Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXVIII.153.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2013r.

 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar składający się z dwóch terenów, w tym:

- terenu nr 1 zlokalizowanego w rejonie ul. Wiejskiej i ul. Hodowlanej, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały;

- terenu nr 2 zlokalizowanego na zachód od Księżego Lasu, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 2 do uchwały, które będzie miało miejsce

w dniach od 15 lipca  do 7 sierpnia 2014roku

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, pokój nr 3, w następujący sposób:                    

    od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500

w soboty w godz. od 800 do 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2014r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowej ul. Szkolna 2 w godz. od 16.00 do 17.00.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu na adres: Urząd Miejski, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2014 roku.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam, że:

- możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 3,

- do w/w dokumentu mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w godzinach otwarcia Urzędu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r., o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 262)

- uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska należy składać do Burmistrza Ujazdu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2014r.,

- uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

          Tadeusz Kauch

Burmistrz Ujazdu


 

Podmiot udostępniający: Ref. Planowania Przestrz.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 2014-07-08