Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2013
Burmistrza Ujazdu
z dnia 22 sierpnia 2013 roku
 
w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1.
 
Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów na trasie dom-szkoła-dom, w przypadku gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub prawni opiekunowie, następuje od dnia podpisania umowy, zawartej między rodzicem lub prawnym opiekunem a Burmistrzem Ujazdu na okres danego roku szkolnego, której wzór stanowi załącznik NR 1 i 2 do Zarządzenia.
 
§ 2.
  1. Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów na trasie dom-szkoła-dom, następuje w formie:
  1. zwrotu kosztów w wysokości równej cenie biletów środkami komunikacji publicznej,
  2. miesięcznego ryczałtu, którego podstawą wypłaty jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do Zarządzenia, złożone po zakończeniu dowozu w danym miesiącu, jednakże nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca, potwierdzające realizację uzgodnionych warunków.
  1. Wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 1 pkt b, ustala się jako iloczyn liczby kilometrów na trasie dom-szkoła-dom, liczby dni obecności ucznia na zajęciach oraz ustalonej z burmistrzem stawki za 1 kilometr.
  2. Liczba dni obecności ucznia na zajęciach, o których mowa w ust. 2, musi być poświadczona przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.
  3. Liczba kilometrów na trasie dom-szkoła-dom rozumiana jest jako najkrótsza trasa łącząca miejsce zamieszkania niepełnosprawnego ucznia i szkołę, do której uczęszcza oraz trasa powrotna ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia. Liczba kilometrów zostanie określona na podstawie oświadczenia rodzica, zweryfikowanego przez pracownika Gminnego Zarządu Oświaty i ostatecznie ustalona w umowie.
  4. Wypłata świadczenia w formie ryczałtu rodzicom lub opiekunom prawnym następuje w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
§ 3.
  1. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Zorganizowany przez Gminę Ujazd dowóz uczniów niepełnosprawnych przez przewoźnika prywatnego odbywać się będzie na podstawie wniosku rodzica lub prawnego opiekuna, o którym mowa w ust.1.
§ 4.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
 
§ 5.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 
§ 6.
 
Traci moc Zarządzenie Nr 0050.117.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom.
 
§ 7.
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

Zarządzenie wraz załącznikami: PDFZarządzenie w sprawie transportu dzieci do szkół w roku 2013.pdf (141,58KB)
 

Podmiot udostępniający: GZO Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Kulesa
Data wytworzenia: 2013-10-21