Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.

PROTOKÓŁ
 
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe
 
           
            Protokół sporządzono w dniu 8 września 2011 r. przez Kierownika Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Panią Monikę Jastrzembską.
 
            Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w dniu 8 września 2011 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
 
I.                    Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.   
 
II.                 Głos w dyskusji zabrali:
 
  1. Monika Jastrzembska - Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ujeździe
-         Pani Jastrzembska przywitała wszystkich zebranych i podziękowała za przybycie. Przedstawiła temat spotkania i wprowadziła zebranych w zagadnienia dotyczące przedmiotu dyskusji, a następnie przekazała głos głównemu projektantowi planu Pani mgr inż. arch. Renacie Klimek.
  1. Renata Klimek - Projektant planu
-         Projektant wyjaśniła dotychczasowy przebieg procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego powiązania ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd. Podkreśliła wagę i znaczenie będącego w trakcie konsultacji społecznych dokumentu i jego konsekwencje dla przyszłego zagospodarowania terenu oraz możliwości inwestycyjnych. Wyjaśniła konstrukcję planu, symbole i kolorystykę zastosowane na załączniku graficznym.
-         Następnie omówiła złożone do planu wnioski oraz stopień ich uwzględnienia w sporządzonym projekcie planu miejscowego. Wskazując na najistotniejsze uwarunkowania fizjograficzne, w tym m.in. sąsiedztwo Kanału Gliwickiego, zrekultywowane składowisko odpadów, omówiła przyjęte rozwiązania planistyczne oraz planowane kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjno-sportowej. Wskazała również na ograniczenia w lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także na szczególne warunki gospodarowania na terenach objętych ochroną np. w obszarze ciągu ekologicznego, a także w strefie ochrony wałów. Następnie zaprosiła zebranych do zadawania pytań.
 
  1. Krzysztof Lazarek
-                                                                                                                                                                                 Jakie jest planowane przeznaczenie działek nr 2268, 2306, 2307, 2312?
Zgodnie z zapisami planu wskazane działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN. Na części ich obszaru zaplanowano również drogi dojazdowe, w tym fragmenty dróg KDD-10, KDD-11, KDD-13, KDD-14 oraz drogę wewnętrzną KDW-2.
-                                                                                                                                                                                 Ile jest nowych działek pod zabudowę na tym obszarze?
      Planowanych jest 26 nowych działek, przy czym podział wewnętrzny może podlegać modyfikacjom.

 
  1. Irena Azarczyk, Mirosław Masztalski
-                                                                                                                                                                                 Czy możliwe jest przeznaczenie działki nr 2294 pod drogę dojazdową gminną?
Przedmiotowa działka przeznaczona jest w projekcie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN-22. Ze względu na niewielką szerokość działki (~14m) jej zabudowa może być utrudniona, jednak przy zachowaniu północnej elewacji bez otworów okiennych i drzwiowych, jest ona możliwa.
Przeznaczenie działki pod drogę publiczną byłoby możliwe przy założeniu, że przesunięta zostanie droga oznaczona na rysunku planu symbolem KDD-12. Rozwiązanie takie powodowałoby konieczność innego zapewnienia dostępu do drogi publicznej nowych działek wydzielonych z dz. nr ewid. 2292 oraz 2293.
Obecne rozwiązanie jest korzystniejsze pod względem miejsca włączenia do drogi powiatowej.
 
  1. Maksymilian Klyta
-                                                                                                                                                                                 W jaki sposób przebiega droga oznaczona na rysunku symbolem KDD-12 w stosunku do granic działki nr 2293 ?
Zgodnie z zapisami planu połowa drogi tj. pas o szerokości 5m przebiega w obrębie przedmiotowej działki, wzdłuż jej południowej granicy. Druga połowa drogi przebiega po działce sąsiedniej nr 2292.
-                                                                                                                                                                                 Czy istnieje możliwość przeniesienia tej drogi na działkę nr 2294?
      Tak, istnieje taka możliwość pod warunkiem złożenia wspólnej uwagi przez właścicieli obu działek.
 
  1. Maria Biała, Ryszard Szejna, Krzysztof Panek
-                                                                                                                                                                                 Nie zgadzamy się z proponowanym w planie przeznaczeniem działek nr 2218/7, 2218/8, 2218/9, 2218/10, 2218/11 pod zabudowę mieszkaniową MN. Działki te zostały przez nas zakupione w celu prowadzenia działalności gospodarczej o profilu usługowym, którą obecny plan dopuszcza. Czy istnieje zatem możliwość utrzymania przeznaczenia zgodnie z obowiązującym planem miejscowym tj. pod zabudowę mieszkaniową z usługami, gdzie powierzchnia usługowa nie podlega ograniczeniu?
Zgodnie z zapisami projektu planu miejscowego przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu symbolami MN-15 oraz MN-16. Na terenach tych dopuszczona jest lokalizacja pomieszczeń przeznaczonych pod usługi lub rzemiosło, jednak są one rozumiane jako lokale wbudowane, zajmujące maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Projektowana zmiana przeznaczenia terenu z ograniczeniem powierzchni usług była podyktowana protestami mieszkańców istniejącego os. Piaski oraz właścicieli działek sąsiednich, którzy obawiają się nadmiernej uciążliwości działalności usługowej. Utrzymanie przeznaczenia terenu zgodnie z obowiązującym planem miejscowym jest teoretycznie możliwe, przy czym jest to uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem przez Burmistrza złożonej uwagi oraz ponownym wyłożeniem projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.
-                                                                                                                                                                                 Jakiej uciążliwości można spodziewać się ze strony inwestycji dopuszczonych do lokalizacji na terenie UC/MW?
Zgodnie z zapisami planu na terenie oznaczonym symbolem UC/MW możliwa jest lokalizacja zabudowy usługowej związanej z usługami handlu, gastronomii i hotelarstwa, administracji, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000m2 oraz mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Dodatkowo, jako funkcja uzupełniająca, dopuszczona jest lokalizacja stacji paliw i myjni samochodowej. Potencjalnej uciążliwości można spodziewać się ze względu na hałas spowodowany wyładunkiem towarów lub większym natężeniem ruchu, jednak zgodnie z zapisami par. 7 ust.5 pkt 2 uchwały, nie może on przekraczać wartości normatywnych określonych w przepisach odrębnych jak dla terenów mieszkaniowo usługowych.
 
 
III. Ustalenia z dyskusji:
 
Pani Monika Jastrzembska, Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ujeździe, zapytała zebranych czy chcą złożyć uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego lub Prognozy oddziaływania na środowisko. Ponieważ nie zostały one zgłoszone ustnie, poinformowała, że uwagi można wnosić do Burmistrza Ujazdu na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2011 r.
 
Na tym dyskusja publiczna została zakończona.
 
 
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla burmistrza;         
2) do dokumentacji planistycznej;         
3) do publicznego wglądu. 
 
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. 
                                          
sporządziła :
 
Monika Jastrzembska
Ujazd, dnia 08.09.2011r     

Burmistrz Ujazdu                                 

Tadeusz Kauch                                  

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 2011-11-14