Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd

OGŁOSZENIE
o przetargu pisemnym
na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew
stanowiących własność Gminy Ujazd .
 
Gmina Ujazd z siedzibą przy ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd, reprezentowana przez Burmistrza Ujazdu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działkach gminnych, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Strzeleckiego. Przedmiotem sprzedaży jest drewno –grubizna opałowa liściasta twarda (jesion) - 1,64m 3 oraz grubizna opałowa liściasta miękka (wierzba, lipa, topola) - 28,43m3 będące własnością gminy Ujazd (łączna ilość drewna 30,07m 3).
 
  1. Nazwa i siedziba jednostki: 

             Gmina Ujazd, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19

  1. Tryb zamówienia;
Przetarg pisemny realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 (Dz.U. 2004 nr 191 poz 1957) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.
 
  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
      Składniki majątku ruchomego można zobaczyć w każdym roboczym dniu tygodnia łącznie do dnia składania ofert. Miejsce złożenia drewna zgodnie z poniższą tabelą.
 
L.p
Miejsce złożenia drewna
1.
Teren oczyszczalni ścieków w Ujeździe, ul. Powstańców Śl.
2.
Teren przedszkola w Starym Ujeździe przy ul. Czterdziestolecia
3.
Teren przedszkola w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej
- stos nr 1
- stos nr 2
- stos nr 3
- kłody pojedyncze
4.
Balcarzowice, ul. Lipowa 6
5.
Nogowczyce ul. Lipowa 5A
- stos nr 1
- stos nr 2
- stos nr 3
 
  1. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego wraz z wywoławczą ceną sprzedaży oraz minimalną wysokością postąpienia, kwotą wadium oraz terminem i miejscem jego wniesienia - zgodnie z załączoną tabelą:
L.p
Miejsce złożenia drewna
Rodzaj, typ i ilość drewna w m3
Cena wywoławcza netto
Postąpienie
1% ceny wywoławczej
Wadium 10 % ceny wywoławczej
1.
oczyszczalnia Ujazd
1,64 – liściaste twarde
229,60
3,00
22,96
2.
przedszkole Stary Ujazd
2,91 – liściaste miękkie
320,10
4,00
32,01
3.
przedszkole Zimna Wódka
stos nr 1
stos nr 2
stos nr 3
kłody pojedyncze
 
 
0,84– liściaste miękkie
3,37- liściaste miękkie
2,23 – liściaste miękkie
5,48 – liściaste miękkie
11,92 –liściaste miękkie
 
92,40
370,70
245,30
602,80
1.311,20
 
 1,00
 4,00
 3,00
 7,00
15,00
 
9,24
37,07
24,53
60,28
131,12
4.
Balcarzowice
3,51 – liściaste miękkie
386,10
 4,00
38,61
5.
Nogowczyce ul. Lipowa
stos nr 1
stos nr 2
stos nr 3
 
4,06 – liściaste miękkie
2,41 – liściaste miękkie
3,62 – liściaste miękkie
10,09
 
446,60
265,10
398,20
1.109,90
 
 5,00
 3,00
 4,00
11,10
 
44,66
26,51
39,82
110,99
 
  1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
            Oferta powinna zawierać :
            a) wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do    niniejszego ogłoszenia (formularz do pobrania ze strony : http://www.bip.ujazd.pl w zakładce „ogłoszenia-informacja publiczna” / lub w formie papierowej w siedzibie  urzędu).
            b) potwierdzenie wpłaconego wadium na konto urzędu w wysokości: 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli z pkt. 4 niniejszego ogłoszenia (wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 09.08.2013 do godz. 9 45 w kasie Urzędu Miejskiego   
            w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, lub na konto Gminy Ujazd w Banku Spółdzielczym w Leśnicy O/ Ujazd nr konta :  24 890710212003000634700004.
            c) cenę nabycia wyższą o 1 % od ceny wywoławczej podanej w powyższej tabeli w  pkt 4.
 
            W ofercie należy podać swoją oferowaną cenę netto, wyższą od ceny wywoławczej podanej w tabeli przynajmniej o jedno postąpienie oraz cenę brutto z doliczeniem 8 %VAT.
 
            Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę najwyższa oferowana cena.
 
            Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi , który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie   wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu na wskazane w ofercie konto.
            Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
            - żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej wraz z  pierwszym postąpieniem.
            - uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 
            Oferent zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zakupem  drewna tj. m.in.:
            - załadunek i transport zakupionego drewna,
            - wypłatą odszkodowań , za ewentualne szkody wyrządzone podczas załadunku i transportu ,
            - uporządkowaniem działki z której zakupił drewno.
 
            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, nie wybranie oferty oraz odstąpienia od przetargu, jego części lub unieważnienia w  każdym czasie bez podania przyczyn.
            Umowa zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, na  sprzedaż drewna zawarta zostanie w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 
W razie ustalenia , że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę ,prowadzący przetarg kontynuje przetarg w formie ustnej licytacji wg. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 (Dz.U. 2004 nr 191 poz 1957) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostką budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.
 
  1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
           Oferty proszę przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:
„OFERTA NA ZAKUP DREWNA” – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT
Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19
 
            Termin składania ofert do dnia 09.08.2013r. do godz. 10 00 w sekretariacie (pokój nr 7) Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd
                 (liczy się data i godzina wpływu ofert).
 
            Termin związania z ofertą 14 dni.
            Gminie Ujazd reprezentowanej przez Burmistrza Ujazdu przysługuje prawo  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.
 
            Przy rozpatrywaniu ofert, pod uwagę brana będzie najwyższa cena .
 
  1. Miejsce i termin otwarcia ofert :
      Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 9 sierpnia 2013r o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Ujeździe przy ul. Sławęcickiej 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11
 
8.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami :
              Krzysztof Panek tel. 077 4048756


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Panek Krzysztof
Data wytworzenia: 2013-07-25