Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy planerowej DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą:
„DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ”
organizowanej w dniach 07-08 lipca 2012 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczno-handlową.


Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym - Organizatorem ogłasza z dniem 10 kwietnia 2012 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe organizowanym pod hasłem „Dni Ziemi Ujazdowskiej”.

Osoby do kontaktu:

Grażyna Kocenda, dyrektor; tel  (77) 4048715
Krystyna Kałużny, st. instruktor  Tel (77) 404 87 15

Cena wyjściowa w zamian za otrzymanie wyłączności handlowej wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście lub listownie do dnia 10 maja 2012 r. do godz.15.00 na adres: Urząd Miejski w Ujeździe 47 -143 Ujazd, ul. Sławęcicka 19.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE - 11 maja 2012 r. o godz. 10.00. O wyborze  najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie  po jego rozstrzygnięciu.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi „DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ”, który musi  zapewnić Oferent  obejmuje co najmniej:

 1. 5 ( pięć) rollbarów z piwem, w co najmniej trzech gatunkach – w tym „Tyskie”
 2. 2 ( dwa) rollbary z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 3 (trzy) stanowiska gastronomiczne, o  zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.: potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, krupnioki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości wystarczającej do obsługi festynu.
 4. Inne stanowiska handlowe wg uznania, m.in.: lody, wata cukrowa, pop-corn, balony.
 5. Ogródek piwny , na który złoży się 300 miejsc  siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY:

 • złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zadeklarowaną kwotą sponsoringu
 • załączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % i piwa.
 • Załączenie referencji z obsługi imprez masowych.

SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zadeklarowaną kwotę sponsoringu oraz  doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez masowych.

Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.

WARUNKI UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić  stoiska handlowe na co najmniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów  sanitarnych oraz wyposażenie co trzeciego stanowiska handlowego w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoiskach i wokół - nich w trakcie trwania imprezy oraz uprzątnięcia śmieci po zakończeniu imprezy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.
 6. Niesprawne instalacje i urządzenia nie zostaną podłączone do instalacji elektrycznej, a w przypadku stwierdzenia ich awarii w czasie trwania imprezy zostaną przez organizatora odłączone bez prawa  roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej i obsługę przyłączy energetycznych oraz wielkość mocy potrzebną do zaopatrzenia stoisk handlowych w energię elektryczną
 • dostęp do poboru wody
 • dostęp do sanitariatów
 • zabezpieczenie w worki na śmieci,
 • ochronę i zabezpieczenie imprezy

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:

 • Stoiska nie związane z gastronomią (za wyjątkiem pkt. 4 –zakres zamówienia)
 • Wesołe miasteczko- karuzele, strzelnice
 • Bryczki
 • Mechaniczny byk
 • Wszelkie dmuchańce (zamki, zjeżdżalnie itp.)
 • Kolejkę turystyczną
 • Kucyki
 • Loterię
 • Czterokołowe motory  spalinowe, itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta do siedmiu dni po wyborze oferty.
 • W Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • wszystkie inne szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę gastronomiczną „ Dni Ziemi Ujazdowskiej”.   
Podmiot udostępniający: MGODK
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Kocenda
Data wytworzenia: 2012-04-11