Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.

Ujazd, dnia 4 lipca 2011 r.

 


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA UJAZDU

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las


                          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały Nr VIII/38/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las, obejmującego obszar którego granice określa szczegółowo załącznik graficzny.

                 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w terminie do dnia 29 lipca 2011 r. 
                   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Do wniosku można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

 

 

Burmistrz Ujazdu                         

Tadeusz Kauch                           

 

JPEGZał_graf-1.jpeg (115,58KB)
 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Paluch
Data wytworzenia: 2011-07-04