Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej  w dniu 09 września 2012 roku w Ujeździe – w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.

Miejsko-Gminny Ośrodek  Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym- Organizatorem ogłasza z dniem  10 kwietnia 2012 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
 
Osoba do kontaktu:

Grażyna Kocenda, dyrektor,  tel. (0 77) 4048715
Krystyna Kałuzny, st.instruktor, Tel. (77) 404 87 15

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10 kwietnia 2012 r. godz.10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19.

Cena wywoławcza w zamian za otrzymanie wyłączności: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE - 11 maja 2012 r o godz. 10.00. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi DOŻYNEK GMINNYCH, który musi  zapewnić Oferent  obejmuje co najmniej:

 1. 5 ( pięć) rollbarów z piwem, w co najmniej trzech gatunkach – w tym „Tyskie”
 2. 2 ( dwa) rollbary z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 3 (trzy) stanowiska gastronomiczne, o  zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.: potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, krupnioki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości  wystarczającej do obsługi dożynek.
 4. Ogródek piwny , na który złoży się 300 miejsc  siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.

Uwaga! - obsługa gastronomiczna prowadzona będzie poza wyznaczonym terenem imprezy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY:

 • złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia
 • deklaracja sponsoringu
 • załączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % i piwa.
 • Załączenie referencji z obsługi imprez masowych.

SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zadeklarowaną formę sponsoringu, doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez masowych.

Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.

WARUNKI UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić stoiska handlowe na co najmniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów sanitarnych oraz wyposażenie co trzeciego stanowiska handlowego w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoisku, obok oraz stolikach będących jego własnością.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej
 • dostęp do poboru wody
 • dostęp do sanitariatów
 • zabezpieczenie w worki na śmieci
 • ochronę i zabezpieczenie imprezy

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:

 • Stoiska nie związane z gastronomią, w tym:
 • Wesołe miasteczko - karuzele, strzelnice

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta w terminie: do 1 tygodnia po wyborze oferenta.
 • w Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić  formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • wszystkie inne szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę DOŻYNEK GMINNYCH. 

Podmiot udostępniający: MGODK
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Kocenda
Data wytworzenia: 2012-04-11