Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

 

ZARZĄDZENIE NR 0151/3/10
 
 
BURMISTRZ UJAZDU
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie
upowszechnienia kultury fizycznej
 
Na podstawie art.11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
 
Burmistrz Ujazdu ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia
kultury fizycznej
 
I. Rodzaj zadnia:
Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na upowszechnieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Ujazd.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
W projekcie budżetu na ten cel przewidziana jest kwota 120000,00 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami).
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.
  2. W konkursie udział mogą brać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  3. Warunki realizacji zadania:

a/ szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo,
b/ organizowanie imprez sportowych i turniejów,
c/ udział w rozgrywkach piłki nożnej LZS-ów z Jaryszowa, Olszowej, Starego Ujazdu, Zimnej Wódki i Ujazdu-Niezdrowice zgodnie ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek i poniesienie kosztów z tym związanych,
d/ zakup sprzętu sportowego,
e/ zabezpieczenie kadry szkoleniowej, promocja osiągnięć sportowych gminy,
f/ bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
g/ ponoszenie innych niezbędnych wydatków w związku z realizacja zadania.

V. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 264 poz. 2207) osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17.01.2011 r. do godz.1100 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 pok.7
Oferty, które zostały złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej”
Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta.
Do oferty należy załączyć:
  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesiąca od daty wystawienia).
  2. Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok, finansowe za ostatni rok (w tym bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat za 2009 rok)
  3. Statut.
VI. Termin, tryb i kryteria przy wykonywaniu wyboru ofert.
  1. Termin rozpatrzenia ofert – 17.01.2011r. godz.1400.
  2. Wybory ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ujazdu.
  3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniania będą wg następujących kryteriów:
a/ zgodność oferty z warunkami konkursu,
b/ możliwość realizacji zadnia przez oferenta / baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie,
c/ koszty realizacji zadnia,
d/ wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza terenu gminy Ujazd, potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),
e/ zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.
 
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie założona tylko jedna oferta.
 
VII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2010r.
W 2010 roku na zadanie związane z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu przyznano dotację w kwocie 120000,00 zł.
 
 
VIII. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie internetowej www.ujazd.pl  
 
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-12-21