszak, 43-330 zasole Bielsńskie, ul. Słoneczna 19
87,50
3
Nr oferty: (3)
Biuro Usług Technicznych „KOBUD” Reinhold Kalus, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. ŻYCZLIWA 5
 
77,77
4
Nr oferty: (9)
 
„INWESTDIM” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp.zo.o, 45-062 Opole, ul. Kościuszki 31
 
67,15
5
Nr oferty: (5)
POWIERNICTWO KORDEK® Biuro Usługi Budownictwa Stanisław Kordek, 84-230 Rumia, ul. Gdańska
47/31
64,31
6
Nr oferty: (2)
Zakład Projektowania Usług Inwestycyjnych „PROBUDDEX”, 53-021 Wroclaw, ul. Kasztelana 6
 
54,85
7
Nr oferty: (11)
Projektowanie Nadzor Budowlany Wycena Nieruchomości mgr inż. Wiesław Hajduk, 70 786 Szczecin, ul. Botaniczna 13 A
52,83
8
Nr oferty: (6)
Wielobranżowy Zaklad Inwestycji Rolniczych sp z o.o, 42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 11a
 
48,53
9
Nr oferty: (4)
Działalność Handlowo-Usługowa Tadeusz Kopij, 47-225 Kędzierzyn –Koźle, ul. Tuwima 6A/15
 
47,52
 
 
Ponadto informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


                                                           BURMISTRZ UJAZDU

                                                           Tadeusz Kauch

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomczyk
Data wytworzenia: 2013-07-09