Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do wglądu do publicznego projektu MPZP dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.

 

Ujazd, dnia 31.08.2012r.
GT.6721.15.2012
 
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 czerwca 2011r.
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar zlokalizowany na południe od terenów zabudowanych Księżego Lasu, zgodnie z granicami określonymi szczegółowo na załączniku graficznym do uchwały, które będzie miało miejsce
 
w dniach od 11 września  do 10 października 2012r.
 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, pokój nr 3, w godz. od 800 do 1500
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej w godz. od 1500 do 1700.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu na adres: Urząd Miejski, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października2012r.
 
Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że:
§   możliwe jest zapoznanie się z niezbędna dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 3,
§   do w/w dokumentu mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie                 do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
§   uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Ujazdu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2012r.,
§   uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 
 
Burmistrz Ujazdu
 Załącznik graficzny:  JPEGZał_graf-1.jpeg (115,58KB)
 

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 31.08.2012