Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.

Ujazd dnia 05.05.2014r.

GT.271.2.2014

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na

„budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Sieroniowicach i Balcarzowicach”

 

Numer ogłoszenia w BZP : 67809 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (DZ.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  dla zadania pn. „ budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach wybrana została najkorzystniejsza  oferta złożona przez :

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1, Jaryszów 47 – 143 Ujazd

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto :  146.393,20 zł.

słownie : stoczterdzieścisześćtysięcytrzystadziewięćdziesiąttrzy  20/100 złotych.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Informacje o złożonych ofertach

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

166.589,87 zł

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul.Klonowa 11, 42 – 700 Lubliniec

159.987,37 zł

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych, 
Lerch Patryk ul. Piękna 33, 47-270 Naczęsławice

164.820,00 zł

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1,  Jaryszów 47-143 Ujazd

146.393,20 zł

5.

Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFEKTUS 
Sp. z o.o. Niezdrowice ul. Wiejska 8, 47-143 Ujazd

2. Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski 
Niezdrowice ul. Wiejska 8, 47-143 Ujazd

196.144,20 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

(Cena 100%)

1

Nr oferty 4
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1, Jaryszów 47 – 143 Ujazd

100,00

2.

Nr oferty 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,    ul. Klonowa 11, 42 – 700 Lubliniec

91,50

3.

Nr oferty 3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych Lerch Patryk ul. Piękna 33, 47-270 Naczęsławice

88,82

4.

Nr oferty 1
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

87,88

5.

Nr oferty 5
Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFEKTUS
Sp. z o.o. Niezdrowice ul. Wiejska 8, 47-143 Ujazd

2. Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski 
Niezdrowice ul. Wiejska 8, 47-143 Ujazd

74,64

 

Wykonawcy wykluczeni

 

l.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych Lerch Patryk ul. Piękna 33,  47-270 Naczęsławice

Art.24 ust.2 pkt.4

Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia (pismo z dnia 23.04.2014r.) nie uzupełnił dokumentów, a tym samym nie potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu (posiadanie wiedzy i doświadczenia, aktualnego zaświadczenia ZUS, podpisanej karty gwarancyjnej)

 

Oferty wykluczone

 

l.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia wykonawcy

1.

Nr oferty : 3 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych Lerch Patryk ul. Piękna 33,  47-270 Naczęsławice

Art. 89 ust.1. pkt.5

Oferta została odrzucona, ponieważ wykonawca został wykluczony.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 informuję, iż umowa w sprawie zamówienia może być zawarta , zgodnie z art.94 ust.1. pkt. 2 z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

BURMISTRZ UJAZDU

Tadeusz Kauch 

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kalla
Data wytworzenia: 2014-05-05