Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  UJAZDU
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z 2008 r. z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
 o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały Nr XVI.80.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.

Obszar objęty planem składa się z pięciu fragmentów miasta Ujazd, w tym:

-        terenu nr 1 zlokalizowanego w rejonie przysiółka Dziedzinka,
-        terenu nr 2 obejmującego osiedle Goj,
-        terenu nr 3 zlokalizowanego w rejonie ul. Starostrzeleckiej,
-        terenu nr 4 zlokalizowanego w rejonie ul. Strzeleckiej, po wschodniej stronie drogi powiatowej w kierunku Jaryszowa,
-        terenu nr 5 obejmującego boisko sportowe zlokalizowane po wschodniej stronie drogi powiatowej w sąsiedztwie wsi Stary Ujazd.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 28 maja 2012 r.:
1.na piśmie na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd,
2.drogą elektroniczną na adres e-mail:  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).
3.osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w godzinach otwarcia Urzędu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 
Tadeusz Kauch
Burmistrz Ujazdu
 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Paluch
Data wytworzenia: 2012-04-25