Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.

GT.271.3.2013

                                                                                                                Ujazd, dnia 19.07.2013 r.

                                                                                                                                                             

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm ), zwanej dalej ustawą , Zamawiający – Gmina Ujazd  informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu- Nr ogłoszenia: 73957-2013; data zamieszczenia 13.05.2013 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Nr ogłoszenia: 211654- 2013; data zamieszczenia 03.06.2013 na zadanie pn.:

 

Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.

 

Wybrano ofertę złożoną przez :

 

Sanito Sp. z o.o.; Ul. Puławska 476; 02-884 Warszawa

 

Cena oferty brutto: 2 942 332,45 zł.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena – 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Informacje o złożonych ofertach

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł]

1

Sanito Sp. z o.o.; ul. Puławska 476; 02-884 Warszawa

2 942 332,45

2

K & K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Szkolna 46, 44-200 Rybnik

2 279 284,00

3

Inventeam E.T. Sp. z o.o., ul. Gen. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno

3 651 411,25

 

Na postawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy , informuję , że w tym samym postępowaniu odrzucono ofertę  wykonawcy.

 

Oferta odrzucona

Lp.

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

Nr oferty: 2

K & K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Szkolna 46, 44-200 Rybnik

Uzasadnienie prawne:

Art. 89. ust.1 pkt 2- „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.”

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta przetargowa nie wykazała robót przewidzianych do wykonania w tym zadaniu:

  • w projekcie koncepcyjnym instalacji Nr 1 nie wykazała pomp obiegowych dolnego źródła, których nie ma zabudowanych w pompach NIBE F1345-60 ani w opisie technicznym, ani na rysunku 1.3 ani w kosztorysie.
  • nie uwzględniła przełożenia czerpni powietrza w magazynie oleju, która po wybudowaniu ściany wydzielającej maszynownie znajdzie się w jej obrębie, ani w opisie technicznym, ani na rysunku 1.3 ani w kosztorysie.
  • instalacja kolektorów słonecznych wspomagających układ produkcji c.w.u. została zaprojektowana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w materiałach przetargowych: między innymi brak urządzeń regulujących oraz zabezpieczających na instalacji odprowadzającej nadmiar energii cieplnej wytwarzanej przez kolektory słoneczne do wymiennika gruntowego energii pompy ciepła.
  • nie ujęto robót związanych z rozebraniem i odtworzeniem dróg wewnętrznych wyłożonych kostką na tarasie projektowanego podziemnego ciepłociągu zasilającego dodatkowe urządzenia grzewcze.
  • w projekcie koncepcyjnym instalacji nr 3 instalacja kolektorów słonecznych została zaprojektowana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w materiałach przetargowych. Złe jest umiejscowienie kolektorów słonecznych. Według koncepcji na dachu a według wytycznych powinno być na gruncie wraz z płytami fundamentowymi i stelażami, oraz ogrodzeniem zespołu kolektorów słonecznych.       

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Punktacja ( cena 100%)

1

Nr oferty: (1)

Sanito Sp. z o.o.; ul. Puławska 476; 02-884 Warszawa

100 ,00

2

Nr oferty: (3)

Inventeam E.T. Sp. z o.o., ul. Gen. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno

80,58

 

 

Ponadto informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mateusz Klyta
Data wytworzenia: 2013-07-19