Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ 09-10 lipca 2011

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą:
„ DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ „
organizowanej w dniach 09 - 10 lipca 2011 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczno - handlową.
 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym- Organizatorem ogłasza z dniem 14 marca 2011 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno – handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe organizowanym pod hasłem „Dni Ziemi Ujazdowskiej”.
Osoby do kontaktu: Grażyna Kocenda, dyrektor;   (77) 4048715.
 
Cena wyjściowa w zamian za otrzymanie wyłączności handlowej wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześćtysięcyzłotych).
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście lub listownie do dnia 15 kwietnia  2011 r. do godz.15.00 na adres: Urząd Miejski w Ujeździe 47 -143 Ujazd, ul. Sławęcicka 19.
 
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE -  18 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
      Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi „DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ”, który musi zapewnić Oferent obejmuje co najmniej:
 1. 5 ( pięć) rollbarów z piwem, w co najmniej trzech gatunkach – w tym „Tyskie”
 2. 2 ( dwa) rollbary z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 3 (trzy) stanowiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.:
  potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, krupnioki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości wystarczającej do obsługi festynu.
 4. Inne stanowiska handlowe wg uznania, m.in.: lody,  wata cukrowa, pop-corn, balony.
 5. Ogródek piwny , na który złoży się 300 miejsc siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY:
 • złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zadeklarowaną kwotą sponsoringu
 • załączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % i piwa.
 • Załączenie referencji z obsługi imprez masowych.
SPOSÓB OCENY OFERT
 
Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • zadeklarowaną kwotę sponsoringu oraz doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez masowych.
Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.
 
WARUNKI UMOWY
 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić stoiska handlowe na co najmniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów sanitarnych oraz wyposażenie co trzeciego stanowiska handlowego w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoiskach i wokół - nich w trakcie trwania imprezy oraz uprzątnięcia śmieci po zakończeniu imprezy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.
 6. Niesprawne instalacje i urządzenia nie zostaną podłączone do instalacji elektrycznej, a w przypadku stwierdzenia ich awarii w czasie trwania imprezy zostaną przez organizatora odłączone bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej i obsługę przyłączy energetycznych oraz wielkość mocy potrzebną do zaopatrzenia stoisk handlowych w energię elektryczną
 • dostęp do poboru wody
 • dostęp do sanitariatów
 • zabezpieczenie w worki na śmieci,
 • ochronę i zabezpieczenie imprezy
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:
 • Stoiska nie związane z gastronomią (za wyjątkiem pkt. 4 –zakres zamówienia)
 • Wesołe miasteczko- karuzele, strzelnice
 • Bryczki
 • Mechaniczny byk
 • Wszelkie dmuchańce (zamki, zjeżdżalnie itp.)
 • Kolejkę turystyczną
 • Kucyki
 • Loterię
 • Czterokołowe motory spalinowe, itp.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta do siedmiu dni po wyborze oferty.
 • W Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • wszystkie inne szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę gastronomiczną „ Dni Ziemi Ujazdowskiej”.
  

Podmiot udostępniający: MGODK
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Kocenda
Data wytworzenia: 2011-03-17