Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie II przetargu pisemnego, na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd.

 
 

OGŁOSZENIE
o II przetargu pisemnym
na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew
stanowiących własność Gminy Ujazd .
 
Gmina Ujazd z siedzibą przy ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd, reprezentowana przez Burmistrza Ujazdu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działkach gminnych, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Strzeleckiego. Przedmiotem sprzedaży jest drewno –grubizna opałowa liściasta twarda (jesion) - 1,64m 3 oraz grubizna opałowa liściasta miękka (wierzba, lipa, topola) - 28,43m3 będące własnością gminy Ujazd (łączna ilość drewna 30,07m 3).
 
1.Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Ujazd, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19
2.Tryb zamówienia;
Przetarg pisemny realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 (Dz.U. 2004 nr 191 poz 1957) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.
3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Składniki majątku ruchomego można zobaczyć w każdym roboczym dniu tygodnia łącznie do dnia składania ofert. Miejsce złożenia drewna zgodnie z poniższą tabelą.
 
L.p
Miejsce złożenia drewna
1.
Teren oczyszczalni ścieków w Ujeździe, ul. Powstańców Śl.
2.
Teren przedszkola w Starym Ujeździe przy ul. Czterdziestolecia
3.
Teren przedszkola w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej
- stos nr 1
- stos nr 2
- stos nr 3
- kłody pojedyncze
4.
Balcarzowice, ul. Lipowa 6
5.
Nogowczyce ul. Lipowa 5A
- stos nr 1
- stos nr 2
- stos nr 3
 
4.Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego wraz z wywoławczą ceną sprzedaży oraz minimalną wysokością postąpienia, kwotą wadium oraz terminem i miejscem jego wniesienia - zgodnie z załączoną tabelą:
 
Lp
Miejsce złożenia
 drewna
Rodzaj, typ i ilość
drewna w m3
Cena wywoławcza netto
Postąpienie
1% ceny wywoławczej
Wadium 10 % ceny wywoławczej
1
oczyszczalnia Ujazd
1,64 – liściaste twarde
  120,00
 2,00
12,00
2
przedszkole Stary Ujazd
2,91 – liściaste miękkie
  165,00
 2,00
17,00
3
przedszkole Zimna Wódka
stos nr 1
stos nr 2
stos nr 3
kłody pojedyncze
 
 
0,84– liściaste miękkie
3,37- liściaste miękkie
2,23 – liściaste miękkie
5,48 – liściaste miękkie
11,92 –liściaste miękkie
 
  50,00
 190,00
 130,00
 310,00
680,00
 
  1,00
  2,00
  2,00
  4,00
  9,10
 
  5,00
 19,00
 13,00
 31,00
 68,00
4
Balcarzowice
3,51 – liściaste miękkie
200,00
 2,00
20,00
 
Nogowczyce ul. Lipowa
stos nr 1
stos nr 2
stos nr 3
 
4,06 – liściaste miękkie
2,41 – liściaste miękkie
3,62 – liściaste miękkie
10,09
 
  230,00
 140,00
 200,00
 570,00
 
 2,30
  2,00
  2,00
 6,30
 
 23,00
14,00
20,00
57,00
 
1.Wymagania jakim powinna zawierać  oferta:
a) wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (formularz do pobrania ze strony: http://www.bip.ujazd.pl w zakładce „ogłoszenia-informacja publiczna” / lub w formie papierowej w siedzibie urzędu).
b)potwierdzenie wpłaconego wadium na konto urzędu w wysokości: 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli z pkt. 4 niniejszego ogłoszenia (wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 03.10.2013 do godz. 9 45 w kasie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, lub na konto Gminy Ujazd w Banku Spółdzielczym w Leśnicy O/ Ujazd nr konta :  24 890710212003000634700004.
c) cenę nabycia wyższą o 1 % od ceny wywoławczej podanej w powyższej tabeli w pkt 4.
 
W ofercie należy podać swoją oferowaną cenę netto, wyższą od ceny wywoławczej podanej w tabeli przynajmniej o jedno postąpienie oraz cenę brutto z doliczeniem   8 %VAT.
 
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę najwyższa oferowana cena.
 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi , który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu na wskazane w ofercie konto.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem.
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 
Oferent zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zakupem drewna tj. m.in.:
-załadunek i transport zakupionego drewna,
-wypłatą odszkodowań , za ewentualne szkody wyrządzone podczas załadunku i transportu ,
-uporządkowaniem działki z której zakupił drewno.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, nie     wybranie oferty oraz odstąpienia od przetargu, jego części lub unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Umowa zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, na sprzedaż drewna zawarta zostanie w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 
W razie ustalenia , że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę , prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie ustnej licytacji wg. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 (Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1957) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostką budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.
 
2. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
Oferty proszę przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:
„OFERTA NA ZAKUP DREWNA” – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT ”
Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19
 
Termin składania ofert do dnia  03.10.2013r. do godz. 10 00 w sekretariacie
 (pokój nr 7) Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd (liczy się data i godzina wpływu ofert).
Termin związania z ofertą 14 dni.
Gminie Ujazd reprezentowanej przez Burmistrza Ujazdu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert.
 
Przy rozpatrywaniu ofert, pod uwagę brana będzie najwyższa cena !.
 
2.Miejsce i termin otwarcia ofert :
 
Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu    03 października 2013r o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Ujeździe przy  ul. Sławęcickiej19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11
 
8.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami :
                      Krzysztof Panek tel. 077/ 4048756.
 
 
 
Ujazd, dnia 16.09.2013r.
 
 
 
 
 


 

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2013-09-16