Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe ogłasza nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 08 września 2013 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
 
 
Miejsko–Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym-Organizatorem ogłasza z dniem 06 czerwca 2013 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
 
Osoba do kontaktu:
Grażyna Kocenda, dyrektor, tel. 77 404 87 15
Krystyna Kałużny, st.instruktor, Tel. 77 404 87 15
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 28 czerwca 2013 r. godz.10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19.
 
Cena wywoławcza w zamian za otrzymanie wyłączności: 6.000,00 zł (sześćtysięcyzłotych).
 
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE - 28 czerwca 2013 r o godz. 11.00. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi DOŻYNEK GMINNYCH, który musi zapewnić Oferent obejmuje co najmniej: 
 1. 5 ( pięć) rollbarów z piwem, w co najmniej trzech gatunkach – w tym „Tyskie”
 2. 2 ( dwa) rollbary z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 3 (trzy) stanowiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.: potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, krupnioki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości wystarczającej do obsługi dożynek.
 4. Ogródek piwny , na który złoży się 300 miejsc siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.
Uwaga!- obsługa gastronomiczna prowadzona będzie poza wyznaczonym terenem imprezy.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY:
 • złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia
 • deklaracja sponsoringu
 • załączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % i piwa.
 • Załączenie referencji z obsługi imprez masowych.
SPOSÓB OCENY OFERT
 
Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • zadeklarowaną formę sponsoringu, doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez masowych.
Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.
 
WARUNKI UMOWY
 
 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić stoiska handlowe na co najmniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów sanitarnych oraz wyposażenie co trzeciego stanowiska handlowego w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoisku, obok oraz stolikach będących jego własnością.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej
 • dostęp do poboru wody
 • dostęp do sanitariatów
 • zabezpieczenie w worki na śmieci
 • ochronę i zabezpieczenie imprezy
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:
 • Stoiska nie związane z gastronomią, w tym:
 • Wesołe miasteczko- karuzele, strzelnice
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta w terminie: do 1 tygodnia po wyborze oferenta
 • w Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić  formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • wszystkie inne szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę DOŻYNEK GMINNYCH.
 

Podmiot udostępniający: MGODK
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Kocenda
Data wytworzenia: 2013-06-11