Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.

Ujazd,dnia 28 października 2011 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA UJAZDU

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany m
iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce


 
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały Nr XII.56.2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce, obejmującego obszar stanowiący działkę nr ewid. 188/6 obręb Nogowczyce. Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu planu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska należy składać na piśmie siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w terminie do dnia 25 listopada 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Do wniosku można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ujazdu.
 
 
 
Burmistrz Ujazdu
 
Tadeusz Kauch
  

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Paluch
Data wytworzenia: 2011-10-28