Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

 

Ujazd, dnia 27.08.2013 r
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA NADZÓR INWESTORSKI
W związku z realizacją projektu pn. „ Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe„ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „ Inwestujemy w Twoją przyszłość „   zapraszam   do złożenia oferty na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu.
Nadzór inwestorski sprawowany będzie w branżach będzie w specjalnościach :
-   konstrukcyjnej,
 - instalacyjno – sanitarnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Termin prowadzonego nadzoru : zakończenie 30 październik 2014 r, lecz nie krócej niż rozliczenie się zamawiającego z Urzędem Marszałkowskim w Opolu.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1)     posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli udokumentuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,   co najmniej jednego nadzoru inwestorskiego nad robotami na budowie suszarni osadów ściekowych o wartości zadania co najmniej 1 200 000 zł.
Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zadań mogą być referencje lub bezusterkowe protokoły odbioru.
Dokumentami potwierdzającymi czas realizacji i wartość mogą być umowy, faktury itp.
Powyższe dokumenty należy dołączyć do oferty.
Zakres prowadzonego nadzoru :
Budowa  hali o wym.  55m na 18.
Konstrukcja hali stalowa ocynkowana.
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego C4.
Czas uzyskanego zabezpieczenia antykorozyjnego 30 lat.
Pokrycie hali z foli polietylenowej zwykłej lub bąbelkowej.
Brama rozsuwana o wymiarach minimum 6m szerokości 3,5m wysokości.
Ilość osadu do suszenia na rok w przeliczeniu na suchą masę 200 Mg.
Minimalna zawartość suchej masy w osadzie po prasie 15%sm.
Minimalna zawartość suchej masy w osadzie wysuszonym 75%.
Przewracarka do osadu sztuk 1.
System wentylacji nawiewnej – wywiewnej i cyrkulacyjnej.
Posadzka wykonana z betonu.
Drogi i place z kostki betonowej o grubości 8cm na podbudowie dla ruchu ciężkiego.
Moc zainstalowana nie może przekraczać 30 kW.
 
Proszę o przedstawienie oferty w terminie do dnia 07.09.2013 r.
Ofertę można złożyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ujeździe , ul. Slawięcicka 19, lub przesłać fax .77 40 487 63.
 Kryterium wyboru oferty: najniższa  cena - 70  %
- doświadczenie – ilość sprawowanych nadzorów inwestorskich przy budowie suszarni osadów ściekowych - 30 %
 
 
 
Burmistrz Ujazdu
 
Tadeusz Kauch

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomczyk
Data wytworzenia: 2013-09-02