Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522

BURMISTRZ UJAZDU

w oparciu o : art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z dnia 11.06.2010r., Nr 102, poz. 651 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 )                            

Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym,   wielorodzinnym, podpiwniczonym o 4 kondygnacjach mieszkalnych w Ujeździe przy Pl. 1 Maja od nr 13-16 mieszczący sześć lokali użytkowych i trzydzieści sześć lokali mieszkalnych, w tym lokal nr 7 w klatce o numerze 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 238/10000 części gruntu dz. nr 518, 519, 520, 521, 522 z karty mapy 3 o powierzchni 0,1926 ha stanowiący własność Gminy Ujazd zapisany   w księdze wieczystej nr KW OP1S/00003936/9.
2. Lokal mieszkalny nr 7 składa się  z
- 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o powierzchni użytkowej 53,00 m2, posiada instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną , C.O. brak .
Wraz z lokalem nabywca nabywa prawo współwłasności piwnic, klatki schodowej i części wspólnych budynku. Lokal stanowić może odrębny od gruntu przedmiot własności.
Do gruntu ustanowiono prawo użytkowania wieczystego .
Przeznaczenie : w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ujazd uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r. , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 79, poz. 2046 z 23.11.2004r. obowiązującą od dnia 08.12.2004r. 
działki nr  518, 519, 520, 521, 522  oznaczone zostały symbolem :
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej,
UC   - tereny usług komercyjnych .     
Cena   wywoławcza wynosi   :                                                                                                             
- za lokal mieszkalny   :  56.000,00 zł - zwolnione z VAT / art. 43 ust. 1 pkt.2 art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2011r. Nr 177, poz. 1054 /.
-za ułamkową    część gruntu / 238/10000 / dz. 518, 519, 520, 521i 522    :  4.000,00 zł .
Grunt oddany zostanie w użytkowanie wieczyste , dlatego pierwsza opłata wynosić będzie 25 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu   + 23 % VAT – art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku od towarów i usług .
 
Wadium wnoszone w pieniądzu PLN ustala się w wysokości  10%  ceny wywoławczej tj.
- za lokal   5.600,00 zł.  
- za ułamkową cz. gruntu : 400,00 zł  .
Termin i miejsce przetargu ustala się na dzień :    18.07.2012r.    godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, pok. nr 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy  ul. Sławięcicka 19 lub na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy o/ Ujazd nr konta :
24 890710212003000634700004  w terminie do dnia       12.07.2012r.
Jeżeli wadium będzie wpłacane w formie przelewu za datę wniesienia wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na podane wyżej konto.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Wadium zwraca się do trzech dni po zakończeniu przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia , a w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej ulega ono przepadkowi.
Nabywca lokalu mieszkalnego wraz prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu jest zobowiązany do wpłacenia ceny osiągniętej w przetargu w terminie 21 dni od dnia przetargu .
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z prowadzeniem przetargu do Burmistrza Ujazdu.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargu mającym na celu wyłonienie nabywcy w/w lokalu użytkowego .
Informację na temat przetargu można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu  Miejskiego w Ujeździe, tel. 077/ 4048754 .
 
Burmistrz Ujazdu 
mgr inż. Tadeusz Kauch
 
Ujazd dnia 12.06.2012r 

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia:  2012.06.12