Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ  UJAZDU

w oparciu o: art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 22 września 2004 r. Nr 207, poz. 2108ze zmianami )

Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony
 
na sprzedaż 4 działek budowlanych , niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Ujeździe o numerach ewidencyjnych :
1. działka nr 1 składająca się z działek :
2221/8 , pow. 0,0388 ha
2220/7,   pow. 0,0234 ha
2218/21, pow. 0,0214 ha
                          0,0836 ha - cena wywoławcza: 62.000,00 zł + 23 % VAT .            
Wadium wynosi :   6.200,00 zł.
/ art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535 /
2. działka nr 2 składająca się z działek :
2221/6 , pow. 0,0210 ha
2220/6,   pow. 0,0286 ha
2218/20, pow. 0,0320 ha
                          0,0816 ha – cena wywoławcza : 60.000,00 zł + 23 % VAT .          
Wadium wynosi :   6.000,00 zł.
3. działka nr 3 składająca się z działek :
2221/5 , pow. 0,0265 ha
2220/5,   pow. 0,0226 ha
2218/19, pow. 0,0250 ha
                          0,0741 ha – cena wywoławcza : 55.000,00 zł +23 %VAT .           
Wadium wynosi :   5.500,00 zł.
 
4. działka nr 4 składająca się z działek :
2221/4 , pow. 0,0320 ha
2220/4,   pow. 0,0272 ha
2218/18, pow. 0,0301 ha
                          0,0893 ha – cena wywoławcza 66.000,00 zł +23 % VAT.             
Wadium wynosi :   6.600,00 zł.  
 
W/w nieruchomości stanowią  własność Gminy Ujazd ,posiadają urządzoną księgę wieczystą
Kw nr OP1S/00006553/1 i są   wolne od obciążeń .
Opis działek : działki stanowią parcelę budowlaną , składającą się z trzech działek posiadających odrębne oznaczenia geodezyjne, położone w południowej części miasta Ujazd , na terenach realizowanego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego w dzielnicy Piaski. Działki posiadają kształt zbliżony do prostokąta . Są niezabudowane . Dojazd do działek drogą , która aktualnie jest jedynie wyznaczona w terenie.  Uzbrojenie terenu w tym rejonie to energia elektryczna,  wodociąg i kanalizacja sanitarna.
Przeznaczenie: Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług handlu, gastronomii rzemiosła , bankowych, kultury ,zdrowia , administracji oraz turystyki symbol   terenu   „MjU ”w m.p.z.p.
Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej .
Wadium ,płatne jest do dnia 31.10.2011r i wynosi 10 % ceny wywoławczej /podane wyżej/ wnoszone w pieniądzu   PLN.
Termin i miejsce przetargu ustala się na dzień   07.11.2011rdz. nr 1 godz. 9 00, dz. nr 2 godz. 1000,
dz. nr 3 godz. 1100, dz. nr 4 godz. 1200   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, pok. nr 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy o/ Ujazd nr konta 24 890710212003000634700004  w terminie do dnia 31.10.2011r. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane wyżej konto.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Wadium zwraca się do trzech dni po zakończeniu przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia , a w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu ulega ono przepadkowi. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z prowadzeniem przetargu do Burmistrza Ujazdu.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargach mających na celu ustalić nowonabywców.   Informacje na temat przetargów można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Ujeździe,
tel. 077/ 4048754 .                               
 
Burmistrz Ujazdu 
Tadeusz Kauch ,                                                           Ujazd , dnia 27.09.2011r. 

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2011-09-27