Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.

 

Ujazd, dnia 25 lutego 2014r

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

           

            Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r poz.647 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

które odbędzie się w dniach od 4 do 27 marca 2014r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, w tym:  w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 pokój nr 3 oraz w soboty w godzinach 900-1300 w Sali Obrad Rady Miejskiej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2014r. o godzinie 1600 do 1800 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, Sala Obrad Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Ujazdu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2014r.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39, art. 40, art. 41, art. 46 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

·   możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 3,

·         do w/w dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

·         uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2014r.,

·         uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia;

·        organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

 

Podmiot udostępniający: Referat Plan, Przestrzennego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzemsbka
Data wytworzenia: 2014-03-03