Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE organizowanej w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy  pod nazwą: 
"TARGI PANIEŃSKIE"
organizowanej  w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe
- w zamian za wyłączność na  obsługę gastronomiczno - handlową.


Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym- Organizatorem ogłasza z dniem 31 marca 2014 r. nabór ofert  w zakresie obsługi gastronomiczno – handlowej na jednodniowy festyn w Ujeździe organizowany pod hasłem „Targi Panieńskie”. Impreza odbędzie się w dniu 1 czerwca 2014 r. na rynku w Ujeździe.

Osoby do kontaktu: Krystyna Kałużny tel. (77) 404 87 15

Cena wyjściowa w zamian za otrzymanie wyłączności handlowej wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście lub listownie do dnia 14 kwietnia 2014 r.  do godz.15.00 na adres:
Urząd Miejski w Ujeździe  47 -143 Ujazd, ul. Sławęcicka 19.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE - 15 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00. O wyborze  najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi „Targów Panieńskich”, który musi zapewnić Oferent  obejmuje co najmniej:

 1. 2 (dwa) rollbary z piwem, w tym „Tyskie”
 2. 1 (jeden ) rollbar z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 2 (dwa) stanowiska gastronomiczne, o  zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.: potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości  wystarczającej do obsługi festynu.
 4. Inne stanowiska handlowe wg uznania, m.in.: lody, wata cukrowa, pop-corn, balony.
 5. Ogródek piwny, na który złoży się 300 miejsc siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY:

 • złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zadeklarowaną kwotą sponsoringu.
 • dołączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia  na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem  do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 %  i piwa.
 • załączenie referencji z obsługi imprez masowych.

SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zadeklarowaną kwotę sponsoringu oraz  doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez masowych.

Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.

WARUNKI UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić stoiska handlowe na co najmniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów  sanitarnych oraz wyposażenie co trzeciego stanowiska handlowego  w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoiskach i wokół - nich w trakcie trwania imprezy oraz uprzątnięcia śmieci po zakończeniu imprezy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji  i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.
 6. Niesprawne instalacje i urządzenia nie zostaną podłączone do instalacji elektrycznej, a w przypadku stwierdzenia ich awarii w czasie trwania imprezy zostaną przez organizatora odłączone  bez prawa  roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej i obsługę przyłączy energetycznych oraz wielkość mocy potrzebną do zaopatrzenia  stoisk handlowych w energię elektryczną
 • dostęp do sanitariatów
 • ochronę i zabezpieczenie imprezy


   
Podmiot udostępniający: MGODK w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Kałużny
Data wytworzenia: 2014-04-01