Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrocny i promocji zdrowia

BURMISTRZ UJAZDU

informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2011 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych wybrano ofertę złożoną przez Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej 5a.

Tadeusz Kauch
Burmistrz Ujazdu

PROTOKÓŁ

z postępowania o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie „usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”.

Dnia 02-01-2011 roku – komisja w składzie

 1. Roman Więcek – przewodniczący Komisji
 2. Danuta Ogaza – członek Komisji
 3. Urszula Stypa – członek Komisji

Stwierdza, co następuje:
Burmistrz Ujazdu, jako zamawiający realizację usług pielęgnacyjnych w środowisku domowym i rehabilitację osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, obejmujących w szczególności:

 1. domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi  i starszymi oraz opiekę paliatywną,
 2. ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,
 3. wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego w domu,
 4. usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę,

dnia 7 grudnia 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert.

Ostateczny termin składania ofert wyznaczono do godz. 10.00 dnia 02.01.2012 r.
Rozpatrzenie ofert wyznaczono na godz.12.00 w dniu 02.01.2012 r.
Przed upływem terminu złożono jedną ofertę.

Ofertę tę postanowiono przyjąć do rozpatrzenia i stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Oferta  o przyznanie dotacji w wysokości 90 000 zł ze środków Gminy Ujazd na realizację w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. zadań określonych w konkursie, tj.:  domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną, ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego w domu, usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę, została złożona w dniu 30.12.2011 r. w pokoju Nr 1 Urzędu Miejskiego w Ujeździe przez Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu przy ulicy Szpitalnej 5a.

Komisja stwierdza, że oferta jest zgodna z warunkami określonymi w konkursie. Została złożona w terminie, na właściwym formularzu, prawidłowo wypełniona i dołączono wymagane załączniki:

 1. Kopię aktualnego odpisu potwierdzającego status prawny uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, ( zaświadczenie  Ministra Administarcji i Cyfryzacji z dnia 14.12.2011 r.)
 2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2010 r.,
 3. Kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

Oferent posiada odpowiednią bazę lokalową i sprzęt, tj.: Stację Caritas w Zimnej Wódce i Gabinet Rehabilitacyjny w Ujeździe, sprzęt do rehabilitacji, dwa samochody. Posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę medyczną.
Zakres usług wykonywanych przez Stację Caritas jest zgodny z rodzajem zadań określonych w pkt I ogłoszonego konkursu.
Ponadto komisja stwierdza, że Caritas, jako dotychczasowy wykonawca prawidłowo i rzetelnie wykonywał powierzone mu obowiązki w zakresie usług medycznych.

Na realizację zadania Gmina Ujazd przeznacza środki w kwocie 90 000 zł. Oferta Caritas opiewa na tę samą kwotę, a więc spełnia wymagania konkursu dotyczące wartości zamawianych usług.

W związku z powyższym  Komisja postanawia przyjąć ofertę do realizacji w 2012 roku.
Szczegóły przekazania dotacji oraz zasady realizacji  i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Gminą Ujazd.

Podpisy Komisji:

 1. Przewodniczący Komisji - Roman Więcek ………………………………….
 2. Członek Komisji - Danuta Ogaza ………………………………….
 3. Członek Komisji - Urszula Stypa …………………………………


 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2012-01-11