Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.

 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA UJAZDU
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
 
Na podstawie art.17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zmian.) oraz uchwały Nr XII.56.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce, obejmującego obszar stanowiący działkę nr ewid. 188/6 obręb Nogowczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się:
w dniach od 28 marca do 26 kwietnia 2012 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 47- 143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, pok. nr 3 w godzinach od 800 do 1500.
DYSKUSJA PUBLICZNA nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 r. godz. 18.00 w siedzibie sołtysa, w Nogowczycach, ul. Lipowa 22.
Zgodnie z art.18 ust.1 Ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2012 roku.
 
Jednocześnie, na podstawie art. 39, art. 40, art. 41, art. 46 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
·         możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 3,
·         do w/w dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
·         uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2012r.,
·         uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia;
·         organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazdu.
 
BURMISTRZ UJAZDU
       Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 2012-03-16