Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie II przetargu ustnegop nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19 wraz z ułamkową częścią gruntu.

 
BURMISTRZ UJAZDU
w oparciu o : art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z dnia 11.06.2010r., Nr 102, poz. 651 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 )                              Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, składającym się z 2 powiązanych ze sobą budynków położonych na dz. nr 465/2 o pow. 0,0342 ha, i dz. nr 466 o pow. 0,0627 ha , w których znajdują się 2 lokale użytkowe   i dwa lokale mieszkalne. Budynek w którym mieści się lokal nr 3 jest częściowo podpiwniczony , parterowy   z poddaszem użytkowym usytuowany   na działce nr 466, położonej przy ul. 3 Maja 19   w Ujeździe . W/w działki stanowią własność Gminy Ujazd , dla których w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr Kw 40927 . Wraz z lokalem nr 3   , sprzedane zostaną ułamkowe części gruntu w udziale 2792/10000 części działki nr 465/2 i 466 . Z działką nr 466 związane jest prawo przechodu dla właściciela lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku na działce nr 465/2. Grunt posiada uzbrojenie w energię elektryczną , wodę , kanalizację sanitarną oraz ma dostęp do ulicy o nawierzchni asfaltowej . 
Lokal mieszkalny nr 3 składa się   z :
- 2 pokoi, łazienki, przedpokoju , 2 pomieszczeń gospodarczych na parterze budynku
   o pow. użytkowej   53,86 m 2,
- 4 pomieszczeń gospodarczych na poddaszu budynku
   o pow. użytkowej   33,65 m 2 ,
- 2 piwnic -   o łącznej pow.       27,29 m 2 ,
Razem pow. lokalu wynosi :   114,80 m 2.
Przeznaczenie : w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ujazd uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r. , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 79, poz. 2046 z 23.11.2004r. obowiązującą od dnia 08.12.2004r.działki nr 466 i 465/2 oznaczone zostały symbolem :
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej,
UC   - tereny usług komercyjnych .
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z 2792/10000   ułamkowymi częściami gruntu    dz. 465/2 i 466  wynosi    75.000,00 zł   zwolnione z VAT / art. 43 ust. 1 pkt.2 art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U tj. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 /.
Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.500,00 zł.   wnoszone w pieniądzu PLN.
Termin i miejsce przetargu ustala się na dzień     29.03.2012r.    godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, , pok. nr 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 lub na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy o/ Ujazd nr konta
24 890710212003000634700004  w terminie do dnia 23.03.2012r. 
Jeżeli wadium będzie wpłacane w formie przelewu za datę wniesienia wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na podane wyżej konto.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Wadium zwraca się do trzech dni po zakończeniu przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia , a w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej ulega ono przepadkowi.
Nabywca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do wpłacenia ceny osiągniętej w przetargu w terminie 21 dni od dnia przetargu .
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z prowadzeniem przetargu do Burmistrza Ujazdu.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargu mającym na celu wyłonienie nabywcy w/w lokalu użytkowego .
Informację na temat przetargu można uzyskać w pok. nr 11, Urzędu Miejskiego w Ujeździe, tel. 077/ 4048754 .
 
 
 
 
Burmistrz Ujazdu 
mgr inż. Tadeusz Kauch                                      Ujazd dnia 20.02.2012r.  
 
  

Podmiot udostępniający: Anna Bajtek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 20.02.2012r