Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Ujazd, dnia 16.12.2011 r.

GT.041.3.2011

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe” do RPO WO 2007-2013 zapraszam Państwa firmę do złożenia oferty na wykonanie:

  • programu funkcjonalno-użytkowego sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zm. ).
  • kosztorysu inwestorskiego sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)
  • dokumentację środowiskową obejmującą charakterystykę przedsięwzięcia.

Termin złożenia oferty do dnia: 23.12.2011 r. do godz. 12.00
faksem nr 77 4048763 lub przesłać pocztą e-mail: , pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

Po wyborze najkorzystniejszej oferty termin wykonania zamówienia bezwzględnie do 04 stycznia 2012 r.

Kryteria wyboru oferty:
- cena 100 %,

Dodatkowe informację:

  1. Ilość ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  200 Mg suchej masy na rok.
  2. W załączeniu mapa sytuacyjno –wysokościowa  w skali 1: 1000 dz. nr 308 na której usytuowana jest oczyszczalnia ścieków.

Załączniki:

PDFMapka.pdf (377,30KB)


 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2011-12-16