Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na: Zabudowę pomp ciepła powietrze- woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.

 

Ujazd: Zabudowa pomp ciepła powietrze - woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe


Numer ogłoszenia: 64259 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabudowa pomp ciepła powietrze - woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zabudowa pomp ciepła powietrze - woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe. W zakres zamowienia wchodzi I. Budowa instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oparciu o zastosowanie pomp ciepła powietrze wraz całą armaturą towarzyszącą 1/ Roboty instalacji sanitarnych: montaż pompy ciepła powietrze - woda o mocy 31 KW - 2 szt, montaż zasobnika buforowego o poj. 500 1 - 1 szt, montaż pompy obiegowej - 2 kpl, montaż naczynia przeponowego o poj.50 1 - 1 szt, 2/ Roboty instalacji elektrycznych : dostawa i montaż skrzynek i zabezpieczeń do podłączenia pomp oraz urządzen współpracujących, - 1 kpl, wykonanie zasilania pomp ciepła z rozdzielni głównej - 2 kpl, montaż przewodów łączny przekrój żył Cu-24 mm2 - 60 m, montaż przewodów łączny przekrój żył Cu-12/Al.-20 mm2 - 80 mb, montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - 1 szt, montaż liczników ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowym - 3 kpl, montaż licznika energii elektrycznej - 2 szt, pomiary elektryczne powykonawcze 1 kpl, rozruch instalacji 1 kpl, 3/ Roboty budowlane wykonanie ławy fundamentowej pod pompę ciepła - 2 m3, wykonanie ławy fundamentowej pod zasobnik buforowy - 1 szt, wykonanie ogrodzenia dla pomp ciepła - 1 kpl, 4/ Roboty ziemne i rozbiórkowe wykopy ziemne - 53 m3, montaż rurociągów preizolowanych - 90 mb, przebicie otworów o gr 30 m w elementach z betonu żwirowego - 4 szt, II. Budowa boiska do siatkówki plażowej pola gry 8x18 m, całkowity wymiar boiska z wolnymi strefami 22 x 14 m 1/Konstrukcja nawierzchni grunt rodzimy, geowłóknina, żwir 5 cm, piasek 30 cm 2/ Wyposażenie : 2 szt. tulei do słupków, 2 szt. słupków aluminiowych z osłonami siatka, linie wyznaczające pole do gry do siatkówki plażowej 8 x 16 m , niebieskie w komplecie ze śledziami do mocowania. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl., wykonanie dokumentacji powykonawczej. b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. c) Projekt i organizację ruchu oraz oznakowanie budowy. d) Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. e) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: I Dla pomp ciepla : a). Projekt budowlany b). Przedmiar robót, Wykonany przez firmą K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna , ul. Szkolna 46, 44-200 Rybnik II . Boisko do siatkówki plażowej określa a) zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę W starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskicj z dnia 09.01.2014 r b) Przedmiar robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.23.20.00-2, 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na zabudowie pomp ciepła powietrze-woda o mocy łącznej co najmniej 60 kW wraz z całą technologią dla jednej instalacji oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie boiska sportowego o dowolnej nawierzchni.. Dopuszcza się w celu udokumentowania wiedzy i doświadczenia przy wykonaniu pomp ciepła wykazanie jednej roboty budowlanej, która zawiera wykonanie co najmniej dwóch niezależnie pracujących instalacji pomp ciepła powietrze-woda o mocy łącznej każdej z instalacji co najmniej 60 kW W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Dysponowanie: 1. Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności Instalacje sanitarne wewnętrzne, oraz aktualne zaświadczenie z PIIB 2. Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym aktualne zaświadczenie z PIIB 3. Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający aktualne zaświadczenie z PIIB. Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót z dwóch z pozostałych branż przy spełnieniu wymagań jak wyżej. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. a także: W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument. Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiednio do art. 44,50,56,60c, 68,73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku nr 1 z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (wzór umowy i karty gwarancyjnej podpisany słowem =akceptuję=) przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany w umowie w stosunku do złożonej oferty w zakresie terminu wykonania robót objętych umową mogą ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: a) wystąpienie siły wyższej np. powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, b) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. c) urzędowej zmiany stawki podatku VAT Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić jedynie, gdy nie będzie ona niekorzystna dla Zamawiającego na pisemny, umotywowany wniosek jednej ze Stron za zgodą drugiej Strony umowy, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd , pok. 7 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program LEADER.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

BURMISTRZ UJAZDU

       Tadeusz Kauch

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. SIWZ - DOCSIWZ .doc (369,50KB)
2. UMOWA- 
DOCUMOWA b.doc (124,00KB)
3. KARTA GWARANCYJNA- DOCkarta gwarancyjna.doc (40,00KB)
4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POMP CIEPŁA- PDFDokumentacja projektowa..pdf (3,30MB)
5. ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH- PDFZgłoszenie robót- boisko do piłki siatkowej.pdf (1,51MB)
6. PRZEDMIAR ROBÓT POMPY CIEPŁA- PDFPrzedmiar robót-pompy_ciepła.pdf (1,08MB)
7. PRZEDMIAR ROBÓT BOISKO DO SIATKÓWKI- PDFPrzedmiar robót boisko do siatkówki..pdf (662,69KB)


UWAGA

Z PRZEDMIARU ROBÓT POMPY CIEPLA, WYCENIĆ POZYCJE PRZEMDIARU OD 1 DO 54. NIE WYCENIAĆ DZIAŁU NR 7 PRZEDMIARU "MONITORING I WIZUALIZACJA PRACY SYSTEMU GRZEWCZEGO" tj. POZYCJI OD 55 DO 66 PONIEWAZ ZAKRES TEN NIE JEST OBEJTY PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA. 

 

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomczyk
Data wytworzenia: 2014-03-26