Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku w Ujeździe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku  w Ujeździe - w zamian za wyłączność na  obsługę gastronomiczną.

Miejsko – Gminny Ośrodek  Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym - Organizatorem ogłasza z dniem 30 czerwca 2014 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
 
Osoba do kontaktu:  Krystyna Kałużny, dyrektor,  tel.  77 4048715
Beata Paluch – gł. Księgowa, tel.  77 4048715

Oferty w zamkniętych kopertach (z dopiskiem nie otwierać oferta na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych) należy składać do dnia 11 lipca 2014 r. do  godz.10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19.

Cena wywoławcza w zamian za otrzymanie wyłączności: 7.000,00 zł (siedemtysięcyzłotych).

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE - 11 lipca 2014 r o godz. 11.00.  O wyborze  najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie  po jego rozstrzygnięciu.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi DOŻYNEK GMINNYCH, który musi zapewnić Oferent obejmuje co najmniej:

 1. 5 ( pięć) rollbarów z piwem, w co najmniej trzech gatunkach – w tym „Tyskie”
 2. 2 ( dwa) rollbary z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 3 (trzy) stanowiska gastronomiczne, o  zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.:                          
  potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, krupnioki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości  wystarczającej do obsługi dożynek.
 4. Ogródek piwny , na który złoży się 300 miejsc  siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.

Uwaga!- obsługa gastronomiczna prowadzona będzie poza wyznaczonym terenem imprezy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY:

 • złożenie oferty zgodnej z  zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków  zamówienia
 • deklaracja sponsoringu
 • załączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia  na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem  do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  do 4,5 %  i piwa.
 • Załączenie referencji z obsługi imprez masowych.

SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zadeklarowaną formę sponsoringu, doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez masowych.

Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.

WARUNKI UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić stoiska handlowe na co najmniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów  sanitarnych oraz wyposażenie  stanowisk handlowego  w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoisku, obok  oraz stolikach będących  jego własnością.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji  i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej
 • dostęp do poboru wody
 • dostęp do sanitariatów

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:

 • stoiska nie związane z gastronomią , za wyjątkiem wyrobów regionalnych, m.in.: śląski kołacz
 • karuzele, strzelnice
 • bryczki,
 • wszelkie dmuchańce (zamki, zjeżdżalnie itp.)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • umowa  z wybranym oferentem  zostanie zawarta  do siedmiu dni.
 • Ustala się, że 20 % zadeklarowanej kwoty za wyłączność gastronomiczną należy wpłaci do dnia 31 lipca 2014 r.
 • W Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić  formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • wszystkie inne  szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę gastronomiczną „ Dożynek Gminnych”.

  

Podmiot udostępniający: MGODK w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Kałużny
Data wytworzenia: 2014-07-01