Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.221.2013

BURMISTRZA  UJAZDU
z dnia 16 grudnia  2013 roku
w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art.11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zmianami / oraz Uchwały Nr XXXV.193.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2014

Burmistrz Ujazdu ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

I. Rodzaj zadnia:
Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na upowszechnieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Ujazd.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
W projekcie budżetu na ten cel przewidziana jest kwota 130000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami / oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
 2. W konkursie udział mogą brać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Warunki realizacji zadania:
  a/ szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo,
  b/ organizowanie imprez sportowych i turniejów,
  c/ udział w rozgrywkach piłki nożnej LZS-ów z Jaryszowa, Olszowej, Starego Ujazdu, Zimnej Wódki i Ujazdu-Niezdrowice zgodnie ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek i poniesienie kosztów z tym związanych ,
  d/ zakup sprzętu sportowego,
  e/ zabezpieczenie kadry szkoleniowej, promocja osiągnięć sportowych gminy,
  f/ bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
  g/ ponoszenie innych niezbędnych wydatków w związku z realizacją zadania.

V. Termin i warunki składania ofert.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25) osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20.01.2014 r. do godz.1000 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 pok.7
Oferty, które zostały złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej”

Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta.

Do oferty należy załączyć:
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

VI. Termin, tryb i kryteria przy wykonywaniu wyboru ofert.

 1. Termin rozpatrzenia ofert – 20.01.2014 r. godz.13:00.
 2. Wybory ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ujazdu.
 3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:
  a/ zgodność oferty z warunkami konkursu,
  b/ możliwość realizacji zadnia przez oferenta / baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie,
  c/ koszty realizacji zadnia,
  d/ planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,
  e/ wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza terenu gminy Ujazd, potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),
  f/ zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.
  Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie założona tylko jedna oferta.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń.
 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2013 r.
W 2013 roku na zadanie związane z upowszechnieniem kultury fizycznej przyznano dotację w kwocie 130000,00 zł.

VIII. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2013-12-17